Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

1. Το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου εκδίδει (σύμφωνα με το εδάφ.β της παρ. 2 του άρθρ.2 Ν. 2081/92) για τα μέλη του πιστοποιητικά εγγραφής, διαγραφής, Ιστορικού (για συνταξιοδότηση των φορέων- εταίρων- μελών ΔΣ. των επιχειρήσεων) και αποκλειστικότητας.

Για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού θα πρέπει :

  • Nα είναι ενημερωμένος ο φάκελος κάθε επιχείρησης με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα για την εγγραφή ή τη μεταβολή ή τη διαγραφή των επιχειρήσεων - μελών.
  • Να έχουν εκπληρωθεί οι, προς το Επιμελητήριο, οικονομικές υποχρεώσεις από συνδρομές και από τέλη καταχώρισης επωνυμίας της κάθε επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ σε περίπτωση έκδοσης ιστορικού πιστοποιητικού, θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ή να εκπληρωθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετείχε ή συμμετέχει ο αιτών φορέας.

3. Κατωτέρω αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα να υποβληθούν για την έκδοση κάθε πιστοποιητικού.

3α). Για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.
  • ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 1,47 πλέον χαρτοσήμου 2,4 % (για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού) στο ταμείο του Επιμελητηρίου.

3β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.
  • TELEX ή FAX ή ΕΠΙΣΤΟΛΗ του οίκου του εξωτερικού στην οποία να ανα- γράφεται ότι η αιτούσα επιχείρηση "είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή διανομέας κλπ για προϊόν ή για προϊόντα του οίκου αυτού"

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : το TELEX ή το FAX ή η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του οίκου, θα πρέπει να είναι προσφάτου εκδόσεως ( όχι πλέον του διμήνου ) ή να αναφέρει χρονική διάρκεια της αποκλειστικότητας.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86) του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσης επιχείρησης-μέλους, στην οποία θα δηλώνει ότι "επιχείρηση είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή διανομέας κλπ για προϊόν ή για προϊόντα του οίκου αυτού για την Ελλάδα"
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 1,47 πλέον χαρτοσήμου 2,4 % (για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού) στο ταμείο του Επιμελητηρίου.