Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

1. Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου βεβαιώνει-θεωρεί (σύμφωνα με το εδάφ.β της παρ. 2 του άρθρ.2 Ν. 2081/92) το όμοιο ή το ιδιόχειρο της υπογραφής (των εκπροσώπων) των επιχειρήσεων-μελών του.

2. Για την θεώρηση κάθε υπογραφής θα πρέπει :

  • Nα είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή των επιχειρήσεων - μελών.
  • Να έχουν ήδη κατατεθεί ή να κατατεθούν Υποδείγματα Υπογραφών του ή των φορέων - εκπροσώπων της επιχείρησης (που δεσμεύουν την επιχείρηση με την υπογραφή τους) η γνησιότητα των οποίων, θα πρέπει, να έχει βεβαιωθεί, είτε από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (Τμήμα Μητρώου), είτε από Τράπεζα, είτε από Αστυνομία, είτε από Συμβολαιογράφο.

Σε περίπτωση δε, που την επιχείρηση, δεσμεύει και τρίτος, με πληρεξουσιότητα, θα πρέπει να κατατεθεί : αντίγραφο του πληρεξουσίου συμβολαίου και υπόδειγμα υπογραφής του πληρεξουσίου βεβαιωμένο κατά τα ανωτέρω.

Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το Επιμελητήριο, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές και από τέλη καταχώρισης επωνυμίας της κάθε επιχείρησης.

3. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για κάθε θεώρηση υπογραφής :

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.
  • Tα προς θεώρηση υπογραφής ΔIKAIOΛOΓHTIKA ( επιστολές, τιμολόγια, δηλώσεις, φορτωτικές κλπ), εις διπλούν.
  • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ στο ταμείο του Επιμελητηρίου, ως εξής :
    α) 1,47 πλέον χαρτοσήμου 2,4 % (για κάθε θεώρηση υπογραφής σε Ελληνόγλωσσο κείμενο) και
    β) 2,94 πλέον χαρτοσήμου 2,4 % (για κάθε θεώρηση υπογραφής σε Ξενόγλωσσο κείμενο).