Δευτέρα, Αύγουστος 10, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Nόμος 2919/01
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.


Άρθρο 1
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1514/1985

ΜΕΡΟΣ Α'

1. Οι διατάξεις υπό στοιχεία στ' και ζ' του άρθρου 2 του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α') αντικαθίστανται.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 1514/1985 αντικαθίσταται. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 8 του άρθρου 4 του ν. 1514/ 1985 καταργούνται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 6 και 7 ως παράγραφοι 3 και 4.

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 4, όπως αναριθμήθηκε, προστίθεται παράγραφος 5.

5. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1514/ 1985 προστίθενται εδάφια.

6. Το άρθρο 8 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται.

7. Οι παράγραφοι 1 και 6 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται.

9. Η παράγραφος 13 του άρθρου 9 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται.

10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται.

11. Στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 11 του ν. 1514/ 1985 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στην παράγραφο 2, μετά την περίπτωση γ' προστίθεται περίπτωση δ'.
β. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται.

12. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 αντικαθίστανται.

13. Οι τίτλοι των βαθμίδων ερευνητή είναι οι εξής: Α' βαθμίδας Διευθυντής Ερευνών", Β' Βαθμίδα, "Κύριος Ερευνητής", Γ' Βαθμίδα , "Εντεταλμένος Ερευνητής" και Δ' Βαθμίδα "Δόκιμος Ερευνητής".

14.α) Η παράγραφος 6 του άρθρου 15 και η παράγραφος 1β εδάφιο δεύτερο του άρθρου 19 του ν. 1514/1985 καταργούνται.
β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 1514/1985 καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε 2, 3, 4 και 5.

15. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 1514/ 1985 προστίθεται περίπτωση η'.

16. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 1514/1985 προστίθεται παράγραφος 5.

17. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται.

18. Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στο τέλος της περίπτωσης δ' του ν. 1514/1985 προστίθεται εδάφιο.

Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 23 του ν . 1514/ 1985 προστίθεται νέο άρθρο 23 Α.

Άρθρο 3
Αποδοχές διευθυντών και ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

1.- 2. (παραλείπονται ως μη ισχύουσες).

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν.1733/1987 εφαρμόζονται αναλόγως και στους ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, το βοηθητικό τεχνικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, στα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., στο Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και των νοσοκομείων , καθώς και στο τεχνικό προσωπικό όλων των ανωτέρω φορέων.

Άρθρο 4
Στελέχωση ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

1. Για τη στελέχωση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., των εταιρειών του άρθρου 3 παρ. 5του ν.1514/1985, και των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων του όρθρου 23 του ν. 2741 /1999 με προσωπικό, είτε με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του προγράμματος ή έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη, και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112Α) και το άρθρο 5 παρ. 12 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 38 Α), όπως συμπληρώθηκε με το δεύτερο άρθρο παρ. 2 του ν. 2261 /1994. Ο ανώτατος αριθμός των προσώπων που μπορεί να προσληφθούν, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους καθορίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των πιο πάνω φορέων και εταιριών, αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες του προϋπολογισμού και οι εισροές από πηγές, εκτός των τακτικών επιχορηγήσεων.

2. Η παράγραφος 3 περίπτωση α' του άρθρου 20 του ν. 1514/ 1985 αντικαθίσταται. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες των ερευνητικών φορέων επιλέγονται, προσλαμβάνονται και εξελίσσονται όπως και οι ερευνητές των φορέων αυτών κατ' εφαρμογή των σχετικών για τους ερευνητές διατάξεων . Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης μπορεί να ορίζονται και ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη και την εξέλιξη των Ε.Λ.Ε. από βαθμίδα σε ανώτερη βαθμίδα.

Άρθρο 5
Θέματα των επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων (Ε.Τ.Π.) και της Α.Ε. "Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.)"

1. Αντικαθίσταται το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999.

2. 'Ολες οι μετοχές της επιχορηγούμενης από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας περιέρχονται στην αποκλειστική κυριότητα του Δημοσίου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να τις διαθέσει ή να τις πωλήσει με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Οικονομικών.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στις Εταιρείες Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας των Α. Ε.Ι., καθόσον αφορά την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία Τεχνολογικών Πάρκων από αυτές.

4. Η χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η μορφή της χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση των προγραμμάτων . Ως θερμοκοιτίδα νοείται το νομικό πρόσωπο που παρέχει, σε συγκεκριμένους χώρους, υπηρεσίες υποστήριξης προς επενδυτές και επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και την εκμετάλλευσή τους από επιχειρηματικά σχήματα. Είναι δυνατόν ένα Ε.Τ.Π. να διαχειρίζεται μια ή περισσότερες θερμοκοιτίδες, οπότε δικαιούχος της χρηματοδότησης μπορεί να οριστεί το Ε.Τ.Π..

5. Η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει την εκπόνηση μελετών , την εκτέλεση έργων και προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύμφωνα με όρους και διαδικασίες που προβλέπονται από εδικούς κανονισμούς που καταρτίζονται από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε., εγκρίνονται από τον Υπουργό Aνάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως και για άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Άρθρο 6
Θέματα προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Τ.

1. Στη Γ.Γ.Ε.Τ. συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα είναι: διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, πείρα στο σχεδιασμό και εφαρμογή της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής και άριστη γνώση της αγγλικής και μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Η πρόσληψη γίνεται ύστερα από προκήρυξη στην οποία μπορεί να ζητούνται και ειδικά προσόντα.

2. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Γ.Γ.Ε.Τ., καθώς και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί να προίσταται υπηρεσιακών μονάδων της Γ.Γ.Ε.Τ., εφόσον οι μονάδες αυτές στελεχώνονται κυρίως με ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή με προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Aνάπτυξης και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού μπορεί να αποσπάται προσωπικό από υπηρεσίες του Δημοσίου ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης και αίτηση του ενδιαφερομένου, στις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1514/1985.

Άρθρο 7
Θέματα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων

1. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης εγγράφεται κατ' έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστήμης (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION), στη Διεθνή Αστρονομική 'Ενωση, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στο πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ και την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών για τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες των παραπάνω οργανισμών.

2. Η Γ.Γ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της ενίσχυσης της έρευνας και τεχνολογίας, δύναται να επιχορηγεί κατ' έτος τα Α.Ε.Ι. και τα εποπτευόμενα από αυτήν ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο Φ.Π.Α., για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού αναγκαίου για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΝΑΤΟ ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτόν εγγράφεται κατ' έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. η εκτέλεση ερευνητικών, τεχνολογικών προγραμμάτων ή έργων και μελετών. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.

4. Η παρ. 3 του όρθρου 5 του ν. 1514/1985 αντικαθίσταται. 5. Για την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας διατίθεται ετησίως ποσοστό ένα τοις εκατό επί του ύψους του προϋπολογισμού του εξοπλιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 8
Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας

1. lδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Aνάπτυξης. Αποστολή του Κέντρου είναι η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας ΓΓ.Π.Ε.) τόσο στο βιομηχανικό χώρο όσο και στο χώρο των υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Κέντρο: α. αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τ.Π.Ε. σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των Τ.Π.Ε. και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, β. προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες της βιομηχανίας και των μικρών επιχειρήσεων με τη μορφή εργαστηριακών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων, γ. αναθέτει μελέτες, δράσεις και έργα που συναρτώνται με την εθνική δράση για την Κοινωνία της Πληροφορίας, δ. προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες Τ.Π.Ε. και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων , οργανισμών και άλλων χρηστών, ε. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με Τ.Π.Ε. με δημιουργία υποδομών, υλικού ή λογισμικού, περιεχομένου πληροφορίας κ.λπ., στ. λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για οριζόντιες δράσεις την Κοινωνία της Πληροφορίας και αναθέτει έργα σε καθ' ύλην αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Οργανα διοίκησης του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής.

2. Για την εκτέλεση της αποστολής το Κ.Ε.Τ.Ε.Π. μπορεί να συνεργάζεται με Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρίες ή να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών, που θα έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

3. Από της δημοσιεύσεως του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού οι μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Eθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας "Ε.Δ.Ε.Τ.Α.Ε."", που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, περιέρχονται στο Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και με το ίδιο προεδρικό διάταγμα:
α) το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ("Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (I.Ε.Λ.") θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π. και
β) [το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), που λειτουργεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αποσπάται και αποτελεί τεχνολογικό ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.Ε.Π..]

Άρθρο 9
Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας

1. Ιδρύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν . 1514/ 1985, τεχνολογικός φορέας ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας", και έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Aνάπτυξης.

2. Σκοπός του Μουσείου είναι η ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, και η διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού. Αρμοδιότητες του Μουσείου για την επίτευξη του σκοπού του αποτελούν:
α. η επίδειξη των σύγχρονων επιτευγμάτων της τεχνολογίας,
β. η δημιουργία περιβάλλοντος εκμάθησης και πειραματισμού της νεολαίας σε νέες τεχνολογίες,
γ. η ανάπτυξη και διάδοση πνεύματος καινοτομίας,
δ. ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και διεξαγωγή έρευνας και μελετών σχετικά με τη διάδοση του τεχνολογικού πολιτισμού και την αποδοχή των σύγχρονων τεχνολογιών και των τεχνολογιών του μέλλοντος από την ελληνική κοινωνία,
ε. η σύνδεση της επιστήμης και τεχνολογίας με την παραγωγική δραστηριότητα, μέσω ειδικών εκδηλώσεων του Μουσείου, και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων.

3. Πόροι του Μουσείου είναι:
α. επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης,
β. έσοδα από εκτέλεση προγραμμάτων έρευνας και μελετών,
γ . έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
δ. έσοδα από εισιτήρια και πωλήσεις (όπως αντικείμενα, ενθύμια, βιβλία),
ε. δωρεές, κληροδοτήματα και άλλες παροχές τρίτων,
στ. έσοδα από χορηγίες.

4. 'Οργανα διοίκησης του Μουσείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης. Η οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία προς εκτέλεση του σκοπού του Μουσείου, προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Aνάπτυξης και Οικονομικών .

Άρθρο 10
Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας

1. α. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία "Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε." ("K.E.Σ.Y.T. Α.Ε"). Η εταιρεία αυτή διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο αυτό.
β. Σκοπός της εταιρείας είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομείς τεχνολογικής έντασης και έντασης γνώσης, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:
(α) χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες και νέους επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο τομέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων,
(β) παρέχει διοικητική υποστήριξη, υποδομές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, που συμβάλλουν στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στην οργάνωση των νέων επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο τομέα αυτόν,
(γ) συνεργάζεται με εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικούς φορείς για την από κοινού επένδυση σε νέες επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης,
(δ) συμμετέχει με κεφάλαιο σε χρηματοδοτικούς φορείς, οι οποίοι έχουν συναφή με την εταιρεία σκοπό.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών και των νέων επιχειρηματικών προτύπων.
δ. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, Ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας.
ε. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Aνάπτυξης, που αποτελούν τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξάνεται. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος που θα καλυφθεί το ποσό της αύξησης, μπορεί δε να ορισθεί ότι η ανάληψη και καταβολή του γίνεται από το Δημόσιο, φορείς ή εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες - μέλη της .Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και χρηματοδοτικούς φορείς. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
στ. Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες, και τα μέλη του διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Aνάπτυξης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσής τους. Στις γενικές συνελεύσεις το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Aνάπτυξης ή από το εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) ετών ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο Γενικός Διευθυντής είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας και διευθύνει τις εργασίες της και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της εταιρείας. Με το καταστατικό αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν το σκοπό, τη διάρκεια, την έδρα, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρώτη εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
θ. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη σύσταση Ειδικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες, με εξειδίκευση και πείρα στον τομέα των νέων τεχνολογιών και πρόσωπα καταξιωμένα στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο. 'Εργο του Ειδικού Συμβουλίου είναι η χάραξη των στρατηγικών επιλογών της εταιρείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Ειδικού Συμβουλίου.
ι. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας μπορεί να ανατίθεται σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ο περιοδικός έλεγχος των επί μέρους τοποθετήσεων της εταιρίας.
ια. Η εταιρεία δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτου για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταστατικού της.
ιβ. Το προσωπικό της εταιρείας προσλαμβάνεται όπως ορίζει η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Aνάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι δυνατή η απόσπαση στην εταιρεία προσωπικού του Δημοσίου ή φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994.

2. Ιδρύεται εταιρεία χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "Aνώνυμη Εταιρία Βιομηχανικής Ερευνας και Τεχνολογικής Aνάπτυξης (Β.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)", στην οποία περιέρχονται οι μετοχές που το Δημόσιο έχει στις παρακάτω εταιρίες: Εταιρεία Τεχνολογικής Aνάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων (ΕΚΕΠν Α.Ε.), Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.), Εταιρεία Τεχνολογικής Aνάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, 'Ενδυσης και Ινών (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.), Εταιρεία Aνάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας (Ε.Α.Ν.Τ. Α.Ε.), ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε., Ελληνικό Κέντρο Αργυλομάζης, Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοιας (ΕΛ.Κ.Α. Α.Ε.) και Κέντρο Ελληνικού Ενδύματος (Κ.ΕΛ.ΕΝ.). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης καταρτίζεται το καταστατικό με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

3. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (I.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) ενοποιούνται και εντάσσονται στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.. Με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Aνάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., όπως αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 1514/1985. *** (βλ. σχόλια)

4. α) Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (I.Τ.Σ.Α.Κ.) θεωρείται ερευνητικό και τεχνολογικό κέντρο υπό την έννοια των διατάξεων των παραγράφων στ' και ζ' του άρθρου 2 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α), όπως αυτές αντικαθίστανται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, διατηρώντας το νομικό καθεστώς του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Οι διατάξεις των παραγράφων 4, 12, 13, 15, και 16 του άρθρου 1, ως και των άρθρων 2, 3 και 4 του νόμου αυτού, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα και στο I.Τ.Σ.Α.Κ.. Κάθε αντίθετη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1349/1983 (ΦΕΚ 52 Α1 του π.δ. 77/1989 (ΦΕΚ 35 Α), του π.δ. 91/1998 (ΦΕΚ 84 Α) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/26208/0022/ 13.5.1999 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (ΦΕΚ 1040 Β), καταργείται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.
β) Η επιτροπή και τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 23Α του ν. 1514/1985, όπως αυτό προστίθεται με τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου αυτού, ορίζονται ειδικά για το I.Τ.Σ.Α.Κ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων.

Άρθρο 11

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Aνάπτυξης και Γεωργίας μπορεί, έναντι εύλογης αποζημίωσης, να ανατίθεται απευθείας και από κοινού στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, που εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., η εκτέλεση έργων και μελετών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, πλην εκείνων της Ε.Ε.. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να συγκροτούνται συλλογικά όργανα για το συντονισμό των παραπάνω προγραμμάτων που τελούν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών ή οργανώσεων.

2.α) Οιδιατάξειςτουπ.δ.17/2001 (ΦΕΚ 14Α'/31.1.2001) εφαρμόζονται αναλόγως και στα επιχειρηματικά σχέδια και τη γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δικαιούχους του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 17/2001 περιλαμβάνονται και Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτέρω, ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό των ιδίων, συνεργαζόμενοι και επισκέπτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το άρθρο 6 του ν. 1733/ 1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχει ισχύ και στους δημόσιους λειτουργούς.
β) Οπου αναφέρονται στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα "επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα" περιλαμβάνονται και οι εταιρίες διαχείρισης της περιουσίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) Η συμμετοχή ερευνητών, μελών εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., προσωπικού ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του δημόσιου τομέα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης της γνώσης και των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης δεν αντίκειται προς την ιδιότητά τους που έχουν στον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα. Εφόσον γίνεται χρήση των υποδομών και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από το εν λόγω προσωπικό για τους σκοπούς της επιχείρησης, πρέπει να έχει προηγηθεί σύμβαση συνεργασίας ανάμεσα στην επιχείρηση εκμετάλλευσης και τον ερευνητικό, τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό φορέα.
δ) Οι διοικήσεις των ερευνητικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών φορέων διευκολύνουν την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, παρέχοντας στήριξη στις δημιουργούμενες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τα συμφέροντα των φορέων που διοικούν.
ε) Η Γ.Γ.Ε.Τ., προκειμένου να διευκολύνει το ερευνητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό και τους ερευνητικούς, τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μπορεί να συμβάλλεται με εμπειρογνώμονες ή εταιρείες, γραφεία και άλλους οργανισμούς ειδικευμένους στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερόμενους.
στ) Το ερευνητικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες οφείλει στις σχέσεις του με τρίτους, προμηθευτές, πελάτες, ανταγωνιστές κ.λπ., να διαφυλάσσει και να εξασφαλίζει τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα του ερευνητικού, τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού φορέα από τον οποίο προέρχεται
ζ) Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη πλήρης απασχόληση του προσωπικού αυτού στους ανωτέρω φορείς και στην επιχείρηση έντασης της γνώσης.

Άρθρο 12
Ίδρυση Κέντρου 'Ερευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.)

ΜΕΡΟΣ Β'

1. Τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Στρατού (Κ.Ε.ΤΕ.Σ.), Γραφείο Ερευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού (Γ.Ε.Τ.Ε.Ν.), Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Αεροπορίας (Κ.Ε.Τ.Α.), συγχωνεύονται σε ενιαίο Κέντρο με την ονομασία Κέντρο 'Ερευνας και Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.), το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εδρεύει στο Χολαργό και αποτελεί εφεξής ερευνητικό κέντρο (Ε.Κ.) με την έννοια του άρθρου 8 του ν. 1514/1985. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Ερευνας και Τεχνολογίας (Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ.). Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. υποστηρίζεται από πλευράς διοικητικής μέριμνας και ασφάλειας από ειδική μονάδα, που συγκροτείται και λειτουργεί με ευθύνη και μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

2. Σκοπός του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας, που πραγματώνεται ιδίως με την:
α. ενασχόληση με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες υψηλής ποιότητας για την ικανοποίηση εξειδικευμένων αναγκών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
β. παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και δραστηριοτήτων στον αμυντικό τομέα,
γ. έγκαιρη πρόβλεψη και εκτίμηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων άλλων χωρών στον αμυντικό τομέα,
δ. ενεργό συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά, τεχνολογικά και αναπτυξιακά προγράμματα αμυντικού περιεχομένου,
ε. παροχή συμβουλευτικού έργου υψηλής ποιότητας για επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα, στ. επαφή και συνεργασία με τον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό χώρο,
ζ. παροχή επιστημονικών , τεχνολογικών και επιμορφωτικών υπηρεσιών, η. μεταφορά και υποβοήθηση αφομοίωσης προηγμένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας ,
θ. συνεργασία με άλλα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. διαρθρώνεται σε τρία ινστιτούτα κατά την έννοια του άρθρου 10 του ν. 1514/1985,ονομαζόμενα Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογικής Aνάπτυξης Στρατού, Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογικής Aνάπτυξης Ναυτικού και Ινστιτούτο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αεροπορίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Άμυνας, είναι δυνατόν να ιδρύονται και νέα ινστιτούτα. Καθένα από τα Ινστιτούτα αυτά οργανώνεται περαιτέρω, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε ερευνητικούς τομείς που υποστηρίζονται από εξειδικευμένα επιστημονικά εργαστήρια. Οι τομείς έχουν τεχνολογικά και ερευνητικά αντικείμενα που αναφέρονται στις αμυντικές ανάγκες των διαφόρων όπλων και σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες και αποτελούν γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσης των Ινστιτούτων. Σε καθένα από τα αυτοτελή Ινστιτούτα τοποθετείται αξιωματικός σύνδεσμος με το οικείο Γενικό Επιτελείο.

4. Οργανα διοικήσεως του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το Εποπτικό Συμβούλιο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόεδρος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και μέλη οι Διευθυντές των Ινστιτούτων, ανά ένας ανώτατος αξιωματικός από τα τρία Γενικά Επιτελεία και το Γ.Ε.ΕΘ.Α., δύο (2) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ένας εκπρόσωπος του ερευνητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού και ένας εκπρόσωπος της Γ.Δ.Α.Β.Ε. Τ..
β. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που προέρχονται από το Δ.Σ.. Οι λεπτομέρειες για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές του ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά το άρθρο 13 του νόμου αυτού.
γ. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από πρόταση του Δ.Σ.. Εάν ο Εκτελεστικός Διευθυντής είναι στρατιωτικός, πρέπει να είναι ανώτατος αξιωματικός με κατάλληλα επιστημονικά προσόντα και διορίζεται μετά από προηγούμενη γνώμη του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

5. Η διεύθυνση κάθε Ινστιτούτου ασκείται από Διευθυντή που είναι ερευνητής Α' ή Β' βαθμίδας, σε επιστημονικό τομέα ενδιαφέροντος του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Η διαδικασία διορισμού του Διευθυντή, καθώς και η διοικητική υποστήριξη κάθε Ινστιτούτου από στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό, θα προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

6. Το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. στελεχώνεται επιστημονικά με ερευνητές, οι οποίοι ανάλογα με το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο κατατάσσονται σε τέσσερις βαθμίδες Α', Β', Γ' και Δ' κατά την έννοια του άρθρου 15 του ν. 1514/1985, όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες, τεχνικό επιστημονικό προσωπικό ή και αξιωματικούς που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αναλόγου επιστημονικού αντικειμένου. Οι ερευνητές των δύο ανώτερων βαθμίδων είναι μόνιμοι, ενώ οι ερευνητές των βαθμίδων Γ' και Δ ' υπηρετούν με τετραετή θητεία. Τα προσόντα πρόσληψης και εξέλιξης των ερευνητών των βαθμίδων και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) είναι εκείνα των αντίστοιχων βαθμίδων του ν. 1514/1985. Για την αξιολόγηση των προσόντων αυτών λαμβάνονται επιπροσθέτως υπόψη οι ιδιαιτερότητες διεξαγωγής και η απαγόρευση δημοσίευσης πορισμάτων έρευνας στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. μπορούν να προσλαμβάνονται επισκέπτες εμπειρογνώμονες ερευνητές και συνεργαζόμενοι ερευνητές, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 1514/1985.

7. Οι υπάρχουσες εξήντα (60) μόνιμες οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ν.δ. 125/1974, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 609/1977, μετατρέπονται σε ισάριθμες συνιστώμενες εξήντα (60) οργανικές μη διαβαθμισμένες και κοινές ως προς τις βαθμίδες Α', Β', Γ' και Δ' θέσεις ερευνητικού προσωπικού της κατηγορίας του ν. 1514/1985 για τη στελέχωση του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.. Το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατέχει θέσεις του ν.δ. 125/1974 και δεν θα ενταχθεί σε θέσεις προσωπικού της κατηγορίας του ν. 1514/1985, καταλαμβάνει μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται αυτοδικαίως, καθ' υπέρβαση των οργανικών θέσεων των Ινστιτούτων του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. και εξακολουθεί να αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της δημοσίευσης του παρόντος διατάξεις. Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την αποχώρηση του υπαλλήλου.

8. Οι αποδοχές του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. είναι οι εκάστοτε ισχύουσες αποδοχές του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού αντίστοιχα, των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων του ν. 1514/1985, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 2530/1997 και στον. 2768/1999. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Aνάπτυξης και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αντίστοιχων επιδομάτων των περιπτώσεων γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997. Το ερευνητικό, Ε.Λ.Ε. και τεχνικό προσωπικό υποχρεούται, οσάκις απαιτείται, να παρέχει τις υπηρεσίες του εκτός του ερευνητικού κέντρου , σε χώρους με ειδικές συνθήκες και ωράριο εργασίας καθοριζόμενο από το επιστημονικό συμβούλιο του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α..

9. Η ιδιότητα του ερευνητή, Ε.Λ.Ε. και τεχνικού προσωπικού είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη έμμισθη δραστηριότητα, εκτός εάν του χορηγηθεί άδεια προς τούτο από το Εποπτικό Συμβούλιο. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται να παρέχει ίδιες ή παρεμφερείς υπηρεσίες ή να ασκεί ίδιες ή παρεμφερείς δραστηριότητες σε οποιουδήποτε είδους άλλο φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός αν του χορηγηθεί άδεια από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Ερευνας και Τεχνολογίας

1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο Αμυντικής Ερευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Α.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Α.Ε.Τ. έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Τα μέλη του Ε.Σ.Α.Ε.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και αποτελούνται από:
α. Έναν εκπρόσωπο της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ..
β. Τρεις καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και αυτοτελών Ινστιτούτων, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την έρευνα και τεχνολογία και με ιδιαίτερη έμφαση στις Ενοπλες Δυνάμεις.
γ. 'Εναν εκπρόσωπο από κάθε Ινστιτούτο του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α..
δ. Τέσσερις Αξιωματικούς, εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και του Γ.Ε.ΕΘ.Α..
ε. 'Εναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας 'Ερευνας και Τεχνολογίας, τον οποίο προτείνει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
στ. Εναν εκπρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας, τον οποίο προτείνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών.
ζ. Τρία διακεκριμένα στελέχη προερχόμενα από τον χώρο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ή των Ελληνικών Κέντρων αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, τα οποία επιλέγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

2. Το Ε.Σ.Α.Ε.Τ. εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διά της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ., ιδίως:
α. Τη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής.
β. Τις βασικές επιλογές της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
γ. Τα μείζονα προγράμματα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας.
δ. Τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των Ερευνητικών Κέντρων.
ε. Τη συνεργασία με Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς και την εκπροσώπηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες.

3. Η περαιτέρω διάρθρωση και λειτουργία του Ε.Σ.Α.Ε.Τ. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14
Στελέχωση και λειτουργία του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α.

1. Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων, από της συγκροτήσεώς του μεταφέρονται στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., όπως ειδικότερα ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, το Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. θα χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και το υλικό που χρησιμοποιούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα από και μετά την 1.9.1999.

2. Το επιστημονικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Κ.Ε.Τ.Α., Γ.Ε.Τ.Ε.Ν. μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, οι ειδικοί επιστήμονες του ν.δ. 125/1974, με διδακτορικό δίπλωμα, διορίζεται με αίτησή του, μετά από κρίση πενταμελούς ειδικής επιτροπής ερευνητών Α' ή Β' βαθμίδας καθηγητών Α.Ε.Ι., εκπροσώπων των Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Γ.Δ.Α.Β.Ε.Τ., που συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Aνάπτυξης, εντάσσεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις ερευνητών. Το επιστημονικό προσωπικό που δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, αλλά έχει τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία σε ένα από τα Ερευνητικά Κέντρα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με συμμετοχή στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων τεχνολογικής καινοτομίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών πρωτοτύπων, βελτιωμένων ή νέων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α), ή ερευνητικού - αναπτυξιακού έργου που τεκμηριώνεται ως συγκρίσιμο με διδακτορική διατριβή, διορίζεται μετά από κρίση της άνω Επιτροπής και εντάσσεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις Ε.Λ.Ε. (άρθρο 20 παρ. 3α του ν. 1514/1985).

3. Το επιστημονικό προσωπικό της παραπάνω παραγράφου - μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν θα ενταχθεί σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού βαθμίδων Α', Β', Γ, Δ' , εντάσσεται με αίτησή του σε συνιστώμενες ανάλογα με τα προσόντα του μόνιμες οργανικές θέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 3α του ν . 1514/ 1985, σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.

4. Η κρίση της Επιτροπής, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας και των περιορισμών δημοσίευσης διαβαθμισμένου έργου, γίνεται με βάση τα επιστημονικά προσόντα, το σύνολο και τη φυσιογνωμία του εκτελεσθέντος επιστημονικού και τεχνολογικού έργου και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και κατασκευή αμυντικών επιστημονικών και τεχνολογικών συστημάτων και ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν. 1514/1985.

5. Το πόρισμα της Επιτροπής κοινοποιείται στους κρινομένους, οι οποίοι, εντός δεκαπέντε (15) ημερών έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της Επιτροπής. Η απόφαση αυτής επί των ενστάσεων αποστέλλεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που μετά την ένταξη οι ετήσιες συνολικές αποδοχές του εντασσόμενου προσωπικού είναι μικρότερες από τις ήδη καταβαλλόμενες, τότε η διαφορά των αποδοχών αποτελεί προσωπικό επίδομα, που καταβάλλεται μέχρι εξισώσεώς του.

6. Το λοιπό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων δύναται με αίτησή του να ενταχθεί και να καλύψει οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. που θα προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού.

7. Οι ειδικοί επιστήμονες του ν.δ. 125/1974 που δεν υπηρετούν σε Ερευνητικό Κέντρα, παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις της Υπηρεσίας τους και εξακολουθούν να αμείβονται σύμφωνα με τις ισχύουσες προ της δημοσίευσης του παρόντος διατάξεις.

8. Μέχρι τη δημοσίευση και εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα (Κ.Ε.ΤΕ.Σ., Γ.Ε.Τ.Ε.Ν., Κ.Ε.Τ.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά και να αμείβεται σύμφωνα με τις πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις.

9. Οσον αφορά το συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό καθεστώς των Ερευνητών και εν γένει του επιστημονικού προσωπικού του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ερευνητές και το εν γένει επιστημονικό προσωπικό των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων του ν. 1514/1985.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται:
α. Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., οι αρμοδιότητες των οργάνων του, ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων του ερευνητικού, Ε.Λ.Ε., τεχνικού, διοικητικού και στρατιωτικού προσωπικού, τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής του προσωπικού, ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων του με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου προσωπικού.
β. Οι πόροι, οι πηγές χρηματοδότησης του Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α. και η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού λογαριασμού του Γ.Ε.Τ.Ε.Ν..
γ. Σύσταση, κατάργηση και διαχείριση ειδικών λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2771/1999.
δ. Σύνταξη κανονισμών προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τεχνικό ζήτημα που απαιτείται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

11. Με το ίδιο ή όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους ειδικούς επιστήμονες του ν.δ. 125/1974, καθώς και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι δεν θα ενταχθούν σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού ή Ε.Λ.Ε., καθώς και θέματα που αφορούν στο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

12. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταργούνται:
α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του ν. 2292/1995.
β. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

Άρθρο 15
Βιομηχανικές Περιοχές

ΜΕΡΟΣ Γ'
Άλλες διατάξεις

1.α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) μπορεί να εισφέρει τον κλάδο των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη προς τούτο, από μόνη την ίδια, κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2(η) του Καταστατικού της, ανώνυμη εταιρεία, ως προς την οποία δεν εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 2386/1996. Κατά τα λοιπά, για την απόσπαση και εισφορά του ανωτέρω κλάδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2166/1993, εφόσον δεν τροποποιούνται με διατάξεις του παρόντος.
β. Με την εισφορά του κλάδου αυτού στην εταιρεία της προηγούμενης παραγράφου επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. σχετικό με τις ΒΙ.ΠΕ.. Οπου στην οικεία νομοθεσία, τις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις κανονιστικού περιεχομένου και τους κανονισμούς λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ. γίνεται αναφορά στην Ε.Τ.Β.Α., η αναφορά αυτή νοείται από τη σύσταση της εταιρείας του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου, ότι γίνεται στην εταιρεία αυτήν.
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται.
δ.(παραλείπεται ως μη ισχύον).

2. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. μπορούν να διατίθενται στην εταιρεία της προηγούμενης παραγράφου υπάλληλοι της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., που παρείχαν την εργασία τους για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κλάδου των ΒΙ.ΠΕ.. Η διάθεση των υπαλλήλων αυτών θα γίνεται με σύμβαση μεταξύ της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και της εταιρείας για ορισμένο χρόνο και θα λήγει σε κάθε περίπτωση την 30η ημέρα από την επόμενη ημέρα, κατά την οποία η συμμετοχή της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. στο κεφάλαιο της εταιρείας θα καταστεί μικρότερη του 50%. Κατά το διάστημα της διαθέσεώς τους από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. στην εταιρεία, οι διατιθέμενοι υπάλληλοι διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους (μισθολογικά βαθμολογικά κ.λπ.), έναντι της Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και της εταιρείας, για όσο διάστημα η Ε.Τ.Β.Α. συμμετέχει το κεφάλαιό ης κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον.

3. Η Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. μπορεί να σχηματίζει ειδικό αποθεματικό με τη χρήση μέρους ή του συνόλου των κονδυλίων που χορηγήθηκαν ή χορηγούνται από το Π.Δ.Ε. ή άλλες πηγές για τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού για:
α) ενδεχόμενη απαξίωση στοιχείων του ενεργητικού της,
β) ενδεχόμενη ζημία από τη λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ. και
γ) δαπάνες έργων υποδομής, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στην αξία των οικοπέδων των ΒΙ.ΠΕ.. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και προς την εταιρεία της παραγράφου 1 του παρόντος, σε ό,τι αφορά στις ΒΙ.ΠΕ..

Άρθρο 16
Διάθεση μετοχών στο προσωπικό Α.Ε.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του π.δ. 409/1986, αντικαθίσταται.

2. Η παρ. 9 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η οποία προστέθηκε με την περίπτωση γ' της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999, αντικαθίσταται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 92 του κ.ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 18 του π.δ. 498/1987 , αντικαθίσταται.

4. Τα αριθμητικά όρια της περίπτωσης α' "σύνολο ισολογισμού" και της περίπτωσης β' "καθαρός κύκλος εργασιών" της παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 ορίζονται σε 1.500.000 ευρώ και 3.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

5. Τα αριθμητικά όρια της περίπτωσης α' "σύνολο ισολογισμού" και της περίπτωσης β' "Kαθαρός κύκλος εργασιών" της παρ. 1 του άρθρου 92 του κ.ν. 2190/1920 ορίζονται σε 3.700.000 ευρώ και 7.400.000 ευρώ αντίστοιχα.

6. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2000.

7. Οι διατάξεις των παραγράφου 4 και 5 ισχύουν για τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 17
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 10του ν. 2741/1999, αντικαθίσταται.

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών εγκαταστάσεων

1. Οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικά καταλύματα των παραγράφων 1 (Α και Β) και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α') που έχουν λάβει το ειδικό σήμα Ε.Ο.Τ. βάσει του άρθρου 3 του ίδιου νόμου και των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση αυτού:
α) 547/1.4.94 (ΦΕΚ 268 Β) του Υπουργού Τουρισμού και
β) 530268/5.4.94 (ΦΕΚ 268 Β) του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ., οφείλουν, κατά την επανυποβολή των δικαιολογητικών για τη διατήρηση του ειδικού σήματος Ε.Ο.Τ., να υποβάλλουν στον Ε.Ο.Τ.:
α)** Πιστοποιητικό** Πυρασφάλειας** που να καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το κεφάλαιο Β' του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 82 Α). Εφόσον ληφθούν όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, που ορίζονται στη μελέτη χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.
β)** Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας του κτιρίου από πλευράς στατικής, αντισεισμικής και δομικής, από δύο διπλωματούχους μηχανικούς του Πολυτεχνείου και
γ)** Βεβαίωση και τεκμηρίωση με τεχνικά στοιχεία της επάρκειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με την παρ. Ζ του προεδρικού διατάγματος της 20.1.1988 (ΦΕΚ 61 Δ).

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τη χορήγηση ειδικού σήματος Ε.Ο.Τ. στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 21 παράγραφοι 5 και 6 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α).

3. Η παράγραφος δ' της περίπτωσης Γ' του άρθρου 8 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ538Δ), όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το από 20.1.1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 61 Δ), αντικαθίσταται.

Άρθρο 19

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.1577/1985, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2831/2000, προστίθεται νέο εδάφιο η'.

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 1577/1985 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως κατωτέρω, η δε πρώην παράγραφος 4 αριθμείται ως 5.

Άρθρο 20
Παράταση μισθώσεων ξενοδοχείων

1. Συμβάσεις μίσθωσης ξενοδοχείων που λήγουν πριν από την 31. 12.2005 παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία αυτή, κατ' εξαίρεση των κειμένων σχετικών διατάξεων, στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί ή θα συμφωνηθεί, πριν από τη λήξη της μισθώσεως μεταξύ της Ο.Ε.Ο.Α. - Αθήνα 2004 Α.Ε. και των μισθωτών τους, ότι τα ξενοδοχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία της Ολυμπιακής Οικογένειας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2004 στην Αθήνα. Η παράταση αυτή περιλαμβάνει και τις μισθώσεις, οι οποίες έχουν καταγγελθεί για λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, αλλά δεν έχουν εκδικαστεί και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο.

2. Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση του μισθώματος για κάθε έτος παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 4 % επί του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης μισθώσεως.

3. Οι μισθώσεις των χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων , που έχουν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 22 του ν. 2741/1999 παρατείνονται από τότε που έληξαν μέχρι την 31.12.2002. Κατά της εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν λόγω λήξης της μίσθωσης χειμερινών και θερινών κινηματογράφων και θεάτρων χωρεί ανακοπή λόγω της εκ του νόμου παράτασης αυτών των μισθώσεων. Με την άσκηση της ανακοπής χορηγείται από τον δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου αναστολή εκτέλεσης.

Άρθρο 21
Ρύθμιση θεμάτων τουριστικής εκπαίδευσης

1. Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178Α) αντικαθίσταται.

2. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

3. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα).

4. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 (α) εδαφ. ββ και παρ. 2 (β) του άρθρου 2, του άρθρου 3, του άρθρου 5 παρ. 12 (γ) και γ3, και της παρ. 13, του νόμου περί "διάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής", ισχύουν και για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Άρθρο 22
Έλεγχος λειτουργίας καζίνο

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ35Α) προστίθενται εδάφια.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) αντικαθίσταται.

Άρθρο 23
Ρυθμίσεις θεμάτων τουρισμού

1. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198Α) αντικαθίσταται. 2. Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο δ' της παρ. 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Ε.Ο.Τ. για την αξιοποίηση των αναφερόμενων στο εδάφιο αυτό περιοχών στο εξής ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα."

Άρθρο 24
1. Το άρθρο 6 του ν. 710/1977 (ΦΕΚ 283 Α) αντικαθίσταται.

2. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2837/2000 αντικαθίσταται.

3. Στο άρθρο 2 του ν. 2206/1994 προστίθεται παράγραφος 13.

4. Οργανα Διοίκησης Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
1. α. Στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ .) συστήνεται θέση Προέδρου. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. διορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
β. Η κατοχή της θέσης του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού του Υπουργείου Aνάπτυξης δεν αποτελεί κώλυμα για το διορισμό στη θέση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ..
γ. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. είναι ο ανώτερος προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού και έχει όλες τις αρμοδιότητες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το Γενικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ.
δ. Με την έναρξη ισχύος των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118Α).'Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Πρόεδρος Ε.Ο.Τ., Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Τ. και Γενικός Γραμματέας Ε.Ο.Τ. στο εξής νοείται ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Τ.
ε. Η αποζημίωση του Προέδρου του Ε.Ο. Τ . καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Οικονομικών.
στ. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 εφαρμόζονται και ως προς τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το Γραφείο του.

5. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α) προστίθεται παράγραφος 4α.

6. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 προστίθεται παράγραφος 24.

7. Ρύθμιση χρεών προς Ε.Ο.Τ. και Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ρύθμισης για εξόφληση των οφειλών προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και την Ανώνυμη Εταιρεία "Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 9 του ν. 2741/1999, του άρθρου 9 παρ. 16 του ν. 2837/2000 και της υπ' αριθμ. Τ/1300/31.3.2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Aνάπτυξης (ΦΕΚ462 Β) παρατείνεται για έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

8. Η προθεσμία των τριών μηνών της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 για την υποβολή των δικαιολογητικών προς απόκτηση σήματος λειτουργίας τουριστικού καταλύματος παρατείνεται κατά τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) καταργείται.

Άρθρο 25
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί ιδιωτικής ασφάλισης

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970, αντικαθίσταται.

2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 οι δε παράγραφοι 7 αναριθμούνται σε 9 και 10.

3. Στο άρθρο 19 του ν. 489/1976 (ΦΕΚ331 Α) μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6.

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 10Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35 παρ. 10 εδ. α' του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α) καταργείται.

Άρθρο 26

1. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) προστίθεται εδάφιο.

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) προστίθενται εδάφια.

3. Η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) αντικαθίσταται.

4. Στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και προστίθενται εδάφια.

5. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) προστίθεται εδάφιο.

Άρθρο 27
Κωδικοποίηση νομοθεσίας έρευνας και τεχνολογία

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Aνάπτυξης, μπορεί να κωδικοποιείται η ισχύουσα νομοθεσία για την έρευνα και την τεχνολογία, σε ενιαίο κείμενο. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αλλαγή της σειράς των άρθρων, ο ορισμός υποτίτλων σε κάθε άρθρο, η διαίρεση της ύλης σε τμήματα και κεφάλαια, καθώς και η συντακτική βελτίωση χωρίς μεταβολή ή αλλοίωση της έννοιας του κειμένου.

Άρθρο 28
Θέματα ιδιωτικοποιήσεων

1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ206Α), όπως ισχύει, ήτοι "οι διαφορές εκ της συμβάσεως των συμβαλλομένων υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων", καταργείται.

2. Στη παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) προστίθενται περιπτώσεις η' και θ'.

3. Στο άρθρο 5 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) προστίθεται παράγραφος 2, στη θέση της ήδη καταργηθείσας, με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α), παραγράφου 2.

4. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α), προστίθεται εδάφιο.

Άρθρο 29
Ισχύος του νόμου

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικό οι επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.