Δευτέρα, Αύγουστος 10, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Nόμος 2246/94
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών


Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η καθιέρωση ρυθμιστικού πλαισίου ολοκληρωμένης πολιτικής για τη λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών της χώρας.

2. Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που σημειώνεται παραπλεύρως αυτών:

Α. Τηλεπικοινωνία: η μετάδοση, εκπομπή ή λήψη σημείων, σημάτων, γραπτού κειμένου, εικόνων, ήχων ή πληροφοριών κάθε είδους που πραγματοποιείται με ενσύρματα, οπτικά, ραδιοηλεκτρικά ή άλλα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα.

Β. Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών: οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι θυγατρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και, κατά περίπτωση, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Γα. "Ειδικά Δικαιώματα":
Τα δικαιώματα που χορηγεί ένα κράτος μέλος σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων μέσω όλων των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών μηχανισμών, οι οποίοι σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή: - περιορίζουν, σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό των επιχειρήσεων αυτών βάσει κριτηρίων που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα ή - υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα προαναφερθέντα, περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις ή - αναθέτουν σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα προαναφερθέντα, νομοθετικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης να ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.
Γβ. "Αποκλειστικά δικαιώματα": τα δικαιώματα τα οποία χορηγούνται από κάποιο κράτος μέλος σε μια μόνο επιχείρηση μέσω νομοθετικών ή διοικητικών μηχανισμών, τα οποία της δίνουν αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες.

Δ. Φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παρέχουν στο κοινό τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού με βάση την άδεια ή δήλωση ή έγκριση.

Ε. Φορείς εγκατάστασης - συντήρησης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύνδεσης με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού.

ΣΤ. Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις: Οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι φορείς εγκατάστασης ή/ και λειτουργίας ή/και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Ζ. Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: ο εξοπλισμός μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής και άλλοι πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων
Ζα. Ραδιοηλεκτρικό δίκτυο: το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα.
Ζβ: "Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών": διάρθρωση δύο ή περισσοτέρων επίγειων σταθμών οι οποίοι διασυνεργάζονται μέσω δορυφόρου

Η. "Σταθερό" Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Θ. Εσωτερικό δίκτυο: κάθε δίκτυο το οποίο έχει εξ ολοκλήρου εγκατασταθεί εντός της αυτής ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας, η οποία δεν περιλαμβάνει τμήμα ούτε της δημόσιας κτήσης ούτε άλλης ιδιοκτησίας.

Ι: Τερματικο σημείο του δικτύου: Το φυσικό σημείο, όπου ο τελικός χρήσης έχει πρόσβαση στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το οποίο αποτελεί μέρος του δικύου αυτού, αλλά και σύνορο με αυτό
Ια. Τηλεπικοινωνιακός Τερματικός Εξοπλισμός (Τ.Τ.Ε.): κάθε εξοπλισμός προοριζόμενος να συνδεθεί αμέσως ή εμμέσως με τερματικό σημείο (απόληξη) τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σκοπό τη μετάδοση, την επεξεργασία ή τη λήψη πληροφοριών. Το σύστημα σύνδεσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με το δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, οπτικό ή άλλου είδους ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Ως Τ.Τ.Ε. νοείται επίσης ο εξοπλισμός επίγειων δορυφορικών σταθμών. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται οι δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως.
Ια.1 "Εξοπλισμός επίγειων σταθμών": ο εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για μετάδοση ("εκπομπή") ή για μετάδοση και λήψη ("εκπομπή/λήψη"), ή μόνο για λήψη ("μόνο λήψης") σημάτων ραδιοεπικοινωνίας μέσω δορυφόρων ή άλλων διαστημικών συστημάτων.
Ιβ. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: "Οι υπηρεσίες που συνίστανται συνολικά ή εν μέρει στη διαβίβαση ή/και δρομολόγηση σημάτων μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Ιβ.1 "Υπηρεσίες δορυφορικού δικτύου": η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων επίγειων δορυφορικών σταθμών. Οι υπηρεσίες αυτές συνίστανται, κατ' ελάχιστον, στη ραδιοεπικοινωνιακή ζεύξη, μέσω επίγειων δορυφορικών σταθμών, με το διαστημικό τμήμα ("ανοδικές ζεύξεις"), και στη ραδιοεπικοινωνιακή ζεύξη μεταξύ του διαστημικού τμήματος και των επίγειων δορυφορικών σταθμών ("καθοδικές ζεύξεις").
Ιβ.2 "Υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών": οι υπηρεσίες των οποίων η παροχή βασίζεται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στις υπηρεσίες δορυφορικών δικτύων.
Ιβ.3 "Δορυφορικές υπηρεσίες": οι παρεχόμενες υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών ή/και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δορυφορικών δικτύων.
Ιγ. Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που διατίθενται στο κοινό". Ιδ. Χρήστες: Ατομα συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών ή οργανισμοί που χρησιμοποιούν ή ζητούν δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες".
Ιε. Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας: η εμπορική εκμετάλλευση για το κονό της άμεσης μετάδοσης και της μεταγωγής της φωνής από και προς τερματικά σημεία του δημόσιου δικτύου μεταγωγής και σε πραγματικό χρόνο, που επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί το συνδεδεμένο με τερματικό σημείο εξοπλισμό για να επικοινωνεί με άλλο τερματικό σημείο.
Ιστ. Υπηρεσία τηλετυπίας (τέλεξ): η παροχή σε εμπορική βάση στο ευρύ κοινό της απευθείας μετάδοσης τηλετυπικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τη σχετική σύσταση της CCITΤ (Διεθνούς Τηλεγραφικής και Τηλεφωνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής), μέσω ενός ή περισσοτέρων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με δυνατότητα μεταγωγής και η οποία επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο σε ένα σημείο τερματισμού ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου για να επικοινωνεί με χρήστη που χρησιμοποιεί εξοπλισμό συνδεδεμένο σε άλλο σημείο τερματισμού του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Ιζ. Υπηρεσία μετάδοσης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων δεδομένων ή μεταγωγή κυκλωμάτων: η παροχή σε εμπορική βάση στο ευρύ κοινό της απευθείας μετάδοσης δεδομένων, μέσω ενός η περισσοτέρων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με δυνατότητα μεταγωγής και η οποία επιτρέπει σε κάθε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό συνδεδεμένο σε ένα σημείο τερματισμού ενός τηλεπικοινωνιακού δικτύου να επικοινωνεί με τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό συνδεδεμένο σε άλλο σημείο τερματισμού του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Ιη. Τεχνική προδιαγραφή: η προδιαγραφή η οποία καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως την ποιότητα, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν σχετικά με την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία και τη σήμανση.
Ιθ. Πρότυπο: η τεχνική προδιαγραφή, η οποία έχει θεσπιστεί από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η τήρηση της οποίας δεν είναι υποχρεωτική.

Κ. Απλή μεταπώληση χωρητικότητας: η εμπορική εκμετάλλευση για το κοινό της προσφοράς της μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμάτων δικτύων ως ξεχωριστής υπηρεσίας που περιλαμβάνει μόνο τη μεταγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση δεδομένων ή τη μετατροπή πρωτοκόλλου, όπως απαιτείται για τη διαβίβαση σε πραγματικό χρόνο από και προς το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής.
Κα. Αδεια: εξουσιοδότηση, βάσει της οποίας θεμελιώνονται δικαιώματα και υποχρεώσεις, που άπτονται των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσίων, και με βάση την οποία οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις επιτρέπονται να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ενδεχομένως, να εγκαθιστούν ή/και να λειτουργούν ή/και να εκμεταλλεύονται τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παροχής τέτοιων υπηρεσιών.
Η εξουσιοδότηση αυτή έχει τη μορφή είτε "γενικής" είτε "ειδικής" άδειας κατά τα οριζόμενα κατωτέρω:
- "Γενική Αδεια": κάθε άδεια, ανεξαρτήτως εάν διέπεται από ρυθμίσεις "άδειας κατά κατηγορίες" ή από γενική νομοθετική ρύθμιση και ανεξαρτήτως εάν οι ρυθμίσεις αυτές απαιτούν εγγραφή σε μητρώο, η οποία δεν επιβάλλει στην ενδιαφερόμενη τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση την υποχρέωση να προκαλέσει ατομική πράξη της Εθνικής Κανονιστικής Αρχής, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από την άδεια.
- "Ειδική Αδεια": Ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται για τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση και με την οποία παρέχονται ειδικά δικαιώματαή επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις, που συμπληρώνουν την γενική άδεια, χωρίς η επιχείρηση να δικαιούται να ασκεί τα συναφή δικαιώματα πριν της χορηγηθεί η υπόψη άδεια. Οπου στις διατάξεις του παρόντος νόμου αναφέρεται γενικός όρος "άδεια", νοείται "ειδική άδεια
Κβα. Δήλωση Καταχώρησης: Η ανακοίνωση την οποία υποχρεούνται οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, να υποβάλλουν στην ΕΕΤΤ, μαζί με τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να παράσχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, υπό το καθεστώς "γενικής άδειας".
Κββ. Οπου στις διατάξεις του Ν. 2246/94, όπως ισχύει αναφέρονται οι όροι "Δήλωση" ή "υποβολή Δήλωσης" ή "αποδοχή Δήλωσης" νοείται εφεξής "Γενική Αδεια".
Κγ. Εγκριση: ατομική διοικητική πράξη, βάσει της οποίας επιτρέπεται η χρήση συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων είτε για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε για τη λειτουργία τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού.
Κδ. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου: το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τερματικού εξοπλισμού, του οποίου, προβλέπεται η παραγωγή, ανταποκρίνεται στις διατάξεις του επ'αυτού εφαρμοζόμενου τεχνικού κανονισμού ή τεχνικής προδιαγραφής.
Κε. Θύρα (πόρτα) δικτύου: απόληξη μέσω της οποίας τα σήματα μπορούν να μπούν σε ένα δίκτυο ή να βγουν από αυτό.
Κστ. Μεταγωγή: διεργασία προσωρινής συσχέτισης λειτουργικών μονάδων, καναλών μετάδοσης ή τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων με σκοπό την παροχή επιθυμητής τηλεπικοινωνιακής ευκολίας.
Κζ. Ζεύξη: μέσο τηλεπικοινωνία μεταξύ δύο σημείων με προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά.
Κη. Κύκλωμα (τηλεπικοινωνιακό): συνδυασμός δύο καναλών μετάδοσης που επιτρέπουν μετάδοση και προς τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ δύο σημείων.
Κθ. Προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου: Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ανάλογα με την περίπτωση στις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών. Ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής τους, οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου μπορούν να περιλαμβάνουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις σχετικά με:
- τις τεχνικές διεπαφές, στις οποίες περιλαμβάνεται ο καθορισμός και η υλοποίηση τερματικών σημείων του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, όπου κρίνεται απαραίτητο.
- τους όρους χρήσης του δημοσίου τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
- τις αρχές τιμολόγησης και όπου κρίνεται απαραίτητο.
- την πρόσβαση σε συχνότητες και αριθμούς/διευθύνσεις/ονομασίες, σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς του Παραρτήματος του παρόντος. Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου διέπονται από τις βασικές αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της μη διάκρισης της ισότητας στην πρόσβαση και τη δημοσίευση με κατάλληλο τρόπο.

Λ. Ουσιώδεις απαιτήσεις: Οι λόγοι κοινού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα βάσει των οποίων το Κράτος - Μέλος μπορεί να επιβάλλει όρους στην εγκατάσταση ή/και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Οι λόγοι αυτοί είναι:
- Η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου.
- Η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
- Η προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομικοί και χωροταξικοί στόχοι.
- Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και η αποφυγή επιζήμιας παρεμβολής μεταξύ ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων.
- Η προστασία των δεδομένων.
Η προστασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει:
- Την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και
Την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Λα. Διασύνδεση: Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό οργανισμό, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες ενός οργανισμού η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου οργανισμού ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, που παρέχονται από άλλο οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα ενεχόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο.
Λβ: Υπηρεσίες Κινητής και Προσωπικής Επικοινωνίας: νοούνται οι μη δορυφορικές υπηρεσίες, των οποίων η συνολική ή εν μέρει παροχή συνίσταται στη δημιουργία δυνατότητας ραδιοεπικοινωνίας με κινητό χρήστη μέσω χρησιμοποίησης, συνολικά ή εν μέρει, συστημάτων κινητής και προσωπικής επικοινωίας.
Λγ: Συστήματα κινητής και προσωπικής επικοινωνίας: νοούνται τα συστήματα που αποσκοπούν στην δημιουργία και τη λειτουργία υποδομής κινητού δικτύου, η οποία είτε είναι συνδεδεμένη με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είτε όχι, για την υποστήριξη της μετάδοσης και παροχής υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας με κινητούς χρήστες.
Λδ: Δίκτυα Καλωδιακής Τηλεόρασης: "Οποιαδήποτε καλωδιακή υποδομή την οποία παρέχει ένα κράτος μέλος προκειμένου να μεταδοθούν ή να διανεμηθούν ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σήματα στο κοινό.
Λε: Καθολική υπηρεσία: Ενα καθορισμένο στοιχειώδες σύνολο υπηρεσιών συγκεκριμένης ποιότητας προσιτό σε κάθε χρήστη, ανεξάρτητα από τη γεωργαφική του θέση και υπό το πρίσμα των ειδικών Εθνικών προϋποθέσεων σε προσιτή τιμή.
Λστ: Μονοαπευθυντική Διαδικασία: Συντονισμένη διαδικασία που διευκολύνει τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, ν' απευθύνονται σε ένα και μόνο τόπο για τη χορήγηση ειδικών αδειών από πλειόνες εθνικές κανονιστικές αρχές, ή για τη Δήλωση Καταχώρησης προς αυτές στην περίπτωση των γενικών αδειών".

3. Πεδίο εφαρμογής

Α. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται σε όλο το επίγειο και διαστημικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, ο εξοπλισμός ο οποίος παράγεται, διατίθεται, εγκαθίσταται ή λειτουργεί μέσα στα όρια του κράτους. Οι διατάξεις του νόμου αυτού διέπουν δραστηριότητα, κάθε μορφής ή φύσης, η οποία αναπτύσσεται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ασκείται είτε από το κράτος είτε από φυσικά πρόσωπα ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Β. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται:
α) Τα πάσης φύσεως αυτοτελή δίκτυα των ενόπλων δυνάμεων, ενσύρματα, οπτικών ινών, ως και τα ασυρματικά δίκτυα αυτών που λειτουργούν σε συχνότητες ή ζώνες συχνοτήτων αποκλειστικής χρήσεως των ενόπλων δυνάμεων, με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις αυτών δεν παρενοχλούν τις εγκαταστάσεις άλλων φορέων. Εν τούτοις, τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις και προορίζεται να συνδεθεί με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πρέπει να είναι συμβατός με τις απαιτήσεις διασύνδεσης με αυτό.
β) Οι ερασιτεχνικοί και πειραματικοί σταθμοί ασυρμάτου και τα ειδικά ραδιοδίκτυα, των οποίων η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του ν.δ/τος 1244/1972 (ΦΕΚ 181 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1780/1988 (ΦΕΚ 114 Α').
γ) Οι σταθμοί ασυρμάτου εκπομπής ραδιοφωνικών ή και τηλεοπτικών σημάτων προς το κοινό. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα σταθερά και κινητά δίκτυα μεταφοράς του ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος (προγράμματος) των σταθμών αυτών.

Γ. Ο παρών νόμος δεν θίγει τις διατάξεις, που διέπουν τη διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών.

4. Γενικές αρχές

Α. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες) τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Β. Ως τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες νοούνται, στα πλαίσια του παρόντος νόμου:
α) η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων
β) η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,
γ) η εισαγωγή, εμπορία, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Γ. Το κράτος μεριμνά για τις συνθήκες ανάπτυξης του τομέα των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και ειδικότερα:
α) για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της χώρας, την εξασφάλιση υπό συνθήκες ανταγωνισμού της παροχής τεχνικώς αξιόπιστων και οικονομικώς προσιτών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς, καθώς και την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολόγων επικοινωνίας και την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών.
β) για την ορθολογική και μη καταχρηστική χρήση του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Εθνικό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και τη θέση στη γεωστατική τροχιά δορυφόρων που έχουν διατεθεί στη χώρα.

Δ. Η άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, οι οποίες παραχωρούνται ως αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα στην ανώνυμη εταιρεία "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε." (Ο.Τ.Ε.).

Ε. Για την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων των στοιχείων Βα και Ββ της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη Γενική Αδεια ή Ειδική Αδεια και σε ορισμένες περιπτώσεις Εγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου τρίτου παρόντος Νόμου όπως ισχύει. Οι όροι χορηγήσεως των αδειών (Γενικών και Ειδικών) πρέπει να είναι αντικειμενικά δικαιολογήμενοι ως προ τη σχετική υπηρεσία, να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, διαφανείς και σύμφωνοι με τους κανόνες ανταγωνισμού.

ΣΤ. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται:
α) Να παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των αδειών, δηλώσεων, πιστοποιητικών εξέτασης τύπου και των εγκρίσεων.
β) Να τηρούν την αρχή της ίσης μεταχείρησης και της μη διάκρισης των χρηστών, για τις υπηρεσίες που παρέχουν υπό καθεστώς αποκλειστικών δικαιωμάτων.
γ) Να λειτουργούν εντός των πλαισιών και των αρχών προστασίας του ανταγωνισμού.
δ) Να διαφυλάσσουν το απόρρητο ή εμπιστευτικό χαρακτήρα των μεταβιβαζόμενων, μεταγομένων ή αποθηκευόμενων μηνυμάτων και δεδομένων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να σέβονται την ιδιωτική ζωή. Υποκείμενο των υποχρεώσεων του εδαφίου αυτού είναι και το προσωπικό των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων.
ε) Να καθιστούν γνωστούς στο κοινό του όρους προσπέλασης στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις.

Ζα. "Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την ανοικτή και αποτελεσματική πρόσβαση στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ανάλογα με την περίπτωση στις δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και η αποτελεσματική χρήση των εν λόγω δικτύων και υπηρεσιών, στοχεύουν σε κοινοτικό επίπεδο:
- στη διάθεση ενός στοιχειώδους συνόλου υπηρεσιών.
- στη διασφάλιση της πρόσβασης και στη δυνατότητα διασύνδεσης με τα δημόσια τηλεπικοινωνικά δίκτυα ή/και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
- στον εντοπισμό και στην προώθηση εναρμονισμένων τεχνικών διεπαφών, σχετικών προτύπων ή/και προδιαγραφών.
- στην εγγύηση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική εξέλιξη.
β. Οι εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής, ανοικτού δικτύου δεν πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση και χρήση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που βασίζονται στις ουσιώδεις (βασικές) απαιτήσεις στην εν γένει σύνδεση του τερματικού εξοπλισμού στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, λόγοι που προκύπτουν από την άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και λόγοι ασφάλειας, δημόσιας τάξης και δημόσιας ηθικής, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 56 της Συνθήκης.

Η. Η επεξεργασία των σημάτων πριν από τη διαβίβασή τους μέσω του δημόσιου δικτύου ή μετά τη λήψη τους είναι ελεύθερη. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, της παραγράφου 3 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου, με αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να απαγορεύσει σε τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις την ανωτέρω επεξεργασία σημάτων προς διασφάλιση της τήρησης της δημόσιας τάξης, της εθνικής άμυνας, καθώς και για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στα εδάφια α', β', γ' του στοιχείου Ζ' της παρούσας παραγράφου.

Θ. Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή άλλης δημόσιας ανάγκης, το κράτος δύναται να θέσει υπό την άμεση ή έμμεση του τμήμα ή ολόκληρη την τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα οποιουδήποτε φορέα. Η λήψη του μέτρου αυτού και ο χρόνος διαρκείας του αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεξάρτητα από την άσκηση της παρεχόμενης σε αυτόν αρμοδιότητας, δύναται να αναστείλει τη λειτουργία ορισμένων τμημάτων του τηλεπικοινωνιακου δικτύου ή ορισμένων μόνο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ι. Η κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών από τους οργανισμούς τηλεπικοινωνιακών και τους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι απαραίτητες οικονομικές προϋποθέσεις. Κατ'εξαίρεση από την αρχή αυτή, σε περιορισμένες περιπτώσεις πραγματικών κοινωνικών αναγκών ή αναγκών εθνικής άμυνας αυτές καλύπτονται από τον αρμόδιο κρατικό φορέα και το τίμημα καταβάλλεται στην τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση απολογιστικά.

5. Ρύθμιση σχέσεων

Α. Οι σχέσεις μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων αφ'ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή/και των χρηστών αφ'ετέρου διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Οι αστικές διαφορές που γεννώνται κατ'εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου και οι συναφείς προς αυτές απαιτήσεις εκδικάζονται ανεξαρτήτως ποσού από το μονομελές πρωτοδικείο κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 663 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί εργατικών διαφορών, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. "Η εκ μέρους τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως μονομερής οριστική διακοπή της παροχής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας προς το χρήστη, λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς την τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση, επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης".

