Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Το Επιμελητήριο με βάση το Μητρώο Μελών, που τηρεί για τις επιχειρήσεις μέλη του, έχει αναπτύξει Τράπεζα Πληροφοριών μέσω της οποίας χορηγεί, σε κάθε ενδιαφερόμενο, που προσέρχεται στο Επιμελητήριο και υποβάλλει σχετικά αιτήματα, εκτυπώσεις (σε μηχανογραφημένες καταστάσεις ή σε αυτοκόλλητες ετικέτες) με στοιχεία για επιχειρήσεις :

 • Ομαδοποιημένες ανά δραστηριότητα (οι δραστηριότητες έχουν κωδικοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΤΑΚΟΔ της ΕΣΥΕ, η οποία είναι ίδια με τη NACE της Ε.Ε. και την ISIC του ΟΗΕ).
 • Ομαδοποιημένες κατά Προϊόν της κάθε επιχείρησης (παραγόμενο, εισαγόμενο,, εξαγόμενο, εμπορευόμενο, αντιπροσωπευόμενο) το οποίο έχει κωδικοποιηθεί με την μέθοδο INTRASTAT της Ε.Ε, η οποία είναι ίδια με τους 8ψήφιους κωδικούς του διεθνούς Δασμολογίου.
 • Ομαδοποιημένες κατά Προϊόντα σε συνδυασμό με τη χώρα εισαγωγής εξαγωγής.
 • Ομαδοποιημένες ανά περιοχές εγκατάστασης (με βάση τους ταχυδρομικούς κώδικες) σε συνδυασμό με τη δραστηριότητά τους.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Η ανωτέρω Τράπεζα Πληροφοριών, μέσω του προγράμματος ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, έχει ενταχθεί στο δίκτυο ΗELLASTEL του ΟΤΕ και μέσω συστήματος VIDEOTEXT, προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω, αλλά και άλλων πληροφοριών, που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

2. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για κάθε αίτημα μηχανογραφημένης εκτύπωσης στοιχείων από την τράπεζα πληροφοριών :

 • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ στο ταμείο του Επιμελητηρίου, ανάλογα με το αιτήματα μελών ή μη μελών του Επιμελητηρίου και για εκτυπώσεις σε μηχανογραφημένες καταστάσεις ή σε αυτοκόλλητες ετικέτες, υπολογιζόμενο ως εξής :

α. Αιτήματα μελών ΕΒΕΑ, για εκτυπώσεις σε μηχανογραφημένες καταστάσεις

 • 5,87 ευρώ ανά κωδικό δραστηριότητας ή ανά κωδικό προϊόντος ή ανά χώρα ή ανά ταχυδρομικό κώδικα και επί πλέον
 • 0,07 ευρώ η κάθε επιχείρηση που εκτυπώνεται κάτω από κάθε κωδικό δραστηριότητας ή κάθε κωδικό προϊόντος ή κάθε χώρα ή κάθε ταχυδρομικό κώδικα, πλέον χαρτοσήμου 2,4 %

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κατώτερο ποσό παραβόλου, για κάθε αντίστοιχο αίτημα μέλους Επιμελητηρίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 17,61 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

β. Αιτήματα μη μελών Επιμελητηρίου, για εκτυπώσεις σε μηχανογραφημένες καταστάσεις

 • 5,87 ευρώ ανά κωδικό δραστηριότητας ή ανά κωδικό προϊόντος ή ανά χώρα ή ανά ταχυδρομικό κώδικα και επί πλέον
 • 0,10 ευρώ ανά επιχείρηση που εκτυπώνεται κάτω από κάθε κωδικό δραστηριότητας ή προϊόντος, χώρα και ταχυδρομικό κώδικα,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κατώτερο ποσό παραβόλου, για κάθε αντίστοιχο αίτημα μη μέλους Επιμελητηρίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 29,35 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

γ. Αιτήματα μελών Επιμελητηρίου, για εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητες ετικέτες

 • 5,87 ευρώ ανά κωδικό δραστηριότητας ή ανά κωδικό προϊόντος ή ανά χώρα ή ανά ταχυδρομικό κώδικα και επί πλέον
 • 0,01 ευρώ ανά ετικέτα επιχείρησης που εκτυπώνεται κάτω από κάθε κωδικό δραστηριότητας ή προϊόντος, χώρα και ταχυδρομικό κώδικα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κατώτερο ποσό παραβόλου, για κάθε αντίστοιχο αίτημα μέλους Επιμελητηρίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 17,61 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

δ. Αιτήματα μη μελών ΕΒΕΑ, για εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητες ετικέττες

 • 5,87 ευρώ ανά κωδικό δραστηριότητας ή ανά κωδικό προϊόντος ή ανά χώρα ή ανά ταχυδρομικό κώδικα και επί πλέον
 • 0,01 ευρώ ανά ετικέττα επιχείρησης που εκτυπώνεται κάτω από κάθε κωδικό δραστηριότητας ή προϊόντος, χώρα και ταχυδρομικό κώδικα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το κατώτερο ποσό παραβόλου, για κάθε αντίστοιχο αίτημα μη μέλους Επιμελητηρίου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 29,35 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 2,4 %.

3. Επίσης το Επιμελητήριο ικανοποιεί αιτήματα Δικηγόρων, Συμβολαιογράφων κλπ για "Έλεγχο και Ευρετηρίαση Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων", ως και αιτήματα Δικηγόρων και άλλων για στοιχεία κατά επιχείρηση (Επωνυμία, Διακριτικό Τίτλο, Διεύθυνση, Υπευθύνους, Αντικείμενο, Στοιχεία Σύστασης κλπ) για δικαστική χρήση κλπ.

4. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για κάθε αίτημα μηχανογραφημένης εκτύπωσης των ανωτέρω στοιχείων, που αιτούν Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι κλπ, από την τράπεζα πληροφοριών :

4α). Αιτήματα για "Έλεγχο και Ευρετηρίαση Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων"

 • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ στο ταμείο του Επιμελητηρίου : 29,35 ευρώ ανά Επωνυμία ή Διακριτικό τίτλο.

4β) Αιτήματα για "Εκτυπώσεις στοιχείων κατά επιχείρηση (Επωνυμία, Διακριτικό Τίτλο, Διεύθυνση, Υπευθύνους, Αντικείμενο, Στοιχεία Σύστασης κλπ) για δικαστική και άλλες χρήσεις".

 • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.
 • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ στο ταμείο του Επιμελητηρίου : 44,02 ευρώ ανά Επιχείρηση.