Πέμπτη, Δεκέμβριος 12, 2019

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν.4305/14

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής Ασφάλισης» θεσπίζεται  μεταβατικό σύστημα ρύθμισης οφειλών όλων των ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ γνωρίζοντας σας τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

α) Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 01/10/2014 (μισθολογικής περιόδου έως 31/08/2014)

β) Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

γ) Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που τελούν υπό καθεστώς ρύθμισης, ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη.

Η ρύθμιση του Ν.4305/14 έχει εφαρμογή για κύριες οφειλές μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ. Για ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/2013.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση είναι η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01/10/2014 και εφεξής.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης διακανονισμού με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., είναι ο Διευθυντής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο. ή του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ανήκει ο οφειλέτης.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

A) Στους οφειλέτες δύναται να χορηγείται ρύθμιση ως ακολούθως:

 • Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων. 
 • Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%.
 • Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%.
 • Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%.
 • Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%.
 • Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%.
 • Εξόφληση μέχρι εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%.
 • Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στην συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Β) Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωση επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων χορηγούνται μόνο στις περιπτώσεις ύπαρξης καταλογιστικών πράξεων για τις οποίες δεν προβλέπεται η παρεχόμενη εκ του νόμου έκπτωση (ΠΕΕ, απόφαση καταλογισμού παροχών, συντάξεων κλπ). Τα αυτοτελή πρόστιμα (ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΠ) ενσωματώνουν κύρια υποχρέωση και δεν χορηγούνται σε αυτά οι εκπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Γ)  Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ).

Δ)  Η κύρια οφειλή βαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με ετήσιο επιτόκιο 4,56%.

4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  

Οφειλέτες  του  Ι.Κ.Α.  -   Ε.Τ.Α.Μ.  και  οφειλέτες  που  έχουν  ενταχθεί  στο  Μητρώο Οφειλετών  του  Κ.Ε.Α.Ο.  ,  υποβάλλουν  την  αίτηση  για  υπαγωγή  στην  παρούσα ρύθμιση  απευθείας  στην  υπηρεσία  Κ.Ε.Α.Ο  ή  στην  ταμειακή υπηρεσία  του  Ι.Κ.Α.  -   Ε.Τ.Α.Μ..  που  ανήκει  ο  οφειλέτης,  χωρίς  να  απαιτείται προσκόμιση  υπηρεσιακού σημειώματος από το φορέα.

Δυνατότητα  υποβολής αιτήσεων για  υπαγωγή στη  ρύθμιση  του  παρόντος άρθρου υφίσταται  μέχρι  και την τελευταία  εργάσιμη  ημέρα του Μαρτίου του  2015.

Επισημαίνεται ότι  καταληκτική  ημερομηνία  για  την καταβολή  της πρώτης δόσης  καθώς  και  των  υπόλοιπων  δόσεων  της  ρύθμισης  είναι  η  21η  κάθε μήνα  και εφόσον δεν είναι εργάσιμη  η  επόμενη εργάσιμη.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡ/ΚΟΥ  ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση 4837/16-1-2005 (ΦΕΚ 66Β΄) με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο νόμο για τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στην ΚΥΑ που συνυπογράφουν οι υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας κ.κ. Σκρέκας, Χαρδούβελης και Βρούτσης, καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (δηλαδή κυρίως τις Τράπεζες) που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται σε σχέση με την αξία των περιουσιακών τους  στοιχείων. 

Ρυθμίζεται, επίσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, Φορολογικής Διοίκησης και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία). 

Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται περιλαμβάνει:

 • Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
 • Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.α.).
 • Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
 • Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων που ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.
 • Δικαιολογητικά φορολογικού περιεχομένου (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και  ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας).
 • Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση,  τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την ΗΔΙΚΑ.

Η ΚΥΑ καθορίζει, επίσης, τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς τις εφορίες  οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20% που προβλέπει ο νόμος. Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο, προϋπόθεση για την ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς τις Tράπεζες είναι να έχουν από πριν υπαχθεί σε ρύθμιση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα με τα ως άνω, θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε μια θετική εξέλιξη στο θέμα της αποποινικοποίησης των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.  

Πάντα, θεωρούσαμε και θεωρούμε ντροπή να ισχύει ένα τέτοιο μεσαιωνικό μέτρο, να πηγαίνει δηλαδή ένας έμπορος στην φυλακή επειδή έχει προς το ταμείο του οφειλές, που αφορούν – προσοχή!- τον ίδιο και όχι τους εργαζόμενούς του και –ούτως ή άλλως- αφήνουν αυτόν και την οικογένειά του, χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη και χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  

Το συγκεκριμένο αναχρονιστικό νομικό πλαίσιο θεσπίστηκε με τον χουντικό αναγκαστικό νόμο 86/1967 και «υιοθετήθηκε» μόνο από τον ΟΑΕΕ μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 258/2005. Ισχύει έτσι «αποκλειστικά» για εμάς που είμαστε ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ και όχι για τις άλλες –περισσότερο προνομιούχες- τάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κλπ.).

Διαφαίνεται πλέον ότι η πάγια θέση μας, δηλαδή ότι δεν μπορεί, ένα ταμείο μεταξύ όλων, να διώκει τους οφειλέτες του ποινικά για ίδιες οφειλές, έρχεται στο προσκήνιο και γίνεται δεκτή από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας.  

Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος Κοζάνης μαζί με την ΕΣΕΕ συνεχίζουμε να προβάλλουμε το αίτημα αυτό προς κάθε κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ειδικά μετά τις ανακοινώσεις του νέου υπουργού.

Ανακοινώσεις

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4177
Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16
Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.

β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.

γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 1 λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, 

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise), 

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου ≪κατάστημα εντός καταστήματος≫ (≪shops−in−a−shop≫) και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (≪outlet≫), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Εφόσον η προθεσμία των τριών (3) μηνών του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερειάρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.1892/1990 (Α’ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α΄34), κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:
≪Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθημερινές ημέρες μέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο μέχρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00.≫

Ανακοινώσεις

Tα αποτελέσματα των εκλογών στον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης έχουν ως εξής:
Στο 7μελές Δ.Σ. Του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης εκλέγονται:
Αθανασιάδης Δημήτρης 203
Δραγατσικάς Αθανάσιος 163
Μπουκουβάλας Χρήστος 138
Πούλιος Χρήστος 102
Σαρρη Κωνσταντίνα 80
Νατσιόπουλος Γιάννης 72
Γκουτζιώτη Σοφία 69
Παπαδόπουλος Κώστας 63 (Αναπληρωματικός)

Στο 8μελες Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (K.Δ. Μακεδονίας)
Αθανασιάδης Δημήτρης 181
Δραγατσίκας Αθανασιος 135
Βαρέκας Αθανάσιος 119
Χατζηγιαννακίδης Νίκος 112
Γκατζόφλιας Ιωάννης 104
Πούλιος Χρήστος 83
Μπαγκατζούνης Αθανάσιος 77
Καραπαναγιωτίδου Μάρω 72

Eξελεγκτική επιτροπή:
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος 140
Τσιομπάνος Ιωάννης 121
Μπασιάς Νίκος 117

 

Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο τους.

Δεσμευόμαστε ότι από την επόμενη κιόλας εβδομάδα που θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση θα αρχίσουμε να βλέπουμε έργα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την τοπική μας αγορά και  κατ' επέκταση για την τοπική κοινωνία.

Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο διότι ο σκοπός μας είναι κοινός.

Ανακοινώσεις

Μεγαλύτερο του 30% υπολογίζεται ότι θα είναι το «κούρεμα»

των χρεών για τις επιχειρήσεις, όπως δήλωσε ο υπουργός

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκος Δένδιας, στην

πρωινή εκπομπή του MEGA. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι

επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες.

Ο κύριος Δενδιας έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη ρύθμιση

ιδιωτικού χρέους στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομίας,

υπολογίζοντας στα 100 δισ. ευρώ το συνολικό πόσο

των «κόκκινων δανείων» σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά

ταμεία.

Ο Υπουργός τόνισε ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα επιλέγουν

αν θα ζητούν ρύθμιση των χρεών τους και στις τράπεζες και

στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία και εξέφρασε την

ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία με την τρόικα,

ώστε η ρύθμιση να κατατεθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του

Νοεμβρίου προς ψήφιση.

Ανακοινώσεις

Θέμα « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, το ασφαλιστικό στο σύνολό του, μαζί με τα εγγενή προβλήματα βιωσιμότητας που παρουσιάζει, συνιστά παράγοντα κομβικής σημασίας τόσο για την επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσο και την διατήρηση της ισορροπίας στην αγορά και στην κοινωνία.  Δεδομένου δε ότι, το θέμα παρουσιάζει μία ιδιαίτερη δυναμική πρόσφατα, ενόψει και της εισαγωγής της νέας ρύθμισης που θα προβλέπει την δυνατότητα εξόφλησης χρεών έως και 100 δόσεις, σας παρουσιάζουμε τις κυριότερες εξελίξεις, τόσο σε ότι αφορά το ασφαλιστικό γενικότερα, όσο και το βασικό μας χώρο ασφάλισης, τον ΟΑΕΕ.

1. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βάσης οφειλετών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί από τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και να τεθεί άμεσα σε ισχύ νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα επιλύσει το θέμα των διασταυρώσεων και των συμψηφισμών της επιστροφής φόρου με οφειλές προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η νέα ΚΥΑ θα προβλέπει τη δημιουργία Βάσης Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Εισφορών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., εταιρεία του υπουργείου Εργασίας που είναι υπεύθυνη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτή τη βάση θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά όλοι οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν ρυθμιστεί ή όχι. Σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά Ταμεία θα δημιουργηθεί μηχανισμός online ενημέρωσης της βάσης αυτής, η οποία μέχρις ότου ολοκληρωθεί, θα επικαιροποιείται ανά δεκαπενθήμερο. Το Υπουργείο Οικονομικών κατά τη διαδικασία ελέγχου ύπαρξης ή μη οφειλών στα Ταμεία θα υποβάλει στην ΗΔΙΚΑ το αρχείο δικαιούχων επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ. Εφόσον λάβει σήμανση ότι ο δικαιούχος υπόκειται σε διαδικασία συμψηφισμού, η υπόθεση θα εκκαθαρίζεται από την αρμόδια κάθε φορά ΔΟΥ.

Συγκεκριμένα, ο υπάλληλος της εκάστοτε ΔΟΥ θα αποκτά πρόσβαση στη Βάση Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ, θα καταχωρίζει στην εφαρμογή τον ΑΦΜ του δικαιούχου επιστροφής και θα βλέπει όλα τα στοιχεία του (είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρεία), το ποσό της οφειλής, τα Ταμεία στα οποία χρωστάει, τους λογαριασμούς IBAN στους οποίους θα κατατεθεί το παρακρατηθέν ποσό προς συμψηφισμό, την πιθανή κατανομή του ποσού σε περισσότερα ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και το ποσό που απομένει μετά τον συμψηφισμό, για επιστροφή. Το υπουργείο Οικονομικών θα αποδίδει τα παρακρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ταμείων και θα αποστέλλει ημερησίως, στις αρμόδιες διευθύνσεις και την ΗΔΙΚΑ, ηλεκτρονικό αρχείο με τα αποδιδόμενα ποσά ανά ΑΦΜ. Με την καταχώριση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ των εντολών μεταφοράς και τη διασταύρωσή τους από το ημερήσιο αρχείο του υπουργείου Οικονομικών, θα ολοκληρώνεται ο συμψηφισμός και το σύστημα της ΗΔΙΚΑ θα αφαιρεί από τις συνολικές οφειλές τα συμψηφισθέντα ποσά. Τα Ταμεία με τη σειρά τους θα ενημερώνουν τα πληροφοριακά τους συστήματα για το νέο υπόλοιπο του οφειλέτη. Όσο για τους δικαιούχους επιστροφής - οφειλέτες, αυτοί θα ενημερώνονται με τη σειρά τους, τελευταίοι, ηλεκτρονικά, μέσω του taxis.

2. Κατάρτιση νέου Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης

Το υπουργείο Εργασίας προχωράει στην «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», η οποία υλοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τον προσεχή χρόνο.

Ουσιαστικά αποτελεί μια προσπάθεια για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του δαιδαλώδους τοπίου της κοινωνικής ασφάλισης και καταλήγει μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας στην κατάρτιση ενός απλού, χρηστικού και διαφανούς Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρώτο βήμα έγινε με την καταγραφή του συνόλου της ασφαλιστικής νομοθεσίας, μέσω της ταξινόμησης των πλαισίων των Ταμείων, ως εξής:

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Πλήθος

Νόμων

Πλήθος Διαταγμάτων (Νομοθετικά, Προεδρικά, Κανονιστικά)

Υπουργικές Αποφάσεις

Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις Διοικητή

 

Σύνολο

Οριζόντιες Διατάξεις

138

9

201

 

348

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

149

24

205

844

1.222

ΟΑΕΕ

72

52

289

1.279

1.692

ΕΤΑΑ

43

29

29

2

103

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

152

118

199

19

488

ΟΓΑ

66

17

110

70

263

ΕΤΕΑ

180

123

572

146

1.021

ΤΑΠΙΤ

7

7

18

0

32

ΤΠΔΥ

61

45

23

2

131

ΤΑΥΤΕΚΩ

16

64

55

1

136

ΣΥΝΟΛΟ

884

488

1.701

2.363

5.436

Επίσης συγκεντρώθηκαν 2.800 Δικαστικές Αποφάσεις και 26 Διατάξεις Κοινοτικού & Διεθνούς Δικαίου.

3. Πρόωρη συνταξιοδότηση και θεμελίωση δικαιώματος με 15ετία, οι γκρίζες ζώνες του ασφαλιστικού

Στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015 – Η τρόικα επιμένει στις αλλαγές και χαρακτηρίζει το ελληνικό σύστημα «γενναιόδωρο» - Το ποσοστό αναπλήρωσης από 95,7% το 2010 θα περιοριστεί στο 48,5% την περίοδο 2020 - 2060.

Στο κάδρο των αλλαγών μπαίνουν τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι «κατοχύρωσαν» πρόωρη ή και πλήρη σύνταξη πριν από το 2013, αλλά και η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 15ετία, ενώ «κλείδωσε» στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015.

Συζητείται η αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης ή ένσημα) σε 20 έτη (6.000 ένσημα). Η τρόικα επιμένει γι’ αυτά τα δύο θέματα και διαπιστώνει ότι το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει «γενναιόδωρο» και ως εκ τούτου, για να αυξηθεί η βιωσιμότητά του θα πρέπει να αυξηθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών σε σχέση με τις παροχές ή και να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια να συρρικνωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. «Κλείδωσε» στα 360 ευρώ η βασική σύνταξη για το 2015, ανοικτά όμως παραμένουν δύο κομβικής σημασίας θέματα που θα καθορίσουν αφενός τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το νέο έτος, αφετέρου το ύψος των συντάξεων. Στο στόχαστρο της τρόικας μπαίνουν τα ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για χιλιάδες ασφαλισμένους οι οποίοι «κατοχύρωσαν» πρόωρη ή και πλήρη σύνταξη πριν από το 2013, αλλά και η θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης με 15ετία.

Τα δεκάδες «τεχνικά» θέματα που παρουσιάστηκαν στην προσπάθεια των ασφαλιστικών ταμείων να προετοιμαστούν για την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 και προβλέπει την καταβολή βασικής σύνταξης παράλληλα με την αναλογική φαίνεται πως μπορούν να λυθούν με εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις. Μένουν, όμως, δύο «καυτά» θέματα: Πρόκειται για την κατάργηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύουν για όσους «κατοχύρωσαν» δικαίωμα συνταξιοδότησης τα προηγούμενα έτη και την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης ή ένσημα) σε 20 έτη (6.000 ένσημα). Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να παραπέμψει και τις δύο αυτές αποφάσεις για την άνοιξη του 2015, με κεντρικό επιχείρημα ότι οι όποιες αλλαγές δεν θα ισχύσουν άμεσα, καθώς απαιτείται σεβασμός των λεγομένων ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η τρόικα φαίνεται πως επιμένει και για τα δύο θέματα και επεσήμανε ότι τα πραγματικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης είναι πολύ μικρότερα από τα θεσμοθετημένα, απαιτώντας μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών. Μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση, άλλωστε, φαίνεται πως έκαναν αποδεκτό το αίτημα της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας να μη συζητηθούν οριζόντιες μειώσεις στις κύριες συντάξεις.

Αναγνώριση

Κεντρικό ρόλο στις σχεδιαζόμενες αλλαγές αναμένεται να διαδραματίσει η αναγνώριση μόνο των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και η κατάργηση των «κατοχυρωμένων» δικαιωμάτων, έννοια που εισήχθη στην ασφαλιστική νομοθεσία με την εξειδίκευση του νόμου 3863/2010 (νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη). Η επιλογή αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση των ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κάτι που δεν απέκλεισε η ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της κατάργησης των στρεβλώσεων και εσωτερικών αδικιών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Η τρόικα διαπιστώνει, επίσης, ότι, για να αυξηθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήματος, θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών σε σχέση με τις παροχές ή και να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης και κατά συνέπεια να συρρικνωθούν οι συνταξιοδοτικές δαπάνες. Η πρόθεση της κυβέρνησης να μην πειράξει το ύψος των συντάξεων, πέρα από τις θεσμοθετημένες με τον νόμο 3863/2010 αλλαγές, φέρνει πιο κοντά την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης από 15 έτη (4.500 ένσημα) σε 20 (6.000 ένσημα). Η αλλαγή θεωρείται δεδομένη και μένει να αποφασιστεί εάν θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση εντός του 2014 ή θα παραπεμφθεί και αυτό το θέμα για μετά τον Μάρτιο.

Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εργασίας λένε ότι πρέπει το Υπουργείο να επισπεύσει την εφαρμογή του νόμου 3863/2010 προκειμένου η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων να επιτευχθεί γρηγορότερα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, το ποσοστό αναπλήρωσης από 95,7% το 2010 θα περιοριστεί στο 48,5% την περίοδο 2020 - 2060, αλλά τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών φαίνεται πως επιβάλλουν αμεσότερες παρεμβάσεις. Και αυτό το θέμα, όμως, μπορεί να αποφασιστεί και να θεσμοθετηθεί εντός του 2015 ή και αργότερα, αφού οι όποιες αλλαγές θα προβλέπουν σίγουρα μια περίοδο προσαρμογής για τους ασφαλισμένους που πρόκειται να καταθέσουν τα χαρτιά τους τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Προβλήματα

Το ύψος της βασικής σύνταξης, όπως ξεκαθάρισε το Υπουργείο θα παραμείνει το 2015 στα 360 ευρώ, ενώ σύμφωνα με ότι φαίνεται, τα κατώτατα όρια σύνταξης θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο που υπολογίζονται όλες οι συνταξιοδοτικές παροχές, ήτοι τα 33,56 ευρώ και όχι τα 26,18 ευρώ που προέκυψαν μετά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 που επέβαλε τη μείωση του κατώτατου μισθού. Στο θέμα των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ασφαλισμένων που δεν συμπληρώνουν τα 4.500 ένσημα, θα υπερισχύσει ο μεταγενέστερος νόμος 4093 του 2012, που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο από αυτό που έχει τεθεί στο άρθρο 2 του 3863.

Τέλος, μια σειρά ειδικών θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα θέματα της διαδοχικής ασφάλισης, των συντάξεων αναπηρίας, αλλά και των συντάξεων χηρείας που λαμβάνουν οι επιζώντες σύζυγοι, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής, μπορούν να λυθούν με εγκυκλίους, χωρίς να απαιτείται νέα νομοθετική παρέμβαση.

4. Σύσταση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων

Το βασικότερο πλεονέκτημα για τις εταιρείες που θα μπουν στο «Λευκό Μητρώο» είναι ότι θα προτιμώνται σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, για να συμμετάσχουν σε προγράμματα απασχόλησης που θα εκπονεί στο εξής ο ΟΑΕΔ. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο «Λευκό Μητρώο» θα πρέπει να μην έχει πραγματοποιήσει καμία παραβίαση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας ψάχνει τρόπους για να διορθώσει τη διάταξη για την επιβολή προστίμων, 10.550 ευρώ ανά περίπτωση, όταν εντοπίζονται εργαζόμενοι που δουλεύουν ανασφάλιστοι σε επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας ετοιμάζουν διάταξη που συμπεριλαμβάνει και τους ελέγχους που πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία στις επιχειρήσεις γενικότερα. Σε μια τέτοια περίπτωση, που τα κλιμάκια της οικονομικής

αστυνομίας θα εντοπίσουν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, θα πρέπει να στείλουν την υπόθεση στο ΣΕΠΕ και οι επιθεωρητές εργασίας να αναλάβουν δράση.

Μόνο τότε το πρόστιμο των 10.550 ευρώ ανά περίπτωση ανασφάλιστου εργαζόμενου, θα έχει ισχύ. Ουσιαστικά θα υπάρξει μια ενιαία Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα ενσωματώνει όλες αυτές τις βελτιώσεις στον τρόπο επιβολής προστίμων για αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Στόχος είναι να αλλάξει εντελώς το μοντέλο επιβολής προστίμων και πλέον οι χρηματικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα αφορούν την επιχείρηση στο σημείο που βρέθηκε η παράβαση και όχι το σύνολο της εταιρίας.

5. Σύνταξη από ΟΑΕΕ με εξόφληση οφειλών

Σε έως 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξή τους, θα μπορούν να εξοφλούν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν διαδοχική ασφάλιση και πρόκειται να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Βασική προϋπόθεση είναι το χρέος να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Με εγκύκλιό του, ο ΟΑΕΕ καθορίζει τον τρόπο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών όσων έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, προκειμένου να λάβουν σύνταξη.

Στην περίπτωση που η οφειλή δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η εξόφλησή της θα μπορεί να γίνει με 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη του οφειλέτη.

Αν όμως το ποσό της οφειλής είναι υψηλότερο των 20.000 ευρώ, για να εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης και συνεπώς να ξεκινήσει η διαδικασία απονομής της σύνταξης, θα πρέπει πρώτα ο οφειλέτης να εξοφλήσει το μέρος εκείνο της οφειλής, πάνω από το συγκεκριμένο όριο.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε με δίμηνη καταβολή των δόσεων που θα προκύπτουν. Μόνο τότε θα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη στον δικαιούχο με παρακράτηση των 40 δόσεων για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

6. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Ασφαλιστικών Ταμείων

Δεδομένου ότι, τόσο η θέση των ασφαλιστικών Ταμείων γενικότερα όσο και ειδικότερα του ΟΑΕΕ ενδιαφέρουν το σύνολο του εμπορικού κόσμου της χώρας, η συλλογή και η αποτύπωση των στατιστικών στοιχείων ως προς τις εξελίξεις του Ταμείου μας έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς αποτελούν οδηγό για τις μελλοντικές του προοπτικές.  Η συλλογή, η γνώση και η επεξεργασία αυτών των στοιχείων, που δημοσιεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο από κυβερνητικές πηγές όσο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας επιτρέπει να έχουμε αντίληψη της πραγματικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει κυρίως ο ΟΑΕΕ καθώς και των προοπτικών που διαμορφώνονται, μέσα στο παρόν δυσοίωνο περιβάλλον, για την μελλοντική του επιβίωση.

Πιο αναλυτικά:

6.α: Στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ –  έως 10/10/2014

 • Το 57,5% των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που αποφάσισαν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις «φρέσκες» οφειλές τους, σταμάτησε να πληρώνει και τέθηκε εκτός ρύθμισης.
 • Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, έως και τις 10 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, 49.641 οφειλέτες μπήκαν στην «πάγια» ρύθμιση για 196,2 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία οι 28.561 από αυτούς (ποσοστό 57,5%) «έχασαν» τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 126,3 εκ. ευρώ να μείνουν στον αέρα και μόνο 21.080 εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 69,9 εκ. ευρώ.
 • «Εκτός ρύθμισης» έχει μείνει, τέλος, και το 47,3% των οφειλετών (20.415 σε σύνολο 43.185) που είχαν μπει στη ρύθμιση σε 48 δόσεις (Ρύθμιση «Νέα Αρχή»).

Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ, από την έναρξη ισχύος της έως και τις 10/10/2014  (ποσά σε €)

Ρύθμιση: «ΝέαΑρχή»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

343.561.085,57 €

344.507.626,64 €

345.541.905,95 €

346.389.218,71 €

346.942.321,02 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

160.132.098,42 €

161.070.231,90 €

157.587.393,81 €

158.407.635,61 €

147.012.510,74 €

Πλήθος ρυθμίσεων

24.193

24.320

23.944

24.071

22.770

Εφάπαξ εξόφληση

28.234.692,38 €

28.376.306,29 €

28.517.469,92 €

28.610.702,60 €

28.639.840,57 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

34.661.713,43 €

34.690.878,06 €

34.721.103,34 €

36.616.238,02 €

37.565.630,08 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

13.206.733,15 €

13.244.728,29 €

12.669.394,10 €

10.836.563,30 €

8.770.847,53 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

37.901.668,50 €

38.202.836,81 €

37.192.225,73 €

37.465.914,36 €

34.099.133,11 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016

36.179.241,08 €

36.470.828,94 €

35.484.486,72 €

35.749.841,18 €

32.456.654,51 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017

18.247.368,76 €

18.397.796,27 €

17.898.955,62 €

18.037.140,19 €

16.400.580,72 €

Απώλειες (πλήθος)

18.453

18.455

19.007

19.011

20.415

Απώλειες (€)

183.428.987,15 €

183.437.394,74 €

187.954.512,14 €

187.981.583,10 €

199.929.810,28 €

«Πάγια Ρύθμιση»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

188.414.848,87 €

191.052.318,12 €

193.545.822,79 €

193.830.151,95 €

196.159.918,17 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

82.873.782,31 €

85.495.160,54 €

85.408.394,36 €

85.582.476,04 €

69.880.977,91 €

Πλήθος ρυθμίσεων

23.934 

24.396 

24.270 

23.903 

21.080

Εφάπαξ εξόφληση

14.724.578,61 €

14.927.105,39 €

15.100.360,80 €

15.307.506,16 €

15.508.399,86 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

41.698.357,43 €

41.914.350,49 €

42.120.734,01 €

45.514.237,36 €

46.215.978,42 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

20.749.770,47 €

21.138.879,41 €

20.338.930,13 €

17.278.525,37 €

12.068.837,81 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

24.073.292,79 €

25.924.200,84 €

26.926.516,88 €

28.413.320,34 €

20.967.745,70 €

Απώλειες (πλήθος)

24.666 

24.671 

25.261 

25.282 

28.561

Απώλειες (€)

105.541.066,56 €

105.557.157,58 €

108.137.428,43 €

108.247.675,91 €

126.278.940,26 €

Πίνακας 2: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ,

μόνο κατά τη διάρκεια του 2014 (ποσά σε €)

Ρύθμιση: «Νέα Αρχή»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

111.944.183,69 €

112.980.451,27 €

114.043.439,96 €

114.954.672,24 €

115.657.695,99 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

71.739.987,56 €

72.767.847,55 €

70.954.952,29 €

71.847.353,03 €

65.464.135,07 €

Πλήθος ρυθμίσεων

11.314

11.451

11.283

11.429

10.706

Εφάπαξ εξόφληση

9.974.266,23 €

10.115.880,14 €

10.257.043,77 €

10.350.276,45 €

10.379.414,42 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

8.603.024,43 €

8.632.189,06 €

8.662.203,39 €

9.458.082,23 €

10.002.535,94 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

6.698.301,40 €

6.745.281,79 €

6.373.575,72 €

5.641.395,32 €

4.395.411,70 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

19.226.441,65 €

19.546.640,52 €

18.985.673,82 €

19.273.881,16 €

17.254.841,96 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016

18.334.998,09 €

18.644.408,73 €

18.091.096,69 €

18.370.095,65 €

16.388.409,27 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017

9.273.467,50 €

9.432.202,40 €

9.149.494,14 €

9.294.131,74 €

8.308.607,56 €

Απώλειες (πλήθος)

4.144

4.146

4.494

4.497

5.355

Απώλειες (€)

40.204.196,13 €

40.212.603,72 €

43.088.487,67 €

43.107.319,21 €

50.193.560,92 €

«Πάγια Ρύθμιση»

12/09/2014

19/9/2014

26/9/2014

03/10/2014

10/10/2014

Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

125.604.853,02 €

128.257.650,42 €

130.762.599,89 €

132.790.842,68 €

135.357.401,87 €

Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή

64.461.682,39 €

67.102.157,41 €

67.361.697,04 €

69.287.736,29 €

54.917.213,81 €

Πλήθος ρυθμίσεων

16.878 

17.345 

17.352 

17.712 

15.431 

Εφάπαξ εξόφληση

9.531.373,62 €

9.733.900,44 €

9.907.155,87 €

10.114.301,22 €

10.315.194,87 €

Εξόφληση μέσω δόσεων

20.261.038,16 €

20.477.031,18 €

20.682.705,02 €

23.182.713,72 €

23.780.516,59 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014

17.730.097,86 €

18.124.327,12 €

17.427.306,73 €

15.262.754,21 €

10.377.265,61 €

Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015

24.073.292,79 €

25.924.200,84 €

26.926.516,88 €

28.413.320,34 €

20.967.745,70 €

Απώλειες (πλήθος)

11.208 

11.212 

11.671 

11.689 

14.548 

Απώλειες (€)

61.143.170,63 €

61.155.493,01 €

63.400.902,85 €

63.503.106,39 €

80.440.188,06 €

6.β: Στοιχεία ΚΕΑΟ για εισπράξεις από τις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» & «Πάγιας»

 • Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετραμήνου, 3.292 οφειλέτες με χρέη που προσεγγίζουν τα 378,7 εκ. ευρώ, έπαψαν να είναι συνεπείς με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις (πληρωμή δόσεων).
 • Η παραπάνω τάση αποδίδεται στην επικείμενη θεσμοθέτηση ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία προβλέπει εξόφληση οφειλών έως και 100 δόσεις.
 • Μόνο για το Σεπτέμβριο έχασαν τη ρύθμιση 940 οφειλέτες στερώντας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έσοδα της τάξης των 74,9 εκ. ευρώ.
 • Η εκροή οφειλετών που επέλεξαν να ενταχθούν σε μία ή και στις δύο ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας» που υφίστανται  από τον Ιούλιο του 2013, είναι συνεχής και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αποδίδεται τόσο σε πραγματική αδυναμία πληρωμής, όσο και στην αναμονή για τη νέα βελτιωμένη ρύθμιση εξόφλησης χρεών  έως και 100 δόσεις.
 • Κατά το Σεπτέμβριο, τα έσοδα τόσο από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» όσο και από την «Πάγια», ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 17.736.411 ευρώ.
 • Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στις υφιστάμενες ρυθμίσεις αναμένεται να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης σε σχέση με εκείνους που θα ενταχθούν κατευθείαν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, ενώ θα υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν το πράττουν.
 • Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, κατά τον προηγούμενο μήνα, ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για ποσά συνολικής οφειλής 357,03 εκ. ευρώ, ενώ πιο αναλυτικά, το Κέντρο προχώρησε σε κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, για 18.662 περιπτώσεις, ενώ έγιναν 1.198 παραγγελίες κατάσχεσης κινητών και ακινήτων και προχώρησε η διαδικασία για 162 κατασχέσεις ακινήτων και 17 κατασχέσεις κινητής περιουσίας.
 • Ειδικά για τις περιπτώσεις που οφειλέτες απώλεσαν τη ρύθμιση, τα στοιχεία του ΚΕΑΟ δείχνουν ότι κινήθηκε η διαδικασία κατασχέσεων εις χείρας τρίτου, σε 3.648 περιπτώσεις, ενώ έγιναν 315 παραγγελίες κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, προχώρησε η διαδικασία για 22 κατασχέσεις ακινήτων και 6 κατασχέσεις κινητής περιουσίας, όπως επίσης και 3 αναγγελίες για πλειστηριασμούς.
 • Η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης λαμβάνει χώρα με αργούς ρυθμούς και αφορά κυρίως μεγαλοοφειλέτες.
  • Κατά τη διάρκεια του Α΄ Επταμήνου του 2014 τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ έχουν αυξηθεί οριακά, εν συγκρίσει με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
  • Σύμφωνα με τις προβολές του Υπουργείου Εργασίας για όλο το 2014, επίσης οριακά θα ξεπεράσουν οι ασφαλιστικές εισφορές το επίπεδο των 1,2 δις ευρώ, που έφτασαν πέρσι.
  • Το πλήθος των συντάξεων που ΟΑΕΕ έχει αυξηθεί κατά 4% κατά την περίοδο 2013-2014.
  • Αυτό σημαίνει πως ο ΟΑΕΕ χρειάζεται τουλάχιστον τα ίδια, αν όχι λίγο παραπάνω, συνολικά έσοδα (2,6 δις ευρώ: 1,2 δις ασφαλιστικές εισφορές + 1,1 δις από κρατική χρηματοδότηση + 300 εκ. ευρώ που πρέπει να εξοικονομηθούν από κάποιο άλλο κονδύλι) σε σχέση με πέρυσι, για να συνεχίσει να πληρώνει τις συντάξεις κανονικά μέχρι το τέλος του 2014.
  • Ο ΟΑΕΕ αντιμετωπίζει έντονο οικονομικό  πρόβλημα, καθώς στο οκτάμηνο έχει απορροφήσει το 88,8% των συνολικών ετήσιων πιστώσεών του (710 εκ. από τα 800 που προβλέπεται να λάβει ως επιχορήγηση για ολόκληρο το έτος, ενώ το ΙΚΑ έχει απορροφήσει περίπου το 74,1% και ο ΟΓΑ το 73,8%) και σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα χρειαστεί 800 εκ. ευρώ, καθώς εκτιμάται ότι τον Οκτώβριο τα έσοδα θα μειωθούν περαιτέρω, λόγω και των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών προς την εφορία.
  • Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο ΟΑΕΕ διαθέτει 776.906 άμεσα ασφαλισμένους, εκ των οποίων οι 659.000 χρωστάνε κάποιο ποσό.
  • Συνολικά, εκτιμάται ότι στο χαρτοφυλάκιο οφειλετών του ΟΑΕΕ βρίσκονται 391.647 επιτηδευματίες με οφειλή άνω των 5.000 ευρώ, με το συνολικό ύψος οφειλής να ανέρχεται  στα 9,7 δις ευρώ, με το συνολικό ενεργό χρέος, αυτό που μπορεί να εισπραχθεί, υπολογίζεται στα 6,5 δις  ευρώ. Επίσης έχουν καταγραφεί 155.880 οφειλέτες με ύψος οφειλής μεταξύ 15.001 και 59.999 ευρώ.

Πίνακας 3: Στοιχεία ΚΕΑΟ για εισπράξεις από τις ρυθμίσεις «Νέας Αρχής» και «Πάγιας»

Ρύθμιση: «ΝέαΑρχή»

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Σύνολο (1)

Κύρια Οφειλή

2.595.684 €

347.638 €

210.870 €

0 €

3.154.192 €

4.605.194 €

Πρόσθετα Τέλη

1.335.561 €

59.746 €

55.695 €

0 €

1.451.002 €

«Πάγια Ρύθμιση»

ΙΚΑ

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Σύνολο (2)

Κύρια Οφειλή

10.301.827 €

955.813 €

49.484 €

0 €

11.307.124 €

13.131.217 €

Πρόσθετα Τέλη

1.791.422 €

30.082 €

2.589 €

0 €

1.824.093 €

Πηγή: Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

Σύνολο (1) + (2) = 17.736.411 €

 

6.γ)  Στοιχεία για έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές

6.δ)  Στοιχεία για οφειλές σε  ΟΑΕΕ

Ανακοινώσεις

Πακέτο φορολογικών ρυθμίσεων με ελαφρύνσεις που ίσως κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος αξιολόγησης από την τρόικα περιλαμβάνει ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός.
Μάλιστα οι ρυθμίσεις δεν αποκλείεται να προηγηθούν ακόμη και της κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2015, ο οποίος ούτως ή άλλως σηματοδοτεί το τέλος της σκληρής λιτότητας αποτελώντας «οδικό χάρτη» για τις φοροελαφρύνσεις των επομένων ετών.
Το πρώτο βήμα έγινε με την τροπολογία που κατατέθηκε για τη μείωση κατά 30% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου που θα οδηγήσει σε μείωση της λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου κατά 12 λεπτά το λίτρο και σειρά παίρνουν τώρα οι υπόλοιπες φοροελαφρύνσεις που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να «αιφνιδιάσει» την τρόικα, αφού ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή η νομοθετική διάταξη με τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση για τη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κατατεθεί και η διάταξη που θα προβλέπει τη μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το 2015, αν και το μέτρο λήγει κανονικά στο τέλος του έτους.
Πιο αναλυτικά, το πρώτο πακέτο «φοροελαφρύνσεων» που προωθεί η κυβέρνηση περιλαμβάνει:
1. Νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές: Την ρύθμιση αυτήν την περιμένουν περίπου 3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τα Ταμεία και συνολικά οφείλουν περίπου 90 δισ. ευρώ. Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει για μικρές οφειλές έως 15.000 ευρώ την εξόφλησή τους έως 100 μηνιαίες δόσεις, ενώ για μεγαλύτερα χρέη η αποπληρωμή τους θα μπορεί να φθάνει τις 72 μηνιαίες δόσεις. Η νέα ρύθμιση θα συνοδεύεται με έκπτωση έως 90% στις προσαυξήσεις αλλά και με μείωση του επιτοκίου.
2. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Το βασικό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση προβλέπει διατήρηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι και το 2016 αλλά «ψαλιδισμένη» τουλάχιστον κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου 2015. Εφόσον τελικά μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης κατά 30% τα οφέλη που θα έχουν οι φορολογούμενοι σε ετήσια βάση θα κυμανθούν:
από 39 έως 60 ευρώ, για όσους εμφανίζουν εισοδήματα από 13.000 έως και 20.000 ευρώ.
από 138 έως και 300 ευρώ για όσους εμφανίζουν εισοδήματα πάνω από 20.000 και μέχρι 50.000 ευρώ.
από 495 έως και 900 ευρώ για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 50.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.
από 1.440 ευρώ και πάνω για όσους έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 100.000 ευρώ.
Τα οφέλη αυτά θα γίνουν όμως αισθητά στους φορολογούμενους από το 2016 όταν θα γίνει ο τελικός υπολογισμός των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα εισοδήματα του 2015. Ωστόσο, για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι ελαφρύνσεις αυτές θα γίνουν αισθητές τμηματικά, σε 12 μηνιαίες δόσεις εντός του 2015, μέσω μειώσεων στις μηνιαίες προκαταβολές ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω παρακρατήσεων.
3. «Πόθεν έσχες» στα ακίνητα: Με τη νέα ρύθμιση θα αποσυνδέεται το τεκμήριο απόκτησης ενός ακινήτου από την αντικειμενική αξία η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ υψηλότερη ακόμη και διπλάσια ή τριπλάσια από την εμπορική αξία του ακινήτου. Δηλαδή το «πόθεν έσχες» θα εφαρμόζεται όχι στην αντικειμενική αξία του ακινήτου όπως ισχύει σήμερα αλλά στην πραγματική τιμή πώλησης του ακινήτου.
4. Αντικειμενικές αξίες: Η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί εδώ και μερικούς μήνες, εισηγείται τη μείωση των αντικειμενικών αξιών από το 2015 δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα, προκειμένου να αρθούν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά, αφού στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι αντικειμενικές αξίες υπερβαίνουν τις εμπορικές τιμές. Η μείωση των αντικειμενικών θα ελαφρύνει και τους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα όπως ο ΕΝΦΙΑ. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η μεσοσταθμική μείωση κατά 15% στις αντικειμενικές αξίες σε επίπεδο χώρας, ενώ στην Αττική η διόρθωση των τιμών θα είναι γύρω στο 13% μεσοσταθμικά. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει μείωση κατά 30%-40%, κυρίως στις υποβαθμισμένες γειτονιές του κέντρου και στα ακριβά βόρεια προάστια.
5. ΦΠΑ: Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ 13% στην εστίαση και μετά το τέλος του έτους, ενώ στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα τεθεί το θέμα της μεταρρύθμισης του συστήματος ΦΠΑ, με την ελληνική πλευρά να επιδιώκει τη διατήρηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών που ισχύουν στα νησιά.
6. Μερική αποκατάσταση των αποδοχών των ενστόλων. Η κυβέρνηση θα προωθήσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία από τον Νοέμβριο οι μηνιαίες αποδοχές των ενστόλων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) θα αυξηθούν όχι όμως στα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί τον Ιούλιο του 2012, αλλά σε χαμηλότερα από εκείνα τα επίπεδα. Τα αναδρομικά θα αρχίσουν να εξοφλούνται σταδιακά το επόμενο έτος.
Μείωση φορολογικών συντελεστών
Στις διαπραγματεύσεις με την τρόικα θα εξεταστούν τα περιθώρια της σταδιακής μείωσης των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από το 2015. Σύμφωνα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού, ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων θα υποχωρήσει σταδιακά από το 42% στο 32% και ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων θα περιοριστεί σταδιακά από το 26% στο 15%.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα θα γίνει σε βάθος πενταετίας με ρυθμό δύο ποσοστιαίων μονάδων ανά έτος. Αν προχωρήσει το σχέδιο αυτό, τότε δεν αποκλείεται για τους μισθούς και τις συντάξεις που θα καταβάλλονται από τον Ιανουάριο του επομένου έτους, οι συντελεστές φορολόγησης να μειωθούν από τα επίπεδα του 22%, του 32% και του 42%, στα επίπεδα του 20%, του 30% και του 40% αντίστοιχα.

Ανακοινώσεις

Απαλλαγή φορολογούμενων που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο από ποινικές διώξεις προανήγγειλε, εμμέσως πλην σαφώς, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας σε ημερίδα του ΣΕΒ για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

“Ζητούμενο είναι η αποσυμφόρηση της δικαιοσύνης, αλλά και της φορολογικής διοίκησης, σε σχέση με τις ποινικές διαδικασίες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογούμενων προς το Δημόσιο”, ο υφυπουργός Οικονομικών, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρεται στις πράξεις φοροδιαφυγής, “αλλά στο ξεχωριστό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ένα ζήτημα που από κοινού με το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουμε για να δώσουμε λύση πρακτική, δίκαιη και εναρμονισμένη με τις διεθνείς πρακτικές”.

Ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε ακόμη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιμηκυνθεί η προθεσμία έκδοσης απόφασης επί ενδικοφανoύς προσφυγής, που είναι σήμερα 60 ημέρες, καθώς έχει συσσωρευθεί μεγάλος όγκος υποθέσεων, ενώ ο ίδιος αποκάλυψε πως εξετάζεται από την κυβέρνηση η δυνατότητα πρόβλεψης ενός ενδιάμεσου σταδίου επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, μετά την λήξη της ενδικοφανούς διαδικασίας και πριν την εκδίκαση από τα αρμόδια δικαστήρια.

Ανακοινώσεις

Σήμερα Τετάρτη 01-10-2014 αναμένεται να τεθεί στην Τρόικα σχέδιο της κυβέρνησης για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.
Μάλιστα εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σύντομα θα υπάρχουν νέα προς ανακοίνωση. «Εάν η τρόικα συμφώνησε στο σχέδιο, τότε το υπουργείο είναι έτοιμο να καταθέσει Νομοθετική ρύθμιση στην Βουλή» ανέφερε χτες πηγή του ΥΠΑΝ.
Σύμφωνα, δε, με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του υπουργείου Ανάπτυξης, η ρύθμιση θα αφορά «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων, και τακτοποίηση κόκκινων δανείων επιχειρήσεων, με περισσότερες δόσεις, μείωση επιτοκίου και περίοδο χάριτος για δύο χρόνια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των επιχειρήσεων ανέρχονται στα 40 δισ. ευρώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΑΝ οι όποιες διευκολύνσεις από την πλευρά των τραπεζών, δεν θα φέρουν ζημιές στους ισολογισμούς τους και δεν θα θιγεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια. Κι αυτό γιατί θα δοθούν «εκπτώσεις φόρου στις τράπεζες σε βάθος χρόνου». Σε ερώτηση εάν χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για την διευθέτηση των κόκκινων δανείων, η απάντηση ήταν ότι «δεν προβλέπεται λάβουμε χρήματα από το ΤΧΣ».
Η ρύθμιση των κόκκινων δανείων των επιχειρήσεων, αφορά περίπου 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περίπου 10.000 μεγάλες, ενώ όπως είπε ο ίδιος αξιωματούχος «η ρύθμιση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι οριζόντια, ενώ για τις μεγάλες θα είναι εξατομικευμένη και με την «αυτονόητη» υποχρέωση των μετόχων να εισφέρουν στην σωτηρία της επιχειρήσεις».
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο «εάν στην ρύθμιση ενταχθεί το 18% των επιχειρήσεων που έχουν χρέη σε ταμεία και εφορία, τότε το Δημόσιο έχει καθαρό κέρδος» και προσέθεσε ότι «σκοπός μας είναι να δώσουμε ανάσα στις επιχειρήσεις που είναι κλεισμένες στον εαυτό τους λόγω οφειλών και να αυξήσουν την απασχόληση αλλά και να φύγουν μπροστά και να αναπτυχθούν». Σύμφωνα μάλιστα με την πάγια θέση του υπουργού Ανάπτυξης Νίκου Δένδια το κεντρικό σημείο αυτής της πολιτικής είναι να δοθεί «δεύτερη ευκαιρία» στις επιχειρήσεις, να κρατηθούν θέσεις εργασίας και να υπάρξει συνολική εκκίνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Πάντως η όλη διαδικασία θα προβλέπει γερό σκανάρισμα…. Έτσι για να ενταχθεί κάποιος επιχειρηματίας στην ρύθμιση, θα πρέπει η επιχείρηση του να θεωρείται βιώσιμη, σύμφωνα με τα κριτήρια που θα υπάρξουν.

Ανακοινώσεις

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου το νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ μόνο εφόσον αυτός έχει εισπραχθεί από τις επιχειρήσεις. Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε προαιρετική βάση για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ακαθάριστα έσοδα έως μισό εκατομμύριο ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο σύστημα που στοχεύει στα να βελτιώσει τη ρευστότητα στην αγορά θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 500.000 ευρώ θα μπορούν να ενταχθούν προαιρετικά σε αυτό.

- με τη δήλωση ένταξης στο σύστημα θα είναι υποχρεωμένες να παραμείνουν σε αυτό για τουλάχιστον ένα έτος.

- εφόσον επιλέξουν να ενταχθούν στο σύστημα θα έχουν το δικαίωμα να αποδώσουν τον ΦΠΑ των τιμολογίων που εκδίδουν στους πελάτες τους μόνο εφόσον τον εισπράξουν, δηλαδή όταν θα εξοφληθεί πραγματικά το τιμολόγιο.

Με το σημερινό σύστημα, όταν μια επιχείρηση ή ένας φορολογούμενος εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υποχρεωμένος να αποδώσει τον σχετικό ΦΠΑ στο τρίμηνο ή στο μήνα ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης ακόμη και αν δεν τον έχει εισπράξει.

- η επιχείρηση που θα επιλέξει να ενταχθεί στο σύστημα θα πρέπει επίσης να μην εκπίπτει τον ΦΠΑ των προμηθειών της μέχρι την εξόφλησή του στους προμηθευτές του.

- το νέο σύστημα θα εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές, εκτός από εκείνες που νόμιμα εξαιρούνται από το καθεστώς του ΦΠΑ (ενδοκοινοτικές εξαγορές ή οι εξαιρούμενες εξαγωγές). Για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του, το νέο καθεστώς θα εξασφαλίζει ότι τόσο ο προμηθευτής όσο και ο πελάτης θα καταγράφουν πλήρως τις πραγματικές ημερομηνίες πληρωμής, καθώς και τον τρόπο πληρωμής.

Το νέο σύστημα θα δώσει μεγάλη ανάσα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες συναλλάσσονται με το δημόσιο καθώς το τελευταίο, κατά κανόνα, αργεί για να εξοφλήσει τις προμήθειές του.

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις