Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Τα μέλη του Επιμελητηρίων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΑ από το Νόμο (αρθρ.4 Ν1089/80) να δηλώνουν στην Υπηρεσία ( Τμήμα Μητρώου ), κάθε μεταβολή στοιχείων της επιχείρησής τους όπως : αλλαγή επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, έδρας ή διεύθυνσης, αντικειμένου δραστηριότητας, παράτασης χρονικής διάρκειας, εισόδου και εξόδου εταίρων, ορισμό και ανανέωση θητείας διαχειριστών (στις Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε.), ανανέωση θητείας και μεταβολή των μελών του Δ.Σ. (στις Α.Ε.), αυξήσεις κεφαλαίο, τροποποιήσεις άλλων άρθρων των καταστατικών των εταιρειών, ως και τη θέση των σε αδράνεια, εκκαθάριση κλπ .

Για κάθε μεταβολή θα πρέπει να υποβάλλουν στο Επιμελητήριο :

α. ΑΙΤΗΣΗ σε έντυπο που χορηγείται από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου.

β. ΤΑ κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, όπως π.χ.:

β1. Βεβαιώσεις Μεταβολής των ΔΟΥ,
β2. Τροποποιήσεις Καταστατικών (θεωρημένων από το πρωτοδικείο), για τις Ο.Ε και Ε.Ε.,
β3. Τροποποιήσεις καταστατικών (θεωρημένων από το πρωτοδικείο), μαζί με τα σχετικά ΦΕΚ, για τις Ε.Π.Ε.
β4. Ανακοινώσεις Νομαρχίας, μαζί με τα σχετικά ΦΕΚ, για τις Α.Ε.
β5. Φύλλο ελέγχου ΔΟΥ και σχετικούς Ισολογισμούς (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ), για περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι σε αδράνεια.
β6. Στις περιπτώσεις θανάτου εταίρων (Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε.), πρέπει να υποβληθούν (μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου) :

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου και
  • Τα κατά περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για την τύχη της εταιρείας (λύση της ή συνέχιση των εργασιών της με την είσοδο των "κατά διαθήκη" ή "εξ αδιαθέτου" κληρονόμων του θανόντος).