Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

1. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ από τις Δ.Ο.Υ. ( ΕΦΟΡΙΕΣ )

α. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ για την ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, που συνυποβάλλεται στο Επιμελητήριο με την αίτηση εγγραφής, χορηγείται υποχρεωτικά για κάθε επιχείρηση ( Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) από την αρμόδια ΔΟΥ, που εδρεύει η επιχείρηση.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι :

Σε περίπτωση που, πριν από την εγγραφή της κάθε επιχείρησης, έχει επέλθει και κάποια μεταβολή σ' αυτήν (ως προς τα Επωνυμία, Διακριτικό Τίτλο, Έδρα και Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Fax, αντικείμενο δραστηριότητας, είσοδο και έξοδο εταίρου σε εταιρείες, τροποποίηση του καταστατικού κλπ), και έχει χορηγηθεί από τη ΔΟΥ συμπληρωματική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, θα πρέπει και αυτή να συνυποβάλλεται στο Επιμελητήριο, κατά την εγγραφή.

Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ( του άρθρου. 45 Ν.3325/55 ), που επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους και σε "Εμπορική", θα πρέπει να προσκομίζουν, για την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, τη συμπληρωματική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ, που τους χορηγεί η αρμόδια ΔΟΥ.
β. Για τη χορήγηση της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ "Εμπορικής Δραστηριότητας", θα πρέπει οι αιτούντες να υποβάλλουν, κατά περίπτωση στη ΔΟΥ (σύμφωνα με το Νόμο 2093/92 "περί ΦΠΑ" και το αρθρο 29 της Εγκυκλίου αριθ. 1131481/7043/ 0014/ πολ 1282/23-12-92 του Υπουργείου Οικονομικών προς τις ΔΟΥ) :

Τα Φυσικά Πρόσωπα ( Ατομικές Επιχειρήσεις) :
β1. Ειδικό έντυπο αίτησης, που χορηγείται από τη ΔΟΥ, δεόντως συμπληρωμένο (σε δύο αντίγραφα ).
β2. Βεβαίωση ασφάλισής τους στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων ( Τ.Α.Ε., Βουλής 8-10, τηλ. 210-3228391)
β3. Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου (σύμφωνα με το αρθρ. 7, παραγ. 1, εδάφ. β Ν. 2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της Επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης.
β4. Μισθωτήριο ή άλλο στοιχείο για την ύπαρξη επαγγελματικής στέγης.
β5. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ΕΟΚ ή άδεια παραμονής και εργασίας (προκειμένου για αλλοδαπούς εκτός ΕΟΚ, εξαιρουμένων των βορειοηπειρωτών, ποντίων ομογενών κλπ ), του φορέα ή και των Νομίμων Εκπροσώπων.
β6. Να καταβάλλουν το αναλογούν χαρτόσημο έναρξης επιτηδεύματος.

Τα Νομικά Πρόσωπα (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.) :
θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΟΥ ( εκτός από τα ανωτέρω β1, β4 και β5 δικαιολογητικά) και
β7. Βεβαίωση ασφάλισης των εταίρων/ φορέων τους στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων
(Τ.Α.Ε., Βουλής 8-10, τηλ. 210-3228391),
β8. Αντίγραφο του καταστατικού των (που έχει εκδοθεί και θεωρηθεί κατά τα κατωτέρω, οδηγία 3, για το καταστατικό αναφερόμενα).
β9. Ειδικά οι Ε.Π.Ε., ΦΕΚ (που δημοσιεύεται η περίληψη του καταστατικού των) ή απόδειξη του ΤΑΠΕΤ (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ) και
β10. Να καταβάλλουν τον αναλογούντα φόρο κεφαλαίου (για την έναρξη επιτηδεύματος).

Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) :
θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΟΥ ( εκτός από τα ανωτέρω β1, β4 και β5 δικαιολογητικά) και
β11. Βεβαίωση ασφάλισης, στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων (Τ.Α.Ε., Βουλής 8-10, τηλ. 3228391), των μελών του Δ.Σ. πού είναι κάτοχοι τουλάχιστον του 3% των μετοχών.
β12. Την ανακοίνωση της Νομαρχίας για καταχώρισή της στο Μητρώο Α.Ε.
β13. ΦΕΚ (που δημοσιεύεται η ανακοίνωση της νομαρχίας με την περίληψη του καταστατικού των) ή απόδειξη του ΤΑΠΕΤ (αν δεν έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ)
β14. Να καταβάλλουν στη ΔΟΥ τον αναλογούντα φόρο κεφαλαίου (για την έναρξη επιτηδεύματος).

