ΝΕΑ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Συνδικαιούχου της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034831

Ανοιχτή Πρόσκληση
για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης
του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Συνδικαιούχου της Πράξης  Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034831

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το καταστατικό του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης
 • Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
 • Τις οδηγίες της ΕΣΕΕ όπως λήφθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 19η Οκτωβρίου 2019, με θέμα «”Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”: Επικαιροποίηση οδηγιών για τη διαδικασία επιλογής συνεργατών των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων», από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου jpappas@esee.gr.
 • Το εγκεκριμένο «Εγχειρίδιο διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».
 • Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α/98/2005), όπως ισχύει.
 • Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.
 • Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23/12/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 • Το άρθρο 235 παρ. 3 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
 • Την υπ’ αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014», όπως ισχύουν,
 • Τη με αριθμ. 4275 / 1437 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» και MIS 5034831 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», όπως ισχύει
 • Το πρακτικό της 04/10/2021 σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης για την αποδοχή των όρων ένταξης της προαναφερθείσας Πράξης
 • Το πρακτικό της 04/10/2021 σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης για την εξουσιοδότηση του Προέδρου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑ για την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα αφορά στην υλοποίηση της Πράξης και την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 3 “Δαπάνες προσωπικού του συνδικαιούχου”
 • Το πρακτικό της 04/10/2021 σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης για την έγκριση της παρούσας Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5034831
 • Την οριζόντια τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης της δράσης της πρόσκλησης 098 “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου” με Α.Π. 6014/Β1/1234/15.10.2019 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΦ465ΧΙΟ-ΝΧΡ) με την οποία απαλείφθηκε η ΣΑ 155/1 και οι πράξης αντιστοιχήθηκαν στο σύνολο του προϋπολογισμού τους στη ΣΑ 191/1

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την πλήρωση δύο θέσεων έκτακτων στελεχών για την υποστήριξη του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης στο πλαίσιο του Υποέργου 3) «Δαπάνες προσωπικού του συνδικαιούχου» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» κωδικό ΟΠΣ 5034831.

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η  συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι μέλη του Μητρώου στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)
 • Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και με οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ` υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
 • Να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα του προηγούμενου εδαφίου, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας, υπέβαλαν στις 26/11/2018. Αίτημα Χρηματοδότησης για την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5034831, και τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης», οποία αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την από 28/06/2019 (Α.Π.: 4275/1437/Α3) Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Η Πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης», υλοποιείται μέσω δώδεκα (12) υποέργων και πλήθος «Ομάδων Εργασιών» ως ακολούθως:

Α/Α Έργο/υποέργο
1 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WI-FI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (MINIBUS) ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
10 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
11 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
12 ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο προϋπολογισμός της Πράξης και η διάρθρωσή του σε Υποέργα παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Έργο/υποέργο Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24% %

Συνολικού

Προϋπολογισμού

1 ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 24.614,00 1.34%
2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 73.000,00 3.99%
3 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 46.000,00 2.51%
4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 934.424,12 51.02%
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ WI-FI ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 47.500,00 2.59%
6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 51.652,00 2.82%
7 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23.300,00 1.27%
8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 49.600,00 2.71%
9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (MINIBUS) ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 269.948,00 14.74%
10 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 267.439,88 14.60%
11 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 24.000,00 1.31%
12 ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 20.000,00 1.09%
Γενικό άθροισμα 1.831.478,00 100.00%
Π/Υ Δήμου Κοζάνης 1.474.038,12 80.48%
Π/Υ Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης 357.439,88 19.52%

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης, ως Συνδικαιούχος, θα υλοποιήσει τα Υποέργα:

 • Υποέργο 3: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
 • Υποέργο 10: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 • Υποέργο 11: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
 • Υποέργο 12: ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης, με γνώμονα αφενός μεν την επιτυχή υλοποίηση των Υποέργων αρμοδιότητάς του, αφετέρου δε την συνολική επιτυχή και εμπρόθεσμη υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Ένταξης και της Πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) στελεχών αποκλειστικά με σύμβαση μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα.

Η πρόσληψη προβλέπεται από την Πρόσκληση (Κατηγορία 8 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ) και στο πλαίσιο της Πράξης έχει προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 3: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ, προϋπολογισμού  46.000,00 €.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α’265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).

Η διαδικασία της επιλογής και πρόσληψης των στελεχών που θα ακολουθηθεί λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες της ΕΣΕΕ όπως λήφθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 19η Οκτωβρίου 2019, με θέμα «”Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου”: Επικαιροποίηση οδηγιών για τη διαδικασία επιλογής συνεργατών των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων» και το εγκεκριμένο «Εγχειρίδιο διαδικασιών διοικητικής ικανότητας για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου: Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα  είναι μεταξύ άλλων:

 • Η άρτια υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους στόχους, που έχουν τεθεί.
 • Ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών στο Έργο, η διασφάλιση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και η έγκαιρη επίλυση ζητημάτων, που πιθανόν να προκύψουν.
 • Η υποστήριξη κατά τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, των υποέργων ευθύνης του Συνδικαιούχου – Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης.
 • Η υποστήριξη κατά την οικονομική διαχείριση και τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη των Υποέργων ευθύνης του Συνδικαιούχου – Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης
 • Η αποτίμηση των εργασιών που εκτελέστηκαν

Συγκεκριμένα:

ΠΕ 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

 

 • Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στις Κατηγορίες Ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής ) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής) του έργου του Συνδικαιούχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
 • Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
 • Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων

 

Πακέτα εργασίας

Π1.1: Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών

Π1.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων

Παραδοτέα

Τριμηνιαία αναφορά του στελέχους προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εξετάστηκαν κατά την παρακολούθηση του Φυσικού αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης διαχείρισης.

 

 

ΠΕ 2 : Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:

 

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και αναφορών
 • Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου
 • Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
 • Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Πακέτα εργασίας

Π2.1 : Κατάρτιση cash flow έργου

Π2.2 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων

Παραδοτέα

Συμπερίληψη στην τριμηνιαία αναφορά του στελέχους προς τον Υπεύθυνο του έργου ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου κλπ

 

ΠΕ 3 :  Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη  αναφορών προς την ΕΥΔ:

 

 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την σύνταξη και υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Σύνταξη και υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων Χρηματοδότησης
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ) όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής ) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
 • Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής ) και 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)

 

 

Πακέτα εργασίας

Π 3.1 :  ΤΔΠ και τροποποιήσεις αυτών

Π 3.2 : Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ)

Π 3.3 : Δελτία Προόδου Πράξης (ΔΠΠ)

Π 3.4 : Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών

Π 3.5 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης και συνοδευτικά αυτής έγγραφα

Παραδοτέα

Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες με την Διαχειριστική.

 

 

 

 

ΠΕ 4 : Εργασίες σχετικές με Εθνικούς  Διεθνείς Διαγωνισμούς:

 

 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης διαγωνισμού,
 • Δημοσίευση του  Τεύχους  Διακήρυξης  όπου  προβλέπεται  (π.χ.   Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη  του  φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διαδικτυακή πύλη του φορέα, ΕΣΗΔΗΣ, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

 

Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς :

 

 • Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού,
 • Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
 • Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

 

Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις:

 

 • Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
 • Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
 • Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
 • Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως και την ανάθεση του έργου
 • Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική επιλογή των συνεργατών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης

Πακέτα εργασίας

Π 4.1:Τεύχη διαγωνισμών

Π 4.2: Πρακτικά αξιολόγησης διαγωνισμών

Π 4.3: Συμβάσεις

Παραδοτέα

Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές ως ιδιαίτερου κεφαλαίου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες των διαγωνισμών ειδικά.

 

ΠΕ 5 : Εργασίες Παρακολούθησης της  Πράξης :

 

 • Συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
 • Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
 • Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον του έργου
 • Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Δικαιούχο. Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης (π.χ. αποστολή Δελτίων Τύπου, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στις παρουσίες του φορέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα

 

Πακέτα εργασίας

Π 5.1 :Φάκελος έργου

 

Παραδοτέα

Συμπερίληψη στις τριμηνιαίες αναφορές / απολογισμούς ως ιδιαίτερου κεφαλαίου σύνοψης της πορείας του έργου.

 

Α.2. ΑΜΟΙΒΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Τα στελέχη πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινά με την  υπογραφή της και ολοκληρώνεται με το τέλος του έργου, ως εξής:

 • Στέλεχος 1: έως 23.000,00 €
 • Στέλεχος 2: έως 23.000,00 €

Επισημαίνεται ότι η Πράξη δύναται να παραταθεί μετά από σχετικό αίτημα του Φορέα και έγκριση της ΕΥΔ και στην περίπτωση αυτή το έργο δύναται να παραταθεί μετά από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου πλέον των προβλεπόμενων στην παρούσα.

