Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.)

Για να ιδρυθεί Υποκατάστημα ή εργοστάσιο ή εργαστήριο ή αποθήκη κλπ, μίας "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή ενός Συν.Π.Ε. θα πρέπει (αφού κατά τα ανωτέρω έχει ιδρυθεί το Κεντρικό -Έδρα) :

 1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
 2. Να αποφασισθεί η Ίδρυσή του Υποκαταστήματος ή της Εγκατάστασης ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Απόφαση για την ίδρυση του Υποκαταστήματος ή της εγκατάστασης αποδεικνύεται :
  α) Με Απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. (για τις Ε.Π.Ε.) και
  β) Πρακτικών Δ.Σ. (για Α.Ε. και Συν.Π.Ε.).
 3. Να εκδοθεί "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Μεταβολής " για ίδρυση Υποκαταστήματος κλπ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας υπάγεται η έδρα .
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οδηγίες για έκδοση της "Βεβαίωσης Μεταβολής" χορηγούν οι ΔΟΥ.
 4. Να Εγγραφεί το Υποκατάστημα στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Διεύθυνση εγκατάστασής του), γιατί :
  α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο γ του άρθρου 1 Ν 2081/92 "μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά και τα Υποκαταστήματα και οι Παραγωγικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένες στην περιφέρειά του".
  β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων του Υποκαταστήματος κλπ της Επιχείρησής σας).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  Ι. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
  ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
 5. Να θεωρηθούν ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ για το Υποκατάστημα από την αρμόδια ΔΟΥ.
 6. Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από το Υποκατάστημα κλπ, της εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ, ΕΠΕ, ΣΥΝ ΠΕ)

Για την εγγραφή των υποκαταστημάτων των Ελληνικών κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε.), που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου και υποκαταστήματα, γραφεία, αποθήκες ή μεταποιητικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, εργαστήρια), στην περιφέρεια του Επιμελητηρίου, θα πρέπει :

 1. Nα υποβληθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που αναφέρονται κατά περίπτωση για τις Α.Ε. , Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε., με τις εξής αλλαγές / προσθήκες :
 2. Απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. ή Δ.Σ. για την ίδρυση του Υποκαταστήματος ή της εγκατάστασης.
 3. Αντί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, θα υποβληθεί η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, για την ίδρυση υποκαταστήματος ή κάθε άλλης εγκατάστασης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια ΔΟΥ, (σε φωτοτυπία )

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που για τα υποκαταστήματα των Α.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ, για τα υποκαταστήματα των Ε.Π.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 14,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ και για τα Υποκαταστήματα των Συν.Π.Ε. ανέρχονται στο ποσό των € 7,34, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.

δ. εκπληρωθούν οι, προς το ΕΒΕΑ, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

 1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
 2. Το Επιμελητήριο εισπράττει ( για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πρίν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως.
 3. Ειδικότερα οι επιχειρήσεις, που διατηρούν εγκαταστάσεις στις περιφέρειες του Επιμελητηρίου και κάποιου άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν συνδρομές στο οικείο Επιμελητήριο ανάλογα με την Νομική τους μορφή, το είδος της εγκατάστασης και το είδος της δραστηριότητάς τους (εμπορική ή βιομηχανική), ως εξής :

Ι. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Εμπορικές Επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια π.χ. του ΕΒΕΑ Υποκαταστήματα ή γραφεία ή αποθήκες και την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ το 1/2 της συνδρομής, ως εξής :

Α.Ε. Εμπορικές (με κεφάλαιο και αποθεματικό μέχρι 12.000.000)

 • έτη 1993 έως 1995 € 58,69, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 80,70, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 110,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 110,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 169,44, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 175,30, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2005 € 181,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2006 € 188,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Α.Ε. Εμπορικές (με κεφάλαιο και αποθεματικό άνω των 12.000.000)

 • έτη 1993 έως 1995 € 88,04, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 110,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 117,39, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 161,41, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 169,44, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 175,30, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2005 € 181,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2006 € 188,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Εμπορικές

 • έτη 1993 έως 1995 € 26,41, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 33,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 36,68, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 51,36, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 51,36, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 56,49, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 56,49, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 56,49, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 58,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 60,79, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2005 € 62,99, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2006 € 65,19, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

ΙΙ. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια π.χ. του ΕΒΕΑ Εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) και την έδρα τους στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου καταβάλλουν στο ΕΒΕΑ τα 2/3 της συνδρομής, ως εξής :

Α.Ε. Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό μέχρι 12.000.000)

 • έτη 1993 έως 1995 € 78,27, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 97,82, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 107,61, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 225,91, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 233,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

ΑΕ Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό άνω των 12.000.000)

 • έτη 1991 έως 1995 € 117,39, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 146,74, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 156,52, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 195,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 195,64, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 215,21, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 225,91, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 233,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές

 • έτη 1991 έως 1995 € 35,22 , ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 44,02, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 48,92, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 68,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 68,48, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 75,32, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 75,32, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 75,32, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 78,45, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 81,05, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

ΙΙΙ. Οι Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές επιχειρήσεις, που διατηρούν στην περιφέρεια π.χ. του ΕΒΕΑ την έδρα τους και Εγκαταστάσεις (εργοστάσια ή εργαστήρια) στην περιφέρεια άλλου Επιμελητηρίου, καταβάλουν στο ΕΒΕΑ το 1/3 της συνδρομής, ως εξής :

Α.Ε. Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό μέχρι 12.000.000)

 • έτη 1993 έως 1995 € 39,13, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 48,92, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 53,81, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 112,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 118,86, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

ΑΕ Μεταποιητικές/ Βιομηχανικές (με κεφάλαιο & αποθεματικό άνω των 12.000.000)

 • έτη 1993 έως 1995 € 58,69, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 73,37, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 78,27, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 98,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 98,73, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 107,62, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 112,96, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 116,86, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

Ε.Π.Ε. και Συν.Π.Ε. Μεταποιητικές / Βιομηχανικές

 • έτη 1993 έως 1995 € 17,61, ανά έτος, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1996 € 22,01, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1997 € 24,46, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1998 € 34,25, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 1999 € 34,25, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2000 € 37,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2001 € 37,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2002 € 37,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2003 € 39,23, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
 • έτος 2004 € 40,53, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.
Κατηγορία: Τύπος Επιχείρησης