Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Τα μέλη του Επιμελητηρίου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ από το Νόμο (αρθρ.4, 5 και 6, Ν1089/80) να δηλώνουν στην Υπηρεσία ( Τμήμα Μητρώου ), κάθε μεταβολή στην επιχείρησή τους και το Επιμελητήριο "προβαίνει εις πάσαν εγγραφήν σχετικήν πρός.......... ..... παύσιν ή διάλυσιν επιχειρήσεως"

Οι επιχειρήσεις, για τη διαγραφή των, θα πρέπει να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο τα κατωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

Α' ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση διαγραφής ατομικής επιχειρήσεως, λόγω θανάτου θα πρέπει να υποβληθούν :

  • ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ και
  • Τα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την τύχη της επιχειρήσεως (διακοπή της ή συνέχιση των εργασιών του θανόντος από τους κληρονόμους του, ως "Κοινωνία εκ Κληρονομίας" κλπ)

Β' ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε. & Ε.Ε.)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.

2. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ της εταιρείας θεωρημένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

α) Στις περιπτώσεις, που στο Διαλυτικό αναφέρεται ότι "η εταιρεία έχει λυθεί και έχει τεθεί σε εκκαθάριση", θα πρέπει, αν έχει λήξει η εκκαθάρισή της, να υποβληθεί στο Επιμελητήριο :

  • ή το συμφωνητικό πέρατος εκκαθαρίσεως (που τυχόν έχει συνταχθεί)
  • ή Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των εκκαθαριστών για την ημερομηνία πέρατος της εκκαθάρισής της και για την οριστική διάλυσή της.

β) Στις περιπτώσεις, που η εταιρεία έχει λυθεί με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας (χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό) , θα πρέπει, να υποβληθεί στο Επιμελητήριο :

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των διαχειριστών ότι "η εταιρεία................ λύθηκε με την λήξη της χρονικής της διάρκειας, χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό και η εκκαθάρισής της τελείωσε την............... οπότε και διαλύθηκε οριστικά" .

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ.

Γ' ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

1. ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ σε έντυπο, που χορηγεί το Τμ. Μητρώου του Επιμελητηρίου.

2. ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ στο οποίο ανακοινώνεται η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι Στις περιπτώσεις, που η εταιρεία έχει λυθεί με τη λήξη της χρονικής της διάρκειας (χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ), θα πρέπει, να υποβληθεί στο Επιμελητήριο :

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των διαχειριστών της ΕΠΕ ή των νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ ότι "η εταιρεία................ λύθηκε με την λήξη της χρονικής της διάρκειας, χωρίς να συνταχθεί διαλυτικό ή να ανακοινωθεί η λύση της στο ΦΕΚ, και τέθηκε σε εκκαθάριση ".

3. ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ στο οποίο δημοσιεύεται ο τελικός ισολογισμός της εκκαθάρισης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι Στις περιπτώσεις, που δεν έχει δημοσιευθεί τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης στο ΦΕΚ), θα πρέπει, να υποβληθεί στο Επιμελητήριο :

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 του / των διαχειριστών της ΕΠΕ ή των νομίμων εκπροσώπων της ΑΕ ότι "δεν έχει δημοσιευθεί τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης στο ΦΕΚ", μαζί με
φωτοαντίγραφο, από το βιβλίο ισολογισμών της εταιρείας, του μη δημοσιευθέντος τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ.