Δευτέρα, Αύγουστος 10, 2020

announcements

Ανακοινώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις του εμπορικού συλλόγου Κοζάνης

deltio

Δελτία Τύπου

Συνεντεύξεις τύπου Συναντήσεις κοινωνικών
φορέων

orario

Ωράριο

Πληροφορηθείτε το Ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.

entypa52

Έντυπα

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 204Α) ο συνημμένος στην παρούσα νόμος 4013/2011, με τον οποίο νομοθετήθηκε το πάγιο αίτημά μας για μία σύντομη, ανέξοδη και αποτελεσματική διαδικασία, με στόχο τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης.

Η νομοθεσία εισάγει τη λειτουργία μίας ευέλικτης επιτροπής, η οποία χαρακτηρίζεται ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ και εκτιμώντας τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά και την επιχείρηση,θα μπορεί να προτείνει προς τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη, μείωση του συγκεκριμένου ενοικίου.

Οι επιτροπές είναι εξωδικαστικά όργανα και στην αρμοδιότητά τους ,υπάγονται όλες οι εμπορικές μισθώσεις κάθε είδους και μορφής.

Η σύνθεσή τους είναι 3μελής και ορίζονται από τον Αντιπεριφερειάρχη για 2ετή θητεία.Αποτελούνται από ένα δικαστικό ως Πρόεδρο και από ένα εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών.Εδρεύουν και λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας και καθήκον τους είναι να εξετάζουν αντικειμενικά τις υποθέσεις, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους.

Αν επιτευχθεί συμβιβασμός συντάσσεται πρακτικό, το οποίο είναι αμέσως εκτελεστό. Αν δε συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η Επιτροπή εκδίδει πόρισμα, το οποίο υποβάλλεται ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς, είτε στη μία περίπτωση, είτε στην άλλη.

Στη διαδικασία αυτή υπάγονται και οι μισθώσεις των Ν.Π.Δ.Δ., των ιδρυμάτων κ.λ.π. και η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού, δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα, χωρίς να κινδυνεύουν με απόρριψη ακόμη και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης ,

Δημήτρης Αθανασιάδης

Κατηγορία: Ανακοινώσεις