Όροι Χρήσης – Προστασία Δεδομένων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης δεσμεύεται να τηρεί το απόρρητο και να εργάζεται ως προς την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Μελών και των επισκεπτών του ιστοτότου του «eskozanis.gr».

Τα στοιχεία που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών του σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς του και αφετέρου η συμμόρφωσή του με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία Δ.Π.Χ. καθορίζονται από το παρακάτω πλαίσιο.

1.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

2.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.

3.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.

4.

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα.

5.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.

6.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.

7.

Τα προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους.

8.

Οι υποκείμενοι επεξεργασίας δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.

9.

Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω των εντύπων που βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο «eskozanis.gr» συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στη φόρμα δεδομένων που συμπληρώσατε.

10.

Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

11.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.

12.

Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

13.

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

14.

Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

15.

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

15.1 Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης.

15.2 Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.

15.3 Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλεγεί.

15.4 Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.

15.5 Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω e-mail στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην διεύθυνση: info @ eskozanis.gr.

Σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε γραπτή/έντυπη μορφή στην διεύθυνση: Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.dpa.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, ο Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησής σας.

X