Oι Συνεταιρισμοί Περιωρισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.)
θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΟΥ ( εκτός από τα ανωτέρω β1, β4 και β5 δικαιολογητικά) και
β15. Αντίγραφο του καταστατικού των (που έχει εκδοθεί και θεωρηθεί κατά τα κατωτέρω, οδηγία 3, για το καταστατικό αναφερόμενα). και
β16. Να καταβάλλουν τον αναλογούντα φόρο κεφαλαίου ή χαρτοσήμου για την έναρξη επιτηδεύματος).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : Για περισσότερες πληροφορίες και για ενημέρωσή των (σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις σχετικών διατάξεων και για διαφοροποιήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών) οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες ΔΟΥ.

2. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ( ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ )

Το καταστατικό (συμφωνητικό σύστασης, εταιρικό) είναι :

α. Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τις Ε.Π.Ε

Το ιδιωτικό συμφωνητικό ( για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) και το συμβολαιογραφικό έγγραφο ( για τις Ε.Π.Ε ) για τη σύστασης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα από το νόμο απαραίτητα (στοιχεία και όρους) και θα πρέπει :

α1. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο (σύμφωνα με την παραγ.1 του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να θεωρηθεί από το Επιμελητήριο, κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και να καταχωρισθεί στα βιβλία που αυτό τηρεί, θα πρέπει (σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80) "να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία".

Γι' αυτό θα πρέπει, κατά την κατάρτιση του εταιρικού (της υπό ίδρυση επιχείρησής σας), να έχει ερευνηθεί στο οικείο Επιμελητήριο αν, η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε), χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.

α2. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία).
α3. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους - Αθήνα)
α4. Να θεωρηθεί & στο Ταμ. Προνοίας Νομικών (Χ.Τρικούπη & Ναυαρίνου- Αθήνα)
α5. Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 - Κυψέλη ).

β. Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Το Συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύστασης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα από το νόμο απαραίτητα (στοιχεία και όρους) και θα πρέπει :

β1. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο (σύμφωνα με την παραγ.1 του αρθρ. 7 Ν. 2081/92) για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, από την επιχείρηση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να θεωρηθεί από το Επιμελητήριο, κάποια επωνυμία ή διακριτικός τίτλος και να καταχωρισθεί στα βιβλία που αυτό τηρεί, θα πρέπει (σύμφωνα με το αρθρ. 4 παρ. 5 Ν.1089/80) "να διαφέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο από άλλη εγγεγραμμένη στα αυτά βιβλία".Γι' αυτό θα πρέπει, κατά την κατάρτιση του εταιρικού (της υπό ίδρυση επιχείρησής σας), να έχει ερευνηθεί στο οικείο Επιμελητήριο αν, η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος (που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε), χρησιμοποιούνται ήδη ή έχουν καταχωρισθεί και κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση.

β2. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ (ΦΑΕΕ ή ΦΑΒΕ).
β3. Να κατατεθεί για έγκριση και για καταχώρισή του στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας ( Για την Αθήνα, Σταδίου 60 ).

γ. Για τους Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Συν.Π.Ε.)

Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (καταστατικό) για τη σύσταση του Συν.Π.Ε., το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ( από το Νόμο 1667 / 86, ΦΕΚ 196/Α/6-12-86) απαραίτητα (στοιχεία και όρους) και θα πρέπει :

Να κατατεθεί για θεώρηση και για καταχώρισή του στα βιβλία Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του ( Για την Αθήνα, Σταδίου 65 ).

3. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ (ΘΕΩΡΗΣΗ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

α. Τα Λογιστικά - Φορολογικά Βιβλία θεωρούνται από την αρμόδια ΔΟΥ.

β. Για τη θεώρηση των Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων, όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως Νομικής Μορφής, θα πρέπει να υποβάλλουν στις Δ..Ο.Υ :

β1. Ειδικό έντυπο αίτησης, που χορηγείται από τη ΔΟΥ, δεόντως συμπληρωμένο (σε δύο αντίγραφα ).
β2. Βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης (που ασφαλίζονται και οι φορείς- εταίροι-μέλη Δ.Σ. κλπ. της επιχείρησης, αλλά και το προσωπικό αυτής) "περί καταβολής ή διακανονίσεως των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς αυτούς" (που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 63 Ν.2084/92-ΦΕΚ 165/Α/ 7-10-92 και στη διευκρινιστική "πολ 1284/93" εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών).
β3. Βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου "περί καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών προς αυτά" (που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρ. 4 παράγρ. 1 εδάφ. α του Ν. 2081/ 92).
β4. Φορολογική Ενημερότητα (που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρ. 36 παράγρ. 8 Π.Δ.186/92-ΦΕΚ84/Α/26-5-92), η οποία εκδίδεται από τη ΔΟΥ.
γ. Στο Επιμελητήριο κατά την εγγραφή ( και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί) πρέπει να υποβληθούν, φωτοαντίγραφα της τελευταίας σελίδας (με τη θεώρηση της ΔΟΥ) και σελίδων στις οποίες έχουν ήδη καταχωρισθεί εμπορικές πράξεις ( αγορές -πωλήσεις ), για να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας και η λειτουργία της επιχείρησης, προκειμένου αυτή να εξυπηρετείται από τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου για τη χορήγηση πιστοποιητικών ( για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, για χρήση στις τράπεζες κλπ) ή και για κάθε άλλη εργασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση, που στο λογιστικό βιβλίο δεν έχουν καταχωρισθεί εμπορικές πράξεις και η πρώτη εμπορική πράξη θα είναι εισαγωγή, τότε θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από το φωτοαντίγραφο της τελευταίας σελίδας με τη θεώρηση του Λογιστικού βιβλίου από τη ΔΟΥ και PROFORMA ή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ του Οίκου του εξωτερικού, μαζί με Υ.Δ. (Ν.1599/86) στην οποία θα δηλώνετε, ότι "μέσα σε 5 ημέρες θα προσκομισθούν στο Επιμελητήριο, δικαιολογητικά τραπέζης για το άνοιγμα πίστωσης (με το υποβαλλόμενο τιμολόγιο) και όταν πραγματοποιηθεί η εισαγωγή τη σχετική διασάφηση του Τελωνείου".

4. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ )

Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (Λειτουργίας ή Άσκησης Δραστηριότητος) είναι αυτή που απαιτείται να εκδοθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να υποβληθεί στο οικείο Επιμελητήριο (που είναι γραμμένη ή εγγράφεται η επιχείρηση) σε περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητος, όπως :

α. "ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ"

Αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, που θα δραστηριοποιηθούν ως αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού και θα διαμεσολαβούν στην πώληση των εμπορευμάτων τους επί προμηθεία).

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να κατατεθούν, στο τμήμα Ειδικών Μητρώων του Επιμελητηρίου τα σχετικά δικαιολογητικά (που προβλέπονται από τα Π.Δ. 219/30-5-91 και 249/28-6-93) από τα οποία προκύπτει ότι η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει τα προσόντα άσκησης επαγγέλματος εμπορικού αντιπροσώπου και μπορεί να εγγραφεί στο Επιμελητήριο ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγής -εξαγωγής.

β. "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ" ή "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" ή "ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ"

Αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, που ασχολούνται με την παραγωγή- κατασκευή-επισκευή προϊόντων και διαθέτουν εγκαταστάσεις βιομηχανικές ή εργαστηρίων κατασκευής ή εργαστηρίων επισκευής ή συνεργείων επισκευής) :

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργοστασίου ή εργαστηρίου ή συνεργείου, που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας των κατά τόπους Νομαρχιών.

γ. "ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΙΔΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ" :

Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να εκδοθεί, κατά περίπτωση :

  • άδεια λειτουργίας φαρμακαποθήκης (που χορηγείται από το Τμήμα Υγιεινής των κατά τόπους Νομαρχιών) και
  • άδεια κυκλοφορίας εισαγομένων φαρμάκων-ιδιοσκευασμάτων, που χορηγείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) -(Βουλής 4-Αθήνα).

δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ - ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ και ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ :

Πρέπει να εκδοθεί, κατά περίπτωση, άδεια που χορηγείται από την Αστυνομία.

ε. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ :

Πρέπει να εκδοθεί άδεια,που χορηγείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) -(Αμερικής 2 - Αθήνα).

στ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ :

Πρέπει να εκδοθεί άδεια, που χορηγείται από την Δ/νση Υγιεινής των κατά τόπους Νομαρχιών.

ζ. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΦΕΝΕΙΩΝ - ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ :

Πρέπει να εκδοθεί άδεια λειτουργίας καταστήματος, που χορηγείται από την Αστυνομία.

η. ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ :

Οι επιχειρήσεις, που θα ασχοληθούν και με εξαγωγές, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή και στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων, που τηρείται στο Επιμελητήριο.