Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

1. Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου είναι αρμόδιο (σύμφωνα με την παράγρ.1 άρθρ.7 Ν.2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, για τις επιχειρήσεις- μέλη του.

2. Για το σκοπό αυτό εκδίδει ή θεωρεί (για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις ή για τις επιχειρήσεις που ήδη είναι μέλη του Επιμελητηρίου) :

α. Για τις Ατομικές Επιχειρήσεις, εκδίδει βεβαιώσεις ελέγχου του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτές να λάβουν έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος από τις ΔΟΥ.

β. Για τις Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε., θεωρεί τα καταστατικά ή τα τροποποιητικά ή τα διαλυτικά των, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν για καταχώριση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου.

γ. Για τις Α.Ε. θεωρεί τα καταστατικά ή τα τροποποιητικά των, για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης Επωνυμιών και Διακριτικών τίτλων, προκειμένου αυτά να υποβληθούν στις Νομαρχίες για έγκριση.

3. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για κάθε περίπτωση (έκδοση βεβαίωσης ή θεώρηση καταστατικού ) :

α. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμήμα Μητρώου, με την οποία δηλώνεται στο Επιμελητήριο η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση στις συναλλαγές της), το αντικείμενο δραστηριότητάς της κλπ.

β. ΟΙ ΟΕ, ΕΕ, Ε.Π.Ε. & Α.Ε.

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.
  • Tα προς θεώρηση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ κλπ, εις διπλούν.