Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

1. Έναρξη επιτιδεύματος που να αναφέρετε η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού στις ατομικές επιχειρήσεις, ΦΕΚ για τις ΕΠΕ και Α.Ε., ή επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από το οποίο να φαίνεται η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και μεταξύ των σκοπών της εταιρείας να συμπεριλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

2. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ή αντιστοίχου προς αυτές Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, του φυσικού προσώπου.

3. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο και στις εταιρείες για το φυσικό και νομικό πρόσωπο (για το νομικό πρόσωπο, μόνο αν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας).

4. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση για το φυσικό πρόσωπο.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β' για το φυσικό πρόσωπο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκε για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, δόλιας χρεωκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το φυσικό πρόσωπο, ότι:

α) δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιοδήποτε τρόπο και

β) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 που προβλέπουν ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι.

7. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατήριο για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών, απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας, γι'αυτούς η αμοιβαιότητα για την άσκηση επαγγέλματος Εμπορικών Αντιπροσώπων βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Νομική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών).

8. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε., Γενικής Συνέλευσης για τις ΕΠΕ, ή Απόφαση Συνεδριάσεως για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., με την οποία θα ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας, για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες στο φυσικό πρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Η ισχύς των πιστοποιητικών περί μη πτωχεύσεως, ποινικού μητρώου και δικαστικής συμπαράστασης είναι τρίμηνος
  2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι αλλοδαπός υπήκοος και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού απαιτείται επίσης η προσκόμιση αντιγράφου ποινικού μητρώου, πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως, καθώς και δικαστικής συμπαράστασης, εν ελλείψει δε αυτών ισοδύναμου εγγράφου που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και που πληρεί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας

Η ισοτιμία ή αντιστοιχία για τίτλους σπουδών αλλοδαπής δίνεται:

α) Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για απόφοιτους Λυκείου κ.τ.λ. (Διευθ. Λυκούργου 18 - Τηλ. 5227627).

β) Από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης (Διευθ. Ηλιουπόλεως 1 - Τηλ. 9704167).

γ) Από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ., για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης (Διευθ. Λ. Συγγρού 112 - Τηλ. 9237835).