Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Απαιτούμενες διαδικασίες / δικαιολογητικά:
- Εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της επιχείρησης
- Ασφάλιση εταίρων σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης (Τ.Ε.Β.Ε. ή Τ.Α.Ε. αναλόγως με το αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας)
- Σύνταξη Καταστατικού από συμβολαιογράφο
- Κατάρτιση Καταστατικού από δύο τουλάχιστον εταίρους
- Θεώρηση Καταστατικού από το Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η επιχείρηση
- Θεώρηση Καταστατικού από το Ταμείο Νομικών και από το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων
- Υποβολή Καταστατικού στο οικείο Επιμελητήριο προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
- Κατάθεση του Καταστατικού στο Πρωτοδικείο για δημοσίευση
- Υποβολή περίληψης του Καταστατικού στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ.
- Εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο (εάν η Ι.Μ.Ε. είναι εταιρεία μεταφορών δεν υποχρεούται σε εγγραφή).

Απαιτείται:
- Αίτηση εγγραφής
- Φωτοτυπία καταστατικού, όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο
- Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη του Καταστατικού (σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει το Φ.Ε.Κ. απαιτείται απόδειξη του Εθνικού Τυπογραφείου στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.)
- Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων (σε περίπτωση αλλοδαπών φωτοτυπία αδειών παραμονής & εργασίας)
- Δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα των μελών της εταιρείας και η βεβαίωση του Επιμελητηρίου)
- Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (απαιτούνται οι ασφαλιστικές ενημερότητες των μελών της εταιρείας, βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο περί εγγραφής της εταιρείας (αν υποχρεούται σε εγγραφή), βεβαίωση εργοδοτικών εισφορών της εταιρείας)

Κατηγορία: Τύπος Επιχείρησης