Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΣΥΝ. Π.Ε.)

Για να ιδρυθεί ένας Συνεταιρισμός περιωρισμένης Ευθύνης ( Συν. Π.Ε.) θα πρέπει :

 1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
 2. Να καταρτισθεί το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασής του (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1667/86), το οποίο για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει να υποβληθεί για έγκριση και καταχώρισή του στα Μητρώα Συνεταιρισμών, που τηρούνται στο Ειρηνοδικείο.
 3. Να πάρει ο Συνεταιρισμός "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .
 4. Να Εγγραφεί ο Συνεταιρισμός στο Επιμελητήριο (εφ΄ όσον έχει εμπορική ιδιότητα ή ασκεί εμπορική δραστηριότητα), γιατί :
  α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική,
  β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφ. α αρθρ. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
  Ι. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή αναγράφονται κατωτέρω.
  ΙΙ. Έντυπο αιτήσεως για την εγγραφή, μαζί με σχετικές οδηγίες, χορηγούνται από το τμήμα μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου.
 5. Να θεωρηθούν τα ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται ο Συνεταιρισμός.
 6. Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις άσκησης από το Συνεταιρισμό συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝ.Π.Ε.)

 1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, υπογεγραμμένη από τον ή τους Νομίμους Εκπροσώπους του Συνεταιρισμού.
 2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. και όλες τις ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτού (αν έχουν γίνει), όπως έχει θεωρηθεί για την καταχώρισή του στο Ειρηνοδικείο (σε φωτοτυπία).
 3. Απόσπασμα Πρακτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (για τη εκλογή των μελών του Δ.Σ.) και Πρακτικών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (για τη συγκρότησή του σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης του Συνεταιρισμού).
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την επίδοση δήλωσης ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ( σε φωτοτυπία ).
 5. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΟΚ ή ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (προκειμένου για αλλοδαπούς από χώρες εκτός ΕΟΚ), όλων των Νομίμων εκπροσώπων του Συν/σμού (σε φωτοτυπία ).
 6. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, που απαιτείται, να έχει εκδοθεί, για συγκεκριμένες δραστηριότητες.
 7. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθούν και τα εξής Δικ/κά :
  α) ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ή άλλου δικ/κό, ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης
  β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΙΛΙΟ του ΚΒΣ.

Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται, το ενωρίτερον, την επομένη ημέρα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και αφού :

α. γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών

β. γίνει η καταχώριση της επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου της επιχείρησης (στα, από το νόμο, τηρούμενα βιβλία Επωνυμιών και Διακρ. Τίτλων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να καταχωρισθεί κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος, στα βιβλία που τηρεί το Επιμελητήριο, θα πρέπει να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία (αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80), γι' αυτό θα πρέπει, να έχει ερευνηθεί (κατά την ίδρυση της επιχείρησής σας), αν η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος, που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.

γ. καταβληθούν τα τέλη καταχώρισης στο πρωτόκολλο επωνυμιών ( που, για τους Συν.Π.Ε, ανέρχονται στο ποσό των € 14,67, πλέον χαρτοσήμου 2,4 % υπέρ του Δημοσίου και ΟΓΑ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω τέλη επωνυμίας καταβάλλονται μόνο από επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από τις 12/9/2001.

δ. εκπληρωθούν οι, προς το Επιμελητήριο, οφειλόμενες συνδρομές ή διακανονισθούν σε δόσεις (διακανονισμός γίνεται στις περιπτώσεις, που οφείλονται συνδρομές παρελθουσών χρήσεων άνω της 3ετίας και το ποσό ξεπερνά τα € 146,74 ).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

 1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομές) των μελών προς το Επιμελητήριο έχουν καθορισθεί (με βάση την παρ.2 του άρθρ. 4 Ν. 2081/92) από το Δ.Σ. με την από 20-3-90 απόφασή του και αναπροσαρμόσθηκαν με τις από 16-11-95, 20-11-96, 18-05-98, 22/9/1999 και 27/11/2000 αποφάσεις του.
 2. Το Επιμελητήριο εισπράττει (για τα νεοεγγραφόμενα μέλη του, που έχουν ιδρυθεί πριν την τελευταία εξαετία) συνδρομές, αναδρομικά για την τελευταία πενταετία, πλέον της τρεχούσης χρήσεως .
 3. Οι συνδρομές των Συν.Π.Ε. έχουν καθορισθεί, ως εξής :
Κατηγορία: Τύπος Επιχείρησης