Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Απαιτούμενες διαδικασίες / δικαιολογητικά:
- Εύρεση χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας της εταιρείας (αποδεικνύεται από ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου)

- Κατάρτιση Καταστατικού το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτοδικείο
φωτοτυπία του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης με το οποίο:

(α) εκλέγεται ο Πρόεδρος της Αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

(β) ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.

Δήλωση έναρξης και θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (απαιτείται χαρτόσημο 15.000 δρχ. και ενημερώτητα εργοδοτικών εισφορών από το Ι.Κ.Α.).

Κατηγορία: Τύπος Επιχείρησης