Β. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις υποχρεούνται στην άμεση και πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ηθικής βλάβης ή υλικής ζημίας ήθελε προκύψει σε βάρος χρήστη των δικτύων, υπηρεσιών ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, λόγω ελλειπούς ή ελλατωματικής κατασκευής, εγκαταστάσεως ή λειτουργίας των δικτύων, υπηρεσιών ή τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες γεννά δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της άδειας, της δηλώσεως ή της εγκρίσεως κατά περίπτωση. Ολες οι κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου αστικές διαφορές και απαιτήσεις αποζημίωσης εκδικάζονται ανεξαρτήτως ποσού από το μονομελές πρωτοδικείο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 648 έως 661 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 2
Διοίκηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών

1. Αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Α. Η αποστολή του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών συνίσταται:
α) στη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής των τηλεπικοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
β) στην εποπτεία του τομέα των τηλεπικοινωνιών,
γ) στη νομοθετική πρωτοβουλία και στην άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
δ) στην ορθολογική διαχείρηση και οικονομική χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα,
ε) στον έλεγχο, αναγνώριση και εντοπισμό των εκπομπών πάσης φύσεως και τη ανίχνευση και εξάλειψη επιζήμων παρεμβολών,
στ) στη συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας στη χάραξη της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής για την εθνική άμυνα.
ζ) στην ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.
η) στην προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
θ) στην ευθύνη για το συντονισμό των ενεργειών και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ του Ο.Τ.Ε., του ΕΛ.Ο.Τ. και άλλων φορέων για την εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος πιστοποίησης, της συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και άλλου τηλεπικοινωνιακού υλικού, σύμφωνα με τις Οδηγίες 88/301/Ε.Ο.Κ. και άλλα μελλοντικά κοινοτικά νομοθετήματα, με τη συγκρότηση κατάλληλων κοινών οργάνων.
Συγκεκριμένα για:
(1) την ενεργοποίηση του ΕΘνικού Συστήματος Πιστοποίησης που λειτουργεί με ευθύνη του ΕΛ.Ο.Τ.,
(2) την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης εργαστηρίων δοκιμών.
(3) την εθνικά συντονισμένη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό σύστημα δοκιμών και πιστοποίησης.
(4) τη σύνταξη τεχνικών κανονισμών συμμόρφωσης των Τ.Τ.Ε. Με αποφάσεις τνω Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

Β. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθεται, κατόπιν διαγωνισμού, σε ιδιώτες ειδικούς επιστήμονες ή σε γραφεία μελετών και απευθείας σε ανώτατα ή ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά, η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών μικρής κλίμακας σε θέματα τηλεπικοινωνιών "και ταχυδρομείων". Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που μπορεί να είναι κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 1505/1984 και 1256/1982, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών Διεύθυνση Κανονισμών

Α. Για την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, συνιστάται σε αυτό Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών, η οποία αποτελεί την "εθνική αρχή τηλεπικοινωνιών" (ΑDMINISTRATION), σύμφωνα και με τον ορισμό της Διεθνούς Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών (Ναϊρόμπι, 1982, ITU), που κυρώθηκε με το ν. 1504/1984 (ΦΕΚ 196 Α'). Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Β. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του τομέα επικοινωνιών, οι οποίες προβλέπονται στο π.δ. 149/1992 (ΦΕΚ 72 Α') και σε άλλες διατάξεις της νομοθεσίας.

Γ. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται Διεύθυνση Κανονισμών, η οποία είναι αρμόδια για τη σύνταξη των σχεδίων των κανονιστικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται κατ'εξουσιοδότηση διατάξεων του νόμου αυτού.

Δ. Στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών στην οποία υπάγονται οι διευθύνσεις:
α. Ανάπτυξης Εποπτείας Επικοινωνιών.
β. Κανονισμών.
γ. Ραδιοεπικοινωνιών.

Ε. Συνιστώνται στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών εξήντα δύο (62) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών.

ΣΤ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται η διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών και καθορίζεται η κατανομή θέσεων του στοιχείου Ε της παρούσας παραγράφου κατά κατηγορία και κλάδο. Με την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος καταργείται η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών.

Ζ. Οι νομικές υποθέσεις της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών διεκπεραιώνονται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Μεταφορών κα Επικοινωνιών με παράλληλη αύξηση των θέσεων και Νομικών Συμβούλων του Κράτους κατά μία (1). Η. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζεται η κατάταξη στις παραπάνω θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί και υπηρετούσε στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργουμένων αυτοδικαίως αντίστοιχων θέσεων που κατέχονται από τους κατασσόμενους υπαλλήλους.

3. Σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Ε.Ε.Τ.

Α. Συνιστάται Επιτροπή με την επωνυμία "Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) και έδρα την Αθήνα

Β. Η Ε.Ε.Τ. απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., ως ρυθμιστική αρχή, είναι αρμόδια για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής και της ταχυδρομικής αγοράς.

Δ. Η Ε.Ε.Τ. είναι αρμόδια για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.
α) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
β) Στις θέσεις αυτές δύνανται να τοποθετούνται και αποσπώμενοι ή μετατασσόμενοι από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οι μετατασσόμενοι καλύπτουν μέχρι το 1/2 των θέσεων της Ε.Ε.Τ.

Ε. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται η διάρθρωση της Ε.Ε.Τ. και καθορίζονται οι κατηγορίες και τα προσόντα πρόσληψης του προσωπικού της. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι μορφές συνεργασίας της Ε.Ε.Τ. με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών.

ΣΤ. Τα υπηρεσιακά κωλύματα, ασυμβίβαστα και οι υποχρεώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που προβλέπονται για τα μέλη της Ε.Ε.Τ. ισχύουν και για το προσωπικό της.

Ζ. Οι αποδοχές και οι πρόσθετες απολαβές του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται:
α) Τα απαιτούμενα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τη μετάταξη υπάλληλοι.
β) Η προθεσμία μέσα στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
γ) Τα όργανα που γνωμοδοτούν για τη μετάταξη και
δ) Κάθε απαραίτητος όρος, προϋπόθεση και διαδικασία για την ολοκλήρωση της μετάταξης. Οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να υπάγονται στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης των φορέων από τους οποίους μετατάσσονται. Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων αυτών, που είχαν στους φορείς από τους οποίους μετατάσσονται, αποτελούν τις τακτικές αποδοχές τους στην Ε.Ε.Τ. Οι υπάλληλοι αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ. Στους ίδιους υπαλλήλους χορηγείται και επίδομα προσέλκυσης και παραμονής του οποίου το μέγιστο ύψος προσδιορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και συγκαταλέγεται μεταξύ των τακτικών αποδοχών. Ειδικότερα, το ύψος του ανωτέρου επιδόματος για κάθε εργαζόμενο καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Τ. Το επίδομα μπορεί να αναπροσαρμόζεται μέχρι του ποσοστού αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους με απόφαση της Ε.Ε.Τ. Οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση στο ύψος του επιδόματος αυτού μπορεί να γίνει μόνο με τη διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.

Θ. Για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό με διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.I. η πρόσληψη γίνεται κατά την πρώτη στελέχωση της Ε.Ε.Τ., κατόπιν συνεντεύξεως και επιλογής από ειδική επιτροπή που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν η Ε.Ε.Τ.

4. Αρμοδιότητες Ε.Ε.Τ.

Α. Η Ε.Ε.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1α. Εκχωρεί αριθμούς ή ομάδες αριθμών στους φορείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. "Μέχρι την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης τους αριθμούς εκχωρεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών".
β. Χορηγεί τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου τρίτου του νόμου αυτού.
γ. (Καταργήθηκε με την περ. Γ της παρ. 9 του άρθ. 2 του Ν. 2801/2000, ΦΕΚ Α 46)
δ. Αποδέχεται τις δηλώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου τρίτου του νόμου αυτού και τηρεί τα αντίστοιχα μητρώα και αρχεία.
ε. Καταρτίζει τις διαδικασίες εξετάσεως τύπου, δοκιμών και πιστοποιήσεως της ποιότητας κατασκευής του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Για την άσκηση αυτής της αρμοδιότητας η Επιτροπή δύναται να ζητεί τη συνδρομή του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης.