Το κόστος ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ (σε περίπτωση όπου το στέλεχος διαθέτει ή υποχρεούται  να διαθέτει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), έχει υπολογιστεί σε 884,62 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι (εισοδήματος κλπ.), τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων, όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων, των αμοιβών υπαλλήλων, προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστιθέντων, βοηθών εκπληρώσεως ή άλλων τρίτων προσώπων.

Η πληρωμή της αμοιβής των στελεχών θα γίνεται τμηματικά με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης, όπως θα προκύπτει από τις εκθέσεις πεπραγμένων.

Α.3. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τόπος απασχόλησης θα είναι η έδρα του φορέα στην Κοζάνη, επί της οδού Νικολάου Δελιαλή 6, ή όπου αλλού υποδειχθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο, ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης.

Α.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τα Παραδοτέα θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται, από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης του Υποέργου, και θα συνοδεύονται από Έκθεση του Υπεύθυνου Πράξης.

Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Στέλεχος 1:
  • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού οικονομικής κατεύθυνσης
  • τριετή (3 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.
 • Στέλεχος 2:
  • Πτυχίο Μηχανικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ ‐ ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
  • τριετή (3 έτη) τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων.

Τα στελέχη θα επιλεγούν από το Μητρώο στελεχών υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην υλοποίηση των έργων «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020» που τηρεί η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης καλούνται να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα της Ε.Σ.Ε.Ε. και να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση, που επίσης παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://esee.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1/

Στο Μητρώο Στελεχών μπορούν να ενταχθούν όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαραίτητα κριτήρια και δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της πρόσκλησης.

Σημείωση: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο /η  υποψήφιος/α δεν τα πληροί, αποκλείεται από τη μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν λαμβάνει βαθμολογία.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με το πρακτικό της 04/10/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Μοριοδότηση επιθυμητών προσόντων υποψηφίων (πέραν των υποχρεωτικών τυπικών προσόντων ένταξης στο μητρώο στελεχών ΕΣΕΕ)

Η κατάταξη των υποψηφίων θα προκύψει σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
1 Επαγγελματική εμπειρία 5 βαθμοί για κάθε έτος γενικής εμπειρίας με όριο τα δέκα έτη 50
2 Γνώση Αγγλικών 2 βαθμοί για Β2

3 βαθμοί για C1

5 βαθμοί για C2

5
3 Για το Στέλεχος 1: Γνώση και εξοικείωση χρήσης Η/Υ (Office, Internet) Αποδεικτικό ECDL ή άλλο παρεμφερές 15
Για το Στέλεχος 2: Γνώση και εξοικείωση χρήσης σχεδιαστικών ή χαρτογραφικών προγραμμάτων Πιστοποίηση Autocad ή άλλο παρεμφερές ή αναλυτική βαθμολογία 15
4 Συνέντευξη 30
ΣΥΝΟΛΟ 100

Για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης απαιτούμενης και της πρόσθετης βαθμολογούμενης Εργασιακής εμπειρίας (βλέπε παρακάτω) θα πρέπει να υποβληθεί βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή στοιχεία σε τίτλους σπουδών, γενικά και ειδικά προσόντα και στις μέχρι σήμερα δραστηριότητές τους, τα οποία να τεκμηριώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ενότητας Β της παρούσης.

Δ .ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 21/10/2021  και ώρα 14:00, να καταθέσουν φάκελο αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης ή να τον αποστείλουν μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

Αίτηση υποψηφιότητας για την απασχόληση έκτακτου

προσωπικού για τη θέση του …………………………………………………

στο πλαίσιο της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης»

στη διεύθυνση Νικολάου Δελιαλή 6, 50 100 Κοζάνη.

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά όπως ορίζονται στην παράγραφο ΣΤ

Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.

Σημειώνεται ότι το γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00-14:00. Σε περίπτωση που η αποστολή του φακέλου πραγματοποιηθεί μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεσή του έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα στο πρωτόκολλο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, ανήκει στον υποψήφιο. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της προσφοράς.

Η αίτηση υποψηφιότητας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου, υποβάλλεται σε έντυπη μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας και μοναδικής αίτησης.

Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης www.eskozanis.gr στο πεδίο NEA – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ στις 11/10/2021 και θα παραμείνει αναρτημένη 10 ημερολογιακές ημέρες.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα είναι η επόμενη ημέρα της τελευταίας ημερομηνίας ανάρτησης και έως τις 14:00 στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, επί της οδού Νικολάου Δελιαλή 6 στην Κοζάνη. Εάν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλοντας ερωτήσεις στο info@eskozanis.gr είτε τηλεφωνικά στo τηλ. 24610 35882 και ώρες 09:00-14:00.

ΣΤ. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που απαραίτητα θα συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητας είναι τα κατωτέρω:

4 1. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης / Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.

4 2. Απόδειξη γνώσης αγγλική γλώσσας

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)»

 1. 3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας

Για την απόδειξη της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (ελάχιστης και πρόσθετης βαθμολογούμενης)  απαιτούνται:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει σαφώς η εργασιακή εμπειρία (σε ανθρωπομήνες).
 • Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας επιχείρησης (‐εων) ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή/και σχετικών συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή/και Φορολογικών στοιχείων, από τα οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της ζητούμενης επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου.
 • Πίνακας συνοπτικής παρουσίασης του σχετικού έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί:
Α/Α Αποδέκτης Έργο Θέση / Περιγραφή Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου (από μμ/εε έως μμ/εε) Προϋπολογισμός Έργου Προσκομισθέν Αποδεικτικό Στοιχείο (είδος και ημ/νια έκδοσης)
1.

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του Εργοδότη.

 1. 4. Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται ως εξής:

1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την Πρόσκληση ενότητες  α)επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

2) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

3) Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

4.5 Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

4.6 Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές και με την οποία βεβαιώνεται ότι:

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα.

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

γ) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

δ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

ε) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

στ) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

ζ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

η) τα δηλωθέντα στοιχεία /εμπειρία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι ακριβή και αληθή,

θ) ότι έχουν ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης

ι) ότι γνωρίζουν ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνουν στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ.

Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση του ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εξέταση της κάλυψης  των ελάχιστων απαιτήσεων  συμμετοχής, και των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για τη ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης (σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης).

Η συλλογή και τήρηση των προσωπικών δεδομένων θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (βλ. Παράρτημα Ι).

Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή που έχει συστήσει ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης. Η Επιτροπή θα ελέγξει σε πρώτη φάση την πληρότητα των αιτήσεων και θα βαθμολογήσει τους υποψηφίους όπως ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα διεξαχθούν συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που δεν απορρίφθηκαν στην πρώτη φάση. Η συνέντευξη θα περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

 • Γενική εμπειρία
 • Τα υποέργα του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Κοζάνης
 • Εμπειρία σχετική με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
 • Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης (τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον GDPR – ΓΚΠΔ (ΕΕ 2016/679). Τα οριστικά αποτελέσματα μεταβιβάζονται μέσω πρακτικού της επιτροπής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου για αποδοχή, ώστε να κληθούν οι υποψήφιοι για υπογραφή σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.

Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Παράρτημα Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ

Υπόδειγμα Αίτησης

Προς: Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης                                                                                             Ημερομηνία …../….. /2021

Ταχ. Δ/νση: ………………………………..

Ταχ. Κώδικας: ………………………………..

Τηλέφωνο: ……………………………….

Fax: ……………………

Email: ……………………………….

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη Θέση Στελέχους Υποστήριξης του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κοζάνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5034831 (Υποέργο 3)

ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης.

Θέση: Υπεύθυνος/η Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης

Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Α. Δ. Ταυτότητας
Ημερομηνία Γέννησης

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οδός, αριθμός
Ταχ. Κώδικας
Δήμος
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
E‐mail

Συνημμένα σας υποβάλλω:

 

1.

2.

3.

Ο/Η …………………………………………..

(Υπογραφή)

 

 

Παράρτημα ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

 

ΠΡΟΣ(1): Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομακαι Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλω να καταβάλλω εισφορές είναι: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

και ότι:

α) έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα.

β) τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

γ) έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,

δ) ότι δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχω λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

ε) ότι δεν έχω καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

στ) ότι δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε

ζ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

η) τα δηλωθέντα στοιχεία /εμπειρία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι ακριβή και αληθή,

θ) έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

ι) γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.

Ημερομηνία:….. /….. / 2021

Ο – Η Δηλ.

 

(Υπογραφή)

0

Αθανάσιος Δραγατσίκας

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.


X