Δευτέρα, Αύγουστος 10, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 517939/1999 για την διαχείριση των ονομάτων internet του Domain Name (.gr)


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) έχει στη δικαιοδοσία της την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του .GR domain.
Δικαίωμα στην καταχώριση ονομάτων κάτω από το [.GR] έχουν:
α) όλοι οι ενήλικες και ικανοί για δικαιοπραξία Έλληνες πολίτες, υπό την προϋπόθεση της κατοχής Ελληνικού Α.Φ.Μ.
β) Οι Έλληνες του εξωτερικού, υπό τον όρο της απόδειξης της ελληνικής ιθαγένειάς τους.
γ) Όλοι οι φορείς (ελληνικών ή ξένων συμφερόντων) με αποδεδειγμένη δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο.

Μπορούν να καταχωρηθούν ως ονόματα στο domain [.gr]:
(1) όλα τα εμπορικά σήματα τα οποία έχουν γίνει αμετάκλητα δεκτά από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, ακόμα και αν οι φορείς που τα έχουν καταχωρήσει το όνομα δεν έχουν Ελληνικό ΑΦΜ.
(2) Τα εμπορικά σήματα που χαρακτηρίζονται ως παγκοσμίως γνωστά ή τα σήματα φήμης.

Τα ονόματα αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες [Α-Ζ,a-z,o-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-], έχουν μήκος από τρεις (3) έως είκοσι τέσσερις (24) χαρακτήρες και δεν μπορούν να αρχίζουν ή τελειώνουν με τον χαρακτήρα [-].

Ο ενδιαφερόμενος για την καταχώριση ονόματος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς τον Διαχειριστή, η οποία να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του και στην οποία εκτός των άλλων θα βεβαιώνει ότι με το αιτούμενο όνομα δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων από τη χρήση του συγκεκριμένου ονόματος καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει είναι ακριβή.

Για την ενεργοποίηση του ονόματος, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ κατόχου του ονόματος και Διαχειριστή. Την ενεργοποίηση του ονόματος έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί ο Διαχειριστής, υπό την αίρεση της υπογραφής της οριστικής σύμβασης.

H καταχώριση ενός domain μπορεί να ακυρωθεί από το Διαχειριστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει έγγραφη προειδοποίηση από αυτόν, για τους παρακάτω λόγους:

- Μη υπογραφή της σύμβασης από τον κάτοχο εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.
- Μη έγκαιρη καταβολή των τελών καταχώρισης/ανανέωσης.
- Μη ενεργοποίηση του domain εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων.
- Κοινοποίηση στο Διαχειριστή δικαστικής απόφασης σχετικά με τη χρήση του domain.

Τα ονόματα που είναι καταχωρημένα είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα, έχουν προσωποπαγή και αμεταβίβαστο χαρακτήρα