Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 198
22 Φεβρουαρίου 2000
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92).
Του Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/96).
Του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου (ΦΕΚ 185/Α/88) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του άρθρου 92 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/92).
Του άρθρου 10 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/1999).
Του Ν. 2414/96 «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 135/Α/96).
Του Ν. 2687/99 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ/κης» (ΦΕΚ 39/Α/99).
Της απόφασης αριθμ.14504/ΔΕΚΟ/539/22.4.99 Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» (ΦΕΚ499/Β/99).
Της αριθμ.Κ1-1452/30.5.94 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου «Προϋποθέσεις λειτουργίας εκθέσεων» (ΦΕΚ428/Β/94), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ1-403/97 (ΦΕΚ 251/97) και την Κ1-2499/97 (ΦΕΚ 1156/Β/97) όμοιες.
Την αριθμ.399/8.3.9 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου και Ιωάννη Χαραλάμπους» (ΦΕΚ 198/Β/1999).
Β. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες χορηγούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου).
α) η άδεια λειτουργίας (ειδικών) εκθέσεων (κλαδικών -γενικών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προβολής εμπορικών, βιομηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών κ.λπ. προϊόντων ως και υπηρεσιών (εκτός από εκθέσεις εικαστικών τεχνών) και
β) η άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων τέλεσης εκθέσεων ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

Α) Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας εκθέσεων.

Αίτηση του ενδιαφερομένου η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Επωνυμία τίτλο και ΑΦΜ του διοργανωτή με πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης της έδρας του και το Επιμελητήριο στο οποίο είναι γραμμένος.
β) Τον χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες ή και στο ευρύ κοινό και αν χαρακτηρίζεται ως περιφερειακή - τοπική, Πανελλήνια ή Διεθνής, ανάλογα με την περιοχή που διοργανώνεται ή έκθεση, την εμβέλεια αυτής, την προέλευση των επισκεπτών και τα είδη των εκθεμάτων.
γ) Αντίγραφο του καταστατικού εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ή βεβαίωση της οικείας οικονομικής εφορίας από όπου προκύπτει ότι αποκλειστική ή κατά κύριο λόγο δραστηριότητα του ενδιαφερομένου είναι η οργάνωση και η παρουσίαση εκθέσεων και συνεδρίων.
δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για απάτη, υπεξαίρεση, χρεωκοπία, πλαστογραφία ή φοροδιαφυγή, καθώς και πιστοποιητικό μη πτώχευσης,

Προκειμένου για Νομικό Πρόσωπο το ποινικό μητρώο αναφέρεται στο πρόσωπο του ή των νομικών εκπροσώπων του.
ε) Τον επακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί.
στ) Το αιτούμενο χρονικό διάστημα λειτουργίας αυτής.
ζ) Τον κανονισμό συμμετοχής των εκθετών.
η) Βεβαίωση του ενδιαφερομένου περί υποχρεωτικής παρουσίας παθολόγου γιατρού ή διπλωματούχου νοσοκόμας, σε περίπτωση έλλειψης γιατρού, για διασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης.
θ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας καταλληλότητας και λειτουργίας του στεγασμένου εκθεσιακού χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει ή έκθεση, καθώς και το εμβαδόν του προβλεπόμενου μικτού χώρου που θα καλυφθεί.

Προκειμένου για εκθέσεις που λειτουργούν σε εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους, η βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού στην οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα του χώρου ή η νόμιμη δόμηση του προσκομίζεται μαζί με το σχεδιάγραμμα του χώρου στην υπηρεσία της Ν.Α., τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης, διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας της ανακαλείται αυτοδικαίως.
ι) Σχεδιαγράμματα του χώρου που προβλέπεται να καλυφθεί και στα οποία να εμφανίζονται σε κλίμακα οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής, οι χώροι βοηθητικών υπηρεσιών καθώς και οι διάδρομοι επισκεπτών, το πλάτος των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι:

α) προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται σε εμπορικούς επισκέπτες μικρότερο των δύο (2) μέτρων και
β) προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται σε ευρύ κοινό μικρότερο των τριών (3) μέτρων με εξαίρεση τους βοηθητικούς διαδρόμους.

ια) Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της έκθεσης ύψους 3.000.000 δρχ. για χώρους μέχρι 5000Μ2 και 5.000.000 δρχ. για χώρους πάνω από 5000Μ2, η οποία θα υποβάλλεται πέντε (5) μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της έκθεσης, θα έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) μήνα και θα εκπίπτεται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση αθέτισης των όρων της παρούσης.
Ειδικότερα, η ανωτέρω εγγύηση καταπίπτει ως κατωτέρω , υπέρ της Ν.Α, στις εξής παραβάσεις.
1. σε περίπτωση που ο κλάδος ή τα είδη εκθεμάτων είναι διαφορετικά από εκείνα που περιλαμβάνονται στην χορηγούμενη άδεια (εδαφ. ε της παρούσας παραγράφου), το σύνολο της εγγυητικής επιστολής,
2. σε περίπτωση που δεν παρίσταται γιατρός ή διπλωματούχος νοσοκόμα ή δεν διασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης (εδάφ. η της παρούσας παραγράφου), δρχ. 300.000,
3. σε περίπτωση που πραγματοποιούνται πωλήσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης (παρ. 4 ενότ. Β του παρόντος Κεφαλαίου), δρχ. 400.000,
4. σε περίπτωση παραπλανητικών διαφημίσεων, υποσχέσεων και αγγελιών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό ή του εκθέτες, δρχ. 300.000, πέραν των προβλεπομένων από το Ν. 2251/94,
5. σε περίπτωση μη τήρησης του οριζόμενου στην άδεια λειτουργίας έκθεσης ωραρίου λειτουργίας της έκθεσης, δρχ. 200.000,
6. σε περίπτωση μη τήρησης του οριζόμενου στην άδεια λειτουργίας χρονικού διαστήματος λειτουργίας της έκθεσης, δρχ. 400.000 (παρ. στ της παρούσας παραγράφου),
7. σε περίπτωση παράβασης των οριζομένων στην παράγραφο 3 της ενότητας Β του παρόντος Κεφαλαίου δρχ. 400.000.
Σε περίπτωση υποτροπής θα καταπίπτει το διπλάσιο του μεγαλυτέρου ποσού των ως άνω παραβάσεων.
Ο έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων θα γίνεται από το όργανα της αρμόδιας υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ιβ) Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή νομέα - δικαιούχου του στεγασμένου εκθεσιακού χώρου, στον οποίο θα λειτουργήσει ή έκθεση, ότι παρέχεται στον ενδιαφερόμενο διοργανωτή αυτής η δυνατότητα μίσθωσης του χώρου, για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης.
Προκειμένου για εκθέσεις που θα λειτουργήσουν σε εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους η βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή νομέα - δικαιούχου του εκθεσιακού χώρου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης διαφορετικά η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας της ανακαλείται.

ιγ) Φορολογική ενημερότητα.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στη ΝΑ (Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου) για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων έξη μήνες ενωρίτερα από την ημερομηνία που πρόκειται να διενεργηθεί ή έκθεση. Για δε τις λοιπές πόλεις τρεις μήνες ενωρίτερα από την διενέργεια της έκθεσης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να χορηγούν τις σχετικές άδειες μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να κοινοποιούν τις αποφάσεις στην ΔΕΘ ΑΕ ώστε αυτή να καταρτίζει το ετήσιο εθνικό εκθεσιακό πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που για λόγους αδυναμίας η προγραμματισμένη έκθεση ήθελε ακυρωθεί από τον έχοντα λάβει την άδεια, πρέπει να γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας που χορήγησε την άδεια και του εκθεσιακού φορέα, το ταχύτερο δυνατό, ώστε ο φορέας να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Αλλαγή της ημερομηνίας ή του χώρου διεξαγωγής της έκθεσης μπορεί να ζητηθεί τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της έκθεσης απαιτείται δε για τις αλλαγές αυτές αίτηση του διοργανωτή προς την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Ν.Α στην οποία θα επισυνάπτεται η εκδοθείσα άδεια ως και το σχεδιάγραμμα του νέου χώρου. Η αλλαγή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση, για την οποία έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια λειτουργίας, θεωρείται ως νέα έκθεση.

Για τις εκθέσεις που ο συνολικός λειτουργικός χώρος αυτών δεν υπερβαίνει το 1.000 Μ2 δεν απαιτούνται κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης τα προβλεπόμενα από τα εδάφια θ και ι της παρ. 1 αυτού του κεφαλαίου, στοιχεία.

Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για εκθέσεις που διοργανώνονται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ΟΤΑ. Επίσης δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας στις περιπτώσεις που πρόκειται για επιδείξεις προϊόντων ιδίας παραγωγής πραγματοποιούμενων σε χώρους μέχρι 1000τμ, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι εφοδιασμένοι με σχετική βεβαίωση αρμόδιου φορέα (Επιμελητήρια, Σύλλογος κ.λ.π.).

Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για την Έκθεση Τεγέας η οποία διοργανώνεται από το Κοινωφελές Σωματείο «ΤΕΓΕΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» στην παλαιά Επισκοπή Τεγέας και πραγματοποιείται τον Αύγουστο κάθε έτους.

Σε περίπτωση λειτουργίας έκθεσης χωρίς την απαραίτητη άδεια, η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλει στον διοργανωτή πρόστιμο ίσο με το ποσόν της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της έκθεσης σύμφωνα με το εδάφ. ια της παρ.1 του ΚΕΦ 1ου εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Β. Ειδικές Ρυθμίσεις

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ετήσιας Διεθνούς Έκθεσης Θεσ/κης και μία εβδομάδα πριν την έναρξη και μία εβδομάδα μετά τη λήξη της δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων σε όλη την Ελλάδα.

Οι διοργανωτές εκθέσεων οφείλουν να παρέχουν κάθε διευκόλυνση και πληροφορία στους αρμόδιους εκπροσώπους της Νομ. Αυτοδιοίκησης σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της έκθεσης.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με το όνομα του παραγωγού οίκου χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση του οίκου αυτού προς τον εκθέτη που πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση για συμμετοχή. Προκειμένου περί εκθέσεων με εκρηκτικά εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να εξασφαλίζεται προηγούμενη ειδική άδεια των αρμόδιων αρχών.

Απαγορεύεται η διενέργεια λιανικών πωλήσεων εκθεμάτων μέσα στον εκθεσιακό χώρο κατά τη διάρκεια λειτουργίας έκθεσης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται:
α) οι πωλήσεις βιβλίων και εντύπων σχετικών με το θέμα της έκθεσης και με τα εκθέματα μέσα στον εκθεσιακό χώρο στη διάρκεια λειτουργίας εκθέσεων και
β) οι πωλήσεις εκθεμάτων μέσα στον εκθεσιακό χώρο στη διάρκεια λειτουργίας των εκθέσεων βιβλίου, εφόσον αυτές οργανώνονται από τους κατά τόπους συνδικαλιστικούς φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών μία φορά το χρόνο για κάθε φορέα.
γ) Στους Δήμους και στις Κοινότητες που δεν υπάρχουν συνδικαλιστικοί φορείς, επιτρέπονται οι πωλήσεις μέσα στον εκθεσιακό χώρο στη διάρκεια λειτουργίας των εκθέσεων βιβλίου, που οργανώνονται από τους κατά τόπους επαγγελματίες εκδότες και βιβλιοπώλες.
δ) Επίσης επιτρέπονται οι πωλήσεις εκθεμάτων μέσα στον εκθεσιακό χώρο στη διάρκεια λειτουργίας των ανθοκομικών εκθέσεων, εφόσον αυτές οργανώνονται από παραγωγούς ή συνεταιρισμούς αυτών.

Συνιστάται επιτροπή στην Γεν. Γραμματεία Εμπορίου αποτελούμενη από τους:
α. Γενικό Δ/ντή Εσωτερικού Εμπορίου, ως Πρόεδρο
β. Προϊστάμενο της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων
γ. Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος
δ. Έναν υπάλληλο της Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων, που εκτελεί χρέη Γραμματέα.

Έργο της Επιτροπής είναι:
Να γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα που ανακύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

Αίτηση του ιδιοκτήτη ή νομίμου νομέα - δικαιούχου προς τις οικείες Νομ. Αυτοδιοικήσεις (Δ/νσεις ή Τμήματα Εμπορίου) η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη ή νόμιμου νομέα- δικαιούχου και ΑΦΜ αυτού.
β) Σχεδιάγραμμα που να περιγράφει το χώρο και την περιοχή που βρίσκεται ο προτεινόμενος για έκθεση χώρος.
Το σχεδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του μηχανικού που το συνέταξε στην οποία θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του χώρου και η νόμιμη δόμηση του.
Εφόσον πρόκειται για εκθεσιακούς χώρους υπαίθριους ή προσωρινά στεγασμένους ή για προσθήκες σε μόνιμους εκθεσιακούς χώρους, στη βεβαίωση του μηχανικού θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος είναι ακάλυπτος ή προσωρινά στεγασμένος και κατάλληλος για τη διενέργεια έκθεσης.
γ) Πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού με τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ) Επίσημη βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας ή αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να αποδεικνύει ότι ο εκθεσιακός χώρος είναι ασφαλισμένος κατά παντός κινδύνου.
ε) Εκτός από τα παραπάνω οι χώροι που λειτουργούν σαν εκθετήρια από τον Απρίλιο του 1997 θα πρέπει να έχουν ύφος τουλάχιστον 4Μ σε ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειας τους, του δε υπόλοιπου όχι μικρότερου των 3 Μ και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχιστον 500 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσέγγισης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρων στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. επιβατηγών αυτοκινήτων και επιπλέον ή ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

Η άδεια εκθεσιακών χώρων ισχύει για τρία χρόνια αναθεωρείται σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των προϋποθέσεων με βάση τις οποίες εκδόθηκε.
Σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου νομέα ή άδεια ισχύει μέχρι την λήξη της τριετίας με μόνη την παραπάνω αλλαγή.

Σε περίπτωση λειτουργίας έκθεσης χωρίς την απαραίτητη άδεια καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή νομέα αυτού πρόστιμο διπλάσιο του ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας της έκθεσης καθώς και απαγόρευση χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου χώρου στο μέλλον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Μεταβατικές διατάξεις

Οι εκδοθείσες άδειες για το έτος 2000 προσαρμόζονται αυτοδικαίως στις θεσπιζόμενες με την παρούσα διατάξεις.

Οι αποφάσεις Κ1.1452/1994 (ΦΕΚ 428/Β/1994), Κ1403/1997 (ΦΕΚ 251/Β/1997) και Κ1. 2499/1997 (ΦΕΚ 1156/Β/1997), καταργούνται.
Η απόφαση αυτή που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύει από σήμερα.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