Σάββατο, Ιούνιος 06, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Η αίτηση -δήλωση για την εγγραφή, συμπληρώνεται από την επιχείρηση με βάση τις οδηγίες, που υπάρχουν σ' αυτήν και μέσω αυτής γίνεται η αναγγελία προς το Επιμελητήριο για την ύπαρξη της και γνωστοποιούνται-κατατίθενται στο οικείο Επιμελητήριο :

α. Η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος (με τα οποία συναλλάσσεται η επιχείρηση), για οριστική καταχώριση και κατοχύρωσή τους στα βιβλία επωνυμιών και τίτλων, που τηρεί το Επιμελητήριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σε περίπτωση εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και ΣΥΝ.Π.Ε.) η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος τους, καταχωρούνται στην αίτηση, με πιστή αντιγραφή τους από το καταστατικό.

β. Η Διεύθυνση, τα τηλέφωνα και τα Fax, όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (καταχωρούνται για όλες τις εγκαταστάσεις π.χ. Έδρας, Υποκαταστημάτων, Γραφείων, Αποθηκών, Εργοστασίων, Εργαστηρίων, κλπ ).

γ. Τα Ατομικά Στοιχεία Ταυτότητας : του φορέα της επιχείρησης (στις ατομικές), των εταίρων και των διαχειριστών (στις προσωπικές εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και στις Ε.Π.Ε.), των Μελών Δ.Σ. και των Εκπροσώπων (στις Α.Ε. και ΣΥΝ.Π.Ε.) και των Εκπροσώπων (στα Υποκαταστήματα των ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων).

Μαζί με τα στοιχεία ταυτότητας κατατίθενται και Υποδείγματα Υπογραφών του ή των φορέων - εκπροσώπων της επιχείρησης (που δεσμεύουν την επιχείρηση με την υπογραφή τους) η γνησιότητα των οποίων βεβαιώνεται επί του εντύπου, είτε από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου (Τμήμα Μητρώου), είτε από Τράπεζα, είτε από Αστυνομία, είτε από Συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση δε, που την επιχείρηση δεσμεύει και τρίτος με πληρεξουσιότητα, θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του πληρεξουσίου συμβολαίου και υπόδειγμα υπογραφής του πληρεξουσίου βεβαιωμένο κατά τα ανωτέρω.

δ. Το Αντικείμενο Δραστηριότητας της επιχείρησης (που θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος της ΔΟΥ και τον προβλεπόμενο στα καταστατικά των εταιρειών σκοπό).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι το δηλούμενο αντικείμενο θα πρέπει να είναι το ακριβές αντικείμενο που ασκεί η επιχείρηση (και όχι η γενική περιγραφή του σκοπού της), και κατά το δυνατόν ευκρινές και αναλυτικό, για να μπορεί να κωδικοποιηθεί (από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου) με βάση τη στατιστική κωδικοποίηση δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ) της Ε.Σ.Υ.Ε. .

ε. Τα Προϊόντα που κατά περίπτωση παράγει, εισάγει, εξάγει, εμπορεύεται, αντιπροσωπεύει η επιχείρηση, ως και οι οίκοι του εξωτερικού που αντιπροσωπεύει η επιχείρησή σας, καθώς επίσης και οι χώρες στις οποίες εξάγετε ή από τις οποίες εισάγετε τα προϊόντα.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι τα προϊόντα θα πρέπει να δηλωθούν ένα ένα (αναλυτικά) για να μπορούν να κωδικοποιηθούν (από την Υπηρεσία του Επιμελητηρίου) με βάση την κωδικοποίηση προϊόντων (INTRASTAT) της EUROSTAT και της Ε.Σ.Υ.Ε. .

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Ότι : τα ανωτέρω στοιχεία ( Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Fax, Αντικείμενο δραστηριότητας και προϊόντα) θα καταχωρηθούν στην Τράπεζα πληροφοριών, που έχει αναπτυχθεί, προκειμένου να υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις - μέλη του, στην επέκταση των συναλλαγών τους και στην αύξηση του κύκλου εργασιών τους, παρέχοντας πληροφορίες όπως :

  • Στοιχεία επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα και
  • Στοιχεία επιχειρήσεων ανά προϊόν ( παραγόμενο εισαγόμενο, εξαγόμενο, εμπορευόμενο, αντιπροσωπευόμενο κλπ).

Για το λόγο αυτό κάθε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Επιμελητήριο.