2α.Γνωμοδοτεί και εισηγείται σοτν Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση και ανάκληση των αδειών και των εγκρίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου τρίτου του νόμου αυτού.
β. Γνωμοδοτεί για το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης,
γ. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση των κανονισμών με τους οποίους ρυθμίζονται:
(α) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η ποιότητα των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
(β) οι διαδικασίες αποδοχής τύπων, δοκιμών και τυποποιήσεων τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού,
(γ) η διαδικασία χορηγήσεως αδειών ή δηλώσεων ή εγκρίσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και πιστοποιητικών εξέτασης τύπου, είτε ατομικά είτε κατά κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών,
(δ) οι διαδικασίες ελέγχου της συμμορφώσεως των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων προς τους όρους της άδειας, δηλώσεως ή εγκρίσεως,
(ε) η εσωτερική λειτουργία της Ε.Ε.Τ. και
(στ) οι διαδικασίες του συμβιβασμού, οι οποίες προβλέπονται από την Οδηγία 92/44/Ε.Ο.Κ.
(ζ) Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
δ. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση των κωδίκων δεοντολογίας, οι οποίοι διέπουν την άσκηση τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.
ε. Εξετάζει και αναλύει τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας τόσο των συμβατικών όσο και των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη των κατά περίπτωση αναγκαίων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών.
στ. Απευθύνει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τρίτου, οδηγίες και συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προτάσεις επί θεμάτων εθνικής τηλεπικοινωνιακής πολιτικής και τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.
ζ. Γνωστοποιεί προς το κοινό με τα πλέον πρόσφορα μέσα δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα, που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την εν γένει ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

3α. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:
α) Ελέγχει την τήρηση, εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και των χρηστών ραδιοηλεκτρικών συσκευών, των διατάξεων, οι οποίες καθορίζουν τους τεχνικούς και λοιπούς κανόνες που αναφέρονται στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ίση μεταχείρηση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων και των χρηστών, στην ορθολογική τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών.
β) Ελέγχει την τήρηση, εκ μέρους των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, των όρων οι οποίοι περιέχονται στην άδεια, τη σύμβαση παραχωρήσεις, τη δήλωση, την έγκριση ή το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου.

3β. Μετά από καταγγελία εκ μέρους αρμόδιας αρχής ή τρίτου ή και αυτεπαγγέλτως:
(α) καλεί τους παραβάτες των κανόνων ασκήσεως τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων να παύσουν την παράβαση και
(β) επιβάλλει στους παραβάτες τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου τέταρτου του νόμου αυτού.

3γ. Προκειμένου να ασκηθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της, ενεργώντας κατ'εντολή του Προέδρου της, έχει για τη συλλογή στοιχείων και κατά τη διεξαγωγή ερευνών, τις εξουσίες και τα δικαιώματα, που προβλέπονται στους νόμους 1934/1991 και 2000/1991. Τα ως άνω πρόσωπα έχουν προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και δύνανται να ελέγχουν τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση τους καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των νόμων 1934/1991 και 2000/1991 εφαρμόζονται αναλόγως σε περίπτωση αρνήσεως παροχής στοιχείων, παρεμποδίσεως ή δυσχεράνσεως του έργου της Ε.Ε.Τ., επιφυλασσομένης της εφαρμογής των προβλεπομένων από τον παρόντα νόμο κυρώσεων.

3δ. Εάν η Ε.Ε.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, διαπιστώνει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία της δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.

4α. Η διενέργεια των διαγωνισμών για τη χορήγηση ειδικών αδειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
β. Η χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση και ανάκληση, καθώς και η έγκριση εκμίσθωσης, μεταβίβασης ή συνεκμετάλλευσης των ειδικών αδειών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή/και δικτύων, όπως και κάθε άλλη συναφής ενέργεια.
γ. Η έκδοση κανονιστικών ή ατομικών πράξεων, δημοσιευομένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δια των οποίων ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια σε σχέση με τις ανωτέρω και τις λοιπές αρμοδιότητές της. Οι ως άνω ρυθμίσεις (α', β' και γ') υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, την οποία και τροποποιούν αναλόγως, πλην των διατάξεων της παρ. 8 Α του άρθρου τρίτου και της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 2246/1994, όπως ισχύουν, οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Β. Η Ε.Ε.Τ. αποστέλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενωσης κάθε σχέδιο εσωτερικής νομοθετικής πράξεως που καταρτίζεται για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των τεχνικών μέσων διασύνδεσης που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων με την επιφύλαξη των συναφών διεθνών συμβάσεων, καθώς επίσης και κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σύνταξη της ετήσιας συνολικής έκθεσης ως προς την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Γ. Οι αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο, ασκούνται με την επιφύλαξη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών, που προβλέπεται από το ν. 2225/1994.

Δ. Η Ε.Ε.Τ. προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που αναφύονται μεταξύ των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων αφ'ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή και των χρηστών αφ'ετέρου και αφορούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Ε - Με την επιφύλαξη και άλλων δικαιωμάτων προσφυγής, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στις περιπτώσεις που κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θίγεται από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιακών Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), δύναται να προσφύγει στην Επιτροπή ΟΝΡ σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας 90/387/ΕΟΚ (L 192/1), επιβαρυνόμενο με τα έξοδα κινήσεως της σχετικής διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς.

ΣΤ. - Οι Οργανισμοί παροχής δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημοσίων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε πληροφορία, που απαιτείται για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

5. Συγκρότηση της Ε.Ε.Τ.

Α. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
Β. Η θητεία των μελών είναι πενταετής.
Γ. Γενικός εισηγητής της Ε.Ε.Τ. είναι ο Πρόεδρος αυτής.
Δ. Σε περίπτωση πρόωρης λήξεως της θητείας οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της, για οποιονδήποτε λόγο, διορίζεται στην κενούμενη θέση με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος.
Ε. Ανακαλείται αυτοδικαίως ο διορισμός μέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου στοιχείου της παρούσας παραγράφου.
ΣΤ. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. εκπίπτουν αυτοδικαίως στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

6. Κατάσταση μελών της Ε.Ε.Τ.

Α. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. έχουν την ιδιότητα του ανώτατου κρατικού λειτουργού και απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται από το νόμο, έχουν δε υποχρέωση τηρήσεως των αρχών της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας.
Β. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
Γ. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
Δ. Εφόσον ο Πρόεδρος και τα μέλη κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των προαναφερομένων επιχειρήσεων, τις οποίες απέκτησαν είτε προ του διορισμού τους από οποιαδήποτε αιτία, είτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά μόνο από κληρονομική διαδοχή, υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ. δήλωση με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στο όργανα διοίκησης, διαχείρησης, και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους τους.
Ε. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
ΣΤ. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. υποβάλλουν κατ'ετος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την προβλεπόμενη από το ν. 1738/1987 (ΦΕΚ 200 Α') δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

7. Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.

Α. Η Ε.Ε.Τ. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζεται η σύνθεσή της.
Β. Η Ε.Ε.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή ενδεχομένως εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών ή τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη αυτής.
Γ. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
Δ. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικώς. Η Ε.Ε.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται από τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου της, η Ε.Ε.Τ. ορίζει με απόφασή της το μέλος που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενργειών.
Ε. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ., ειδικώς αιτιολογημένες, ανακοινώνονται δημοσίως και καταχωρούνται σε επίσημο ιδιαίτερο βιβλίο, εκτός αν αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Εμπιστευτικά, εμπορικά, τεχνικά ή οικονομικά στοιχεία τηλεπικοινωνιακής επιχειρήσεως δεν ανακοινώνονται. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους υπό τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.
Ε1. (α) Η ΕΕΤΤ δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία καλυπτόμενη από το επαγγελματικό απόρρητο, και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους.
(β) Η ανωτέρω υποχρέωση της ΕΕΤΤ, δεν θίγει το δικαίωμα της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Στην περίπτωση αυτή η αποκάλυψη πρέπει να είναι αναλογική και να συνεκτιμά τα νόμιμα συμφέροντα των επιχειρήσεων για την προστασία του επιχειρησιακού απορρήτου τους. Επίσης η ΕΕΤ δύναται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης αδειών, οποίες δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα".

ΣΤ. Εντός τριών (3) μηνών από το διορισμό των μελών της, η Ε.Ε.Τ. υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Ζ. Η Ε.Ε.Τ. δύναται, κατά παρέκκλιση της ισχυούσης νομοθεσίας, να προβαίνει σε προμήθειες ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Hardware), λογισμού και λοιπών, επιστημονικών οργάνων και εξοπλισμού απαραιτήτων για την εκπλήρωση της ειδικής αποστολής της. Η Ε.Ε.Τ. υποβάλλει κατ'έτος προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών έκθεση πεπραγμένων της. "Η προβλεπόμενη στο στοιχείο β' της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αρμοδιότητα του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί ναασκείται και από την Ε.Ε.Τ. για τις ανάγκες της.

Θ. Κατά την ενώπιον της Ε.Ε.Τ. συζήτηση, δύνανται να παρίστανται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο δικηγόρο οι υποβάλλοντες αίτηση ή καταγγελία, οι οποίοι και καλούνται προς τούτο προ δεκαπέντε (15) ημερών. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία, τα οποία και καλούνται προ τριάντα (30) ημερών.

Ι. Σε περίπτωση παράλειψης μη προσήκουσας ή μη εμπρόθεσμης κλήτευσης δικαιούται αυτός που δεν παρέστη στη συζήτηση να υποβάλει αίτηση επανασυζητήσεως ενώπιον της Ε.Ε.Τ. μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.
ΙΑ. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε.Τ. κοινοποιούνται μετά από αίτησή τους σε όσους δικαιούνται να ασκήσουν προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
ΙΒ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

8. Εσοδα

Α. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για τη συνεισφορά στην παροχή της καθολικής υπηρεσίας, οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν υπό καθεστώς τελών για την κάλυψη αποκλειστικά των διοικητικών δαπανών, που αφορούν στη χορήγηση, στη διαχείριση, και την επίβλεψη των αδειών καθώς και την επιβολή του συστήματος αδειοδότησης τα τέλη των αδειών είναι λεπτομερή και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα τέλη των ειδικών αδειών είναι ανάλογα προς τις σχετικές εργασίες.
Β. Για την καθορισμό των τελών των Ειδικών αδειών, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται πόροι εν ανεπαρκεία μπορεί να επιβληθούν πρόσθετα τέλη που αντανακλούν την ανάγκη βελτίστης χρήσης των πόρων αυτών. Τα πρόσθετα αυτά τέλη δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις, ενώ πρέπει να λαμβάνεται ιδίως υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για την ανάπτυξη κοινοτόμων υπηρεσιών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Γ. Το ποσοστό και το ύψος των ανωτέρω τελών του στοιχείου Α' της παρούσας παραγράφου και οι αναγκαίες προς το σκοπό αυτόν λεπτομέρειες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ. και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται σε υποκατάστημα Τραπεζικού Ιδρύματος που λειτουργεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.
Δ. Στην Ε.Ε.Τ. περιέχονται και αποδίδονται απευθείας ως έσοδο τα τέλη του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, άλλα τέλη που προκύπτουν από τη χορήγηση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών εξέτασης τύπου, αποδοχής δηλώσεων, καθώς και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική ποινή, δικαστικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.
Ε. Η Ε.Ε.Τ. υποβάλλει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών εξαμηνιαίες απολογιστικές καταστάσεις.
ΣΤ. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτικές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ζ. Τρία (3) έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον η Ε.Ε.Τ. έχει αποθεματικό, που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης χρήσης, με κοινή απόφαση του Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, δύναται να μεταφέρεται το πλεονάζον αποθεματικό στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ειδικό λογαριασμό για χρηματοδήτηση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. : "Μέχρι την έκδοση της παραπάνω απόφασης τούτο διατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους σκοπούς του εδαφίου Η' της παρούσας παραγράφου και του εδαφίου θ' της παρ. 1 του άρθρου Δεύτερου".
Η. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).
Θ. Ειδικά για το οικονομικό έτος ενάρξεως λειτουργίας της Ε.Ε.Τ. προβλέπεται η επιχορήγηση της από τον Κρατικό Υπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών ενάρξεως λειτουργίας της, μέχρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.
Ι. Ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Τ. θα καθορισθεί με κανονισμό. που θα εκδοθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
"Ι. Σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις επιβάλλοντις εφάπαξ τέλος και ετήσια τέλη. Η επιβολή αυτών δεν επιτρέπεται να οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων και/η να υπονομεύει τον ανταγωνισμό.
ΙΑ. Τα τέλη αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ.
ΙΒ. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. περιέρχονται και αποδίδονται απευθείας ως έσοδα τέλη από τη χορήγηση αδειών, την εγγραφή στα μητρώα επιχειρήσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμη διαδικασία ως χρηματική ποινή, διοικητικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

1. Η κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 4, 5 και 6 παροχή των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματική ποινή από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Στη διάταξη αυτή υπάγονται και όλες οι περιπτώσεις παράνομης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών συστημάτων μετάδοσης μηνυμάτων και δεδομένων.

2. Οποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας, σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, τήρησης του απορρήτου και διαφύλαξης της πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου των μηνυμάτων και δεδομένων, που μεταβιβάζονται ή μετάγονται μέσω των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, που χρησιμοποιεί ή διαθέτει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, εφόσον δεν προβλέπονται βαρύτερες ποινές από άλλες ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο παραβάτης της παρούσας διάταξης ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, η επιβαλλομένη ποινή φυλάκισης είναι τουλάχιστον τριών (3) ετών και η χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές.

3. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιοποίνων πράξεων κατάσχονται και δημεύονται.

4. Σε περίπτωση παραβιάσεως της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της άδειας ή δηλώσεως ή εγκρίσεως, η Ε.Ε.Τ. δύναται να επιβάλλει, με αιτιολογημένη απόφασή της και κατόπιν ακροάσεως των ενδιαφερομένων σε δημόσια συνεδρίασή της, την επιβολή προστίμου από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. Ειδικά, αν διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ. παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες ως δυνάμενες να επιβληθούν από τους Ν. 1934/1991 και 2000/1991 διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 5
Αλλες διατάξεις

1.Τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου
Α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μέχρι την οριστική διαμόρφωση των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών που διέπουν την εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
Β. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος διατηρείται το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου καθορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Γ. Για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τερματικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου από νομικά η φυσικά πρόσωπα απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος άρθρου νόμου, λαμβανομένων υπόψη:
α. των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και
β. των όρων των διεθνών συμφωνιών για τις τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρου, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από τη χώρα μας.

2. Συμβουλευτική Επιτροπή
Α. Δημιουργείται Συμβουλευτική Επιτροπή για την παροχή γνωμοδοτήσεων παρος τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των ελληνικών τηλεπικοινωνιών. Στην επιτροπή αυτή εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς και χρήστες.
Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή του στοιχείου Α' της παρούσας παραγράφου, ο τρόπος εκπροσώπησής τους και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.

3. Μεταβατικές διατάξεις
Α. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Ε.Ε.Τ., η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος νόμου, όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτήν με τον παρόντα νόμο ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
"ΑΑ. Πιστοποιητικά εξέτασης Τύπου - Εγκρισης Σύνδεσης Τερματικού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (Τ.Τ.Ε.), που προορίζεται να συνδεθεί στο Αναλογικό Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο μεταγωγής, χορηγούνται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στους ενδιαφερομένους που έχουν υποβάλει αίτηση από την 1η Νοεμβρίου 1992 έως την 19η Ιανουαρίου 1995 και από την Ε.Ε.Τ. στους ενδιαφερομένους που έχουν υποβάλει αίτηση από την 2Οή Ιανουαρίου 1995 μέχρι τη δημοσίευση του Κανονισμού Πιστοποίησης του Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού. Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών λαμβάνονται υπόψη:
α. η αίτηση του ενδιαφερομένου,
β. η έκθεση δοκιμών του Τ.Τ.Ε. από το ειδικό εργαστήριο του Ο.Τ.Ε. ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, από την οποία πρέπει να προκύπτει η συμμόρφωση του εν λόγω Τ.Τ.Ε με τα εθνικά πρότυπα.
Β. Παραμένουν σε ισχύ τα άρθρα 24α και 29 του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 8 παράγραφος 6 και 34 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') και που αφορά μόνο την υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας GSM, με την προϋπόθεση του στοιχείου Β' της παραγράφου 7 του άρθρου τρίτου του παρόντος.
Γ. Ολες οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ. σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας ή εγκρίσεως ή πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ή δήλωση, εντός διμήνου από της συστάσεώς τους, άλλως θεωρούνται ότι λειτουργούν παράνομα. Η λειτουργία τους παρατείνεται μέχρι την έκδοση ή μη της αντίστοιχης άδειας, έγκρισης, πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ή την αποδοχή της δήλωσης, οπότε η λειτουργία αυτή είτε οριστικοποιείται για το αντίστοιχο οριζόμενο χρονικό διάστημα είτε αναστέλλεται είτε διακόπτεται. Επίσης, οσες τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει συγκεκριμένη άδεια, με βάση προγενέστερο νόμο, υποχρεούνται στην υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας για τις υπηρεσίες εκείνες που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο νόμο με βάση τον οποίο έλαβαν τη συγκεκριμένη άδεια.
Δ. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των ήδη διορισμένων μελών της Ε.Ε.Τ., χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.
Ε. Το Δημόσιο οφείλει να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο Ο.Τ.Ε. στον τεχνικό σύμβουλό που προσλήφθηκε κατ'εφαρμογή της ΠΥΣ 76/4.7.1991.
ΣΤ. Η ρύθμιση του στοιχείου Θ' της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου θα ισχύσει για το έτος 1995.

4. Παραρτήματα Οδηγίας 90/387 Ε.Ο.Κ. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου, τα Παραρτήματα 1,2 και 3 της Οδηγίας 90/387/Ε.Ο.Κ., τα οποία έχουν ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Τομείς για τους οποίους μπορούν να καθοριστούν προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 4. Οι τομείς θα επιλεγούν από τον ακόλουθο κατάλογο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 4:
1. μισθωμένες γραμμές,
2. υπηρεσίες μεταβίβασης δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και κυκλωμάτων,
3. ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (ISDN),
4. υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας,
5. υπηρεσία τέλεξ,
6. κινητές υπηρεσίες εάν συντρέχει περίπτωση. Με την επιφύλαξη συμπληρωματικών μελετών:
7. νέοι τύποι πρόσβασης στο δίκτυο όπως πρόσβαση, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα κυκλώματα που συνδέουν το συνδρομητή με το κέντρο του δημόσιου δικτύου (data over voice) και πρόσβαση στις νέες νοήμενες λειτουργίες του δικτύου, σύμφωνα με τις προόδους της ευκρίνειας και την τεχνολογική εξέλιξη,
8. πρόσβαση στο δίκτυο ευρείας ζώνης, ανάλογο με την πρόοδο της ευκρίνειας και την τεχνολογική εξέλιξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πλαίσιο αναφοράς για τη σύνταξη προτάσεων σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο δ'. Οι προτάσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου, που καθορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 10, θα πρέπει να συνάσσονται με το ακόλουθο πλαίσιο αναφοράς:

1. Κοινές αρχές. Για τον καθορισμό των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι σχετικοί κανόνες της συνθήκης. Οι προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ελευθερία δράσης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των χρηστών, χωρίς να περιορίζουν άνευ λόγου την ευθύνη των οργανισμών τηλεπικοινωνιών για τη λειτουργία του δικτύου κσι τη διατήρηση των οδών επικοινωνίας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τα κράτη - μέλη, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, μπορούν να λαμβάνουν κάθε μέτρο που θα επιτρέψει στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών να αναπτύξουν τις νέες δυνατότητες, οι οποίες προκύπτουν από την παροχή ακοικτού δικτύου.

2. Εναρμονισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης ή/και των υπηρεσιών. Για τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου πρέπει να ληφθεί υπόψη το ακόλουθο σχήμα, όσον αφορά τον ορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης (interfaces) σε κατάλληλα σημεία τερματισμού του ανοικτού δικτύου: - για τα υφιστάμενα δίκτυα και υπηρεσίες θα υιοθετηθούν τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης. - για νέες υπηρεσίες ή για τη βελτίωση υφισταμένων υπηρεσιών θα χρησιμοποιηθούν επίσης, κατά το δυνατόν, τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτησριστικά των σημείων διασύνδεσης. Εφόσον τα υφιστάμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων διασύνδεσης δεν είναι κατάλληλα, πρέπει να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις τους ή και νέα τεχνικά χαρακτηριστικά, - για τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν, ακόμη εισαχθεί αλλά για τα οποία έχει ξεκινηθεί ήδη πρόγραμμα τυποποίησης, λαμβάνονται υπόψη, κατά τον προσδιορισμό νέων τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης, οι απαιτήσεις παροχής ανοικτού δικτύου κατά την έννοια του άρθρου

3. Οι προτάσεις σχετικά με την παροχή ανοικτού δικτύου πρέπει, κάθε φορά που τούτο είναι δυνατόν, να ευθυγραμμίζονται με τις εργασίες που ήδη διεξάγονται στα πλαίσια των CERT (Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών), CCITT, ETSI και CENELEC. Οι εργασίες στον τομέα αυτόν λαμβάνουν πλήρως υπόψη το πλαίσιο που προκύπτει από τις διατάξεις της Οδηγίας 83/189/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 88/182/Ε.Ο.Κ. (2), της Οδηγίας 86/361/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για το πρώτο στάδιο της αμοιβαίας αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (3) και της απόφασης 87/95/Ε.Ο.Κ. και Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών (4). Οπου αυτό είναι απαραίτητο, θα εξατομικευθούν πρόσθετα χαρακτηριστικά, μπορούν να διακριθούν σε:
- συμπεριλαμβανόμενα, εφόσον παρέχονται μαζί με τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου σημείου διασύνδεσης και περιλαμβάνονται στη βασική προσφορά,
- προαιρετικά, εφόσον μπορούν να ζητηθούν ως προαιρετικό συμπλήρωμα σε σχέση με συγκεκριμένη υπηρεσία, που προσφέρεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις παροχής ανοικτού δικτύου.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκπόνηση προτάσεων σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα εισαγωγής των τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών στην Κοινότητα.

4 . Εναρμονισμένες προϋποθέσεις παροχής και χρήσης. Οι προϋποθέσεις παροχής και χρήσης πρέπει να εξατομικεύουν τις προϋποθέσεις πρόσβασης και προσφοράς υπηρεσιών, εφόσον απαιτούνται. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορούν να περιλαμβάνουν:
α) Προϋποθέσεις παροχής όπως:
- τη μέγιστη προθεσμία παροχής,
- την ποιότητα των υπηρεσιών και ιδίως την ποιότητα της μετάδοσης,
- τη συντήρηση,
- τις υπηρεσίες αναγγρελίας βλάβης στο δίκτυο.
β) Προϋποθέσεις χρήσης όπως:
- οι προϋποθέσεις υπεκμίσθωσης/μεταπώλησης χωρητικότητας,
- οι προϋποθέσεις συγχρησίας, - οι προϋποθέσεις διασύνδεσης με τα δημόσια και τα ιδιωτικά δίκτυα. Οι προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν προϋποθέσεις, όσον αφορά την πρόσβαση σε συχνότητες, ανάλογα με την περίπτωση και όπου αυτό είναι αναγκαίο, μέτρα σχετικά με την προστασία προσωπικών στοιχείων και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των επικοινωνιών.

5 . Εναρμονισμένες αρχές τιμολόγησης.
Οι αρχές τιμολόγησης πρέπει να συμβιβάζονται με τις αρχές, που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. Συνεπάγονται συγκεκριμένα ότι:
- Τα τιμολόγια πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα όσον αφορά τις υπηρεσίες και τους τομείς που υπόκεινται σε αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα, να είναι κατ'αρχήν προσανατολισμένα προς το κόστος. Εννοείται ότι ο καθορισμός του ύψους των τιμολογίων παραμένει και δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις πσροχής ανοικτού δικτύου. Κατά τον καθορισμό του ύψους των τιμολογίων αυτών, ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι ο καθορισμός αποτελεσματικών αρχών τιμολόγησης σε όλη την Κοινότητα, με την εξασφάλιση, παράλληλα, της παροχής γενικών υπηρεσιών στο σύνολο του πληθυσμού.
- Τα τιμολόγια πρέπει να είναι διαφανή και να δημοσιεύονται με το δέοντα τρόπο.
- Προκειμένου να προσφερθεί στους χρήστες η επιλογή μεταξύ των διάφορων επί μέρους χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και στο βαθμό που το επιτρέπει η τεχνολογία, η τιμολόγηση δεν πρέπει να γίνεται ανά υπηρεσία, της υπηρεσίας, θεωρουμένης, ως ενιαίου και αδιαίρετου συνόλου χαρακτηριστικών, αλλά το επί μέρους χαρακτηριστικό της, σύμφωνα με όσα ορίζει περί ανταγωνισμού η συνθήκη. Ειδικότερα, τα πρόσθετα χαρακτηριστικά που εισάγονται προκειμένου να παρασχεθούν ορισμένες συμπληρωματικές ειδικές υπηρεσίες, πρέπει κατά κανόνα να αποτελούν αντικείμενο ειδικής τιμολόγησης, ανεξάρτητης από τα συμπεριλαμβανόμενα χαρακτηριστικά και τη μεταφορά αυτή καθ'αυτή.
- Τα τιμολόγια δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις και πρέπει να εξασφαλίζουν ίση μεταχείρηση. Τα τέλη για την πρόσβαση στις δυνατότητες ή υπηρεσίες του δικτύου πρέπει να τηρούν τις αρχές που προαναφέρονται, καθώς και τους κανόνες ανταγωνισμού της συνθήκης. Επίσης, στα εν λόγω τέλη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της ισότιμης συμμετοχής στο γενικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων, καθώς και η ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικά τιμολόγια, προκειμένου ιδίως να ληφθεί υπόψη η επιπλέον κίνηση κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής και η έλλειψη με την προϋπόθεση ότι οι διαφορές στα τιμολόγια δικαιολογούνται εμπορικά και δεν έρχονται σε αντίθετη με τις ανωτέρω αρχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας - πλαισίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε μια πρώτη φάση και με την επιφύλαξηη των διαδικασιών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 3, οι εργασίες των ετών 1990, 1991 και 1992 δυνάμει των άρθρων 4,5 και 6 ακολουθούν τις εξής προτεραιότητες:

1. Θέσπιση δυνάμει του άρθρου 6 ειδικών οδηγιών σχετικά με τις μισθωμένες γραμμές και την υπηρεσία φωνητικής τηλεφωνίας.

2. Εφαρμογή, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991, των εναρμονισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης ή/και των υπηρεσιών που αφορούν τη μεταβίβαση δεδομένων με μεταγωγή πακέτων και το ISDN (Ψηφιακό Δίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών). Η αναφορά σε αυτές τις διασυνδέσεις και χαρακτηριστικά μπορεί να καταστεί υποχρεωτική πριν από την ημερομηνία αυτή, με τη διαδικασία του άρθρου 5 παρ.3.

3. Εκδοση από το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιουλίου 1991, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μιας σύστασης για την παροχή τεχνικών χαρακτηριστικών των σημείων διασύνδεσης, υπό προϋποθέσεις χρήσης και με τις αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες για τη μεταβίβαση δεδομένων με μεταγωγή πακέτων σύμφωνες με τις αρχές του ανοικτού δικτύου. Η σύσταση αυτή θα καλεί, ιδίως, τα κράτη - μέλη να μεριμνήσουν για την υλοποίηση μιας τουλάχιστον προσφοράς μιας παρόμοιας υπηρεσίας στη επικράτειά τους.

4. Εκδοση, από το Συμβούλιο, πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μιας παρόμοιας σύστασης σχετικά με το ISDN.

5. Εξέταση το 1992, εν όψει της έκδοσης της και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής μιας ειδικής οδηγίας για τις υπηρεσίες μεταβιβάσεως δεδομένων με μεταγωγή πακέτων. Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σύστασης που αναφέρεται στο σημείο 3.

6. Μεταγενέστερη εξέταση μιας πρότασης οδηγίας για το ISDN. Η πρόταση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής της σύστασης που αναφέρεται στο σημείο 